ಹನುಮದವತಾರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

54 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ರಾಮಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ

2 ಲೇಖನಗಳು

ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಯುಗಾದಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ

39 ಲೇಖನಗಳು,51 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

6 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,9ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪರ್ವಕಾಲಗಳು

1 ಲೇಖನ

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣ

1 ಲೇಖನ,6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸಂದೇಶಗಳು

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ

3 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ

4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ

1 ಲೇಖನ,15 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪಂಚಾಮೃತ

42 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ

1 ಲೇಖನ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ರಥಸಪ್ತಮಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆ

21 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ

2 ಲೇಖನಗಳು,147 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಮದುವೆ

7 ಲೇಖನಗಳು

ಏಕಾದಶೀ

3 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪ್ರಭಾತಪಂಚಕಮ್

3 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

11 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಧನುರ್ಮಾಸ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

12 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,31ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು