ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್

3 ಲೇಖನಗಳು,122 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪಂಚಾಮೃತ

36 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶಿವರಾತ್ರಿ

1 ಲೇಖನ

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು14ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ

1 ಲೇಖನ,15 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

12 ಲೇಖನಗಳು

ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ

4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗ್ರಹಣ

3 ಲೇಖನಗಳು

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ

1 ಲೇಖನ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ರಥಸಪ್ತಮಿ

2 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ

1 ಲೇಖನ,147 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆ

21 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪೂಜಾ ನಿರ್ಣಯ

11 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,11ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ-ನಿರ್ಣಯ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಧನುರ್ಮಾಸ

1 ಲೇಖನ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

12 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,29ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಋಣಮೋಚನಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಚರ್ಚಾಸುರಭಿ

8 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ

14 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,9ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

5 ಲೇಖನಗಳು4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಿತೃಪಕ್ಷ

9 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ತುಳಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

9 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ವಿಜಯ ಕವಚ

11 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ದೀಪಾವಳೀ

7 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನವರಾತ್ರಿ

2 ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಂತಿಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ

14 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ