ಪಂಚಾಮೃತ

42 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ

1 ಲೇಖನ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸಂದೇಶಗಳು

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ರಥಸಪ್ತಮಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆ

21 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ

2 ಲೇಖನಗಳು,147 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

6 ಲೇಖನಗಳು9ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಮದುವೆ

7 ಲೇಖನಗಳು

ಏಕಾದಶೀ

3 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪ್ರಭಾತಪಂಚಕಮ್

3 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

11 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಧನುರ್ಮಾಸ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

42 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

12 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,31ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ದ್ರೌಪದೀನಿರ್ಣಯ

9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ವಿಜಯ ಕವಚ

11 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ

9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣ

1 ಲೇಖನ,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ದೀಪಾವಳೀ

7 ಲೇಖನಗಳು

ವ್ರತ ಸುರಭಿ

4 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

10 ಲೇಖನಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,17 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪಿತೃಪಕ್ಷ

4 ಲೇಖನಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗೌರೀಗಣಪತಿವ್ರತ

6 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀವ್ರತ

4 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತ

2 ಲೇಖನಗಳು,10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು15ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ