ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್

3 ಲೇಖನಗಳು,127 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗಂಗಾ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ

1 ಲೇಖನ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಧರತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

12 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,29ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ದಾಸರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

3 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಹನುಮದವತಾರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ರಾಮಾವತಾರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಯುಗಾದಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಏಕಾದಶೀ

1 ಲೇಖನ

ಪಂಚಾಮೃತ

36 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶಿವರಾತ್ರಿ

1 ಲೇಖನ

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು14ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ

1 ಲೇಖನ,15 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

12 ಲೇಖನಗಳು

ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ

4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗ್ರಹಣ

3 ಲೇಖನಗಳು

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ

1 ಲೇಖನ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ರಥಸಪ್ತಮಿ

2 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ

1 ಲೇಖನ,147 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆ

21 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪೂಜಾ ನಿರ್ಣಯ

11 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,11ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ-ನಿರ್ಣಯ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಧನುರ್ಮಾಸ

1 ಲೇಖನ