ಕ್ಷೌರ

4 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

1 ಲೇಖನ,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥರು

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ

39 ಲೇಖನಗಳು,51 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನರಸಿಂಹಾವತಾರ

7 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ವೇದವ್ಯಾಸಾವತಾರ

2 ಲೇಖನಗಳು,9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

69 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ

1 ಲೇಖನ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಧರತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 01

3 ಲೇಖನಗಳು,140 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಹನುಮದವತಾರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ರಾಮಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ

2 ಲೇಖನಗಳು