ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್

3 ಲೇಖನಗಳು,105 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ

1 ಲೇಖನ,151 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆ

21 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪೂಜಾ ನಿರ್ಣಯ

11 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,11ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಂಚಾಮೃತ

34 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ-ನಿರ್ಣಯ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಧನುರ್ಮಾಸ

1 ಲೇಖನ

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು13ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

12 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,29ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಋಣಮೋಚನಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಚರ್ಚಾಸುರಭಿ

8 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ

14 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,9ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

5 ಲೇಖನಗಳು4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಿತೃಪಕ್ಷ

9 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ತುಳಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

9 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ವಿಜಯ ಕವಚ

11 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ದೀಪಾವಳೀ

7 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನವರಾತ್ರಿ

2 ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಂತಿಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ

14 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಗೌರೀಗಣಪತಿವ್ರತ

6 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀವ್ರತ

4 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ವ್ರತ ಸುರಭಿ

7 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ

4 ಲೇಖನಗಳು7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು