ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,16ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ

3 ಲೇಖನಗಳು,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಋಣಮೋಚನಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶ್ರೀಮಧ್ವಚರಿತಾಮೃತಮ್

8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

10 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಬುದ್ಧಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ನವರಾತ್ರಿ

2 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

8 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,9ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಅಭ್ಯಂಗ

2 ಲೇಖನಗಳು

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ

14 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,9ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 03

34 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪಿತೃಪಕ್ಷ

4 ಲೇಖನಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಜೀವನಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ

9 ಲೇಖನಗಳು,9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ

15 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಗೌರೀಗಣಪತಿವ್ರತ

7 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಂಚಾಮೃತ

47 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀವ್ರತ

4 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ-ನಿರ್ಣಯ

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,20 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತ

2 ಲೇಖನಗಳು,10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಉಪಾಕರ್ಮ

4 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

13 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,31ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ಣಯ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ6ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗ್ರಹಣ

7 ಲೇಖನಗಳು

ಆಚಮನ

3 ಲೇಖನಗಳು