ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

1 ಲೇಖನ,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಚರ್ಚಾಸುರಭಿ

8 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

11 ಲೇಖನಗಳು

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ

4 ಲೇಖನಗಳು,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 01

3 ಲೇಖನಗಳು,140 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ದಾಸರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

3 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೇಖನಗಳು

1 ಲೇಖನ

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ

16 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,9ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಂಚಾಮೃತ

41 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

5 ಲೇಖನಗಳು6ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ

7 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥರು

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ನರಸಿಂಹಾವತಾರ

7 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ವೇದವ್ಯಾಸಾವತಾರ

2 ಲೇಖನಗಳು,9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗಂಗಾ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ