ಪಂಚಾಮೃತ

46 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ-ನಿರ್ಣಯ

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,20 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

10 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತ

2 ಲೇಖನಗಳು,10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 03

15 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಉಪಾಕರ್ಮ

4 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

13 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,31ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ಣಯ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ6ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗ್ರಹಣ

7 ಲೇಖನಗಳು

ಆಚಮನ

3 ಲೇಖನಗಳು

ಕ್ಷೌರ

5 ಲೇಖನಗಳು

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,15ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಆಹಲ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯ

6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

1 ಲೇಖನ,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥರು

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ

39 ಲೇಖನಗಳು,51 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ನರಸಿಂಹಾವತಾರ

7 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು