ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆ

22 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ

4 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,10ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪರ್ವಕಾಲಗಳು

1 ಲೇಖನ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಧನುರ್ಮಾಸ

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಹನುಮದವತಾರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತುಳಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ವಿಜಯ ಕವಚ

12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ದೀಪಾವಳೀ

8 ಲೇಖನಗಳು

ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತ

3 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ನವರಾತ್ರಿ

3 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

9 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,15ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಿತೃಪಕ್ಷ

8 ಲೇಖನಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 03

35 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗೌರೀಗಣಪತಿವ್ರತ

8 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀವ್ರತ

4 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,21 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ದಾಸರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

3 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

10 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,6ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

11 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ-ನಿರ್ಣಯ

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,11ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

14 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,42ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,26ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗಂಗಾ

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ

14 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,16ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ

4 ಲೇಖನಗಳು,7 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪೂಜಾ ನಿರ್ಣಯ

11 ಲೇಖನಗಳು,13 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,13ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ನರಸಿಂಹಾವತಾರ

8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ವೇದವ್ಯಾಸಾವತಾರ

2 ಲೇಖನಗಳು,10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಏಕಾದಶೀ

1 ಲೇಖನ3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಧರ್ಮೋದಕ

1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ

1 ಲೇಖನ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸಂದೇಶಗಳು

4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಯುಗಾದಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶಿವರಾತ್ರಿ

1 ಲೇಖನ

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ

2 ಲೇಖನಗಳು,147 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ

1 ಲೇಖನ4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ರಥಸಪ್ತಮಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗೋಮಾತೆ

2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಜೀವನಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣ

1 ಲೇಖನ,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಬನ್ನಂಜೆ ವಿಮರ್ಶ

4 ಲೇಖನಗಳು,29 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

69 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ

4 ಲೇಖನಗಳು,9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 01

3 ಲೇಖನಗಳು,140 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್

86 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,5ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗ್ರಹಣ

3 ಲೇಖನಗಳು5ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಆಚಮನ

4 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

1 ಲೇಖನ,9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸುರಭಿ

3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥರು

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ

4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಮದುವೆ

8 ಲೇಖನಗಳು

ರಾಮಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಹರಿ-ಗುರು-ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ

1 ಲೇಖನ,13 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ

1 ಲೇಖನ,16 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಮಹಾಫಲದ ಶ್ರಾದ್ಧಗಳು

1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ

16 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅಪಮೃತ್ಯು

2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ನಾಮಸ್ಮರಣೆ

2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ದ್ರೌಪದೀನಿರ್ಣಯ

10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪಂಚಾಮೃತ

50 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಹಸ್ತೋದಕ ಪಾದೋದಕ

2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮಧ್ವಚರಿತಾಮೃತಮ್

36 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಋಣಮೋಚನಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಬುದ್ಧಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಂಗ

2 ಲೇಖನಗಳು

ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ

9 ಲೇಖನಗಳು,9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಉಪಾಕರ್ಮ

4 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ಣಯ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ6ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ಷೌರ

5 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಆಹಲ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯ

6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ

39 ಲೇಖನಗಳು,50 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಧರತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ

2 ಲೇಖನಗಳು

ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ

4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪ್ರಭಾತಪಂಚಕಮ್

3 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ

9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ವ್ರತ ಸುರಭಿ

4 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಧಾರಣ ಪಾರಣ ವ್ರತ

1 ಲೇಖನ

ಚರ್ಚಾಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶಾಂತಿಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನರಸಿಂಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪಂಚಕಮ್

7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು