ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

10 ಲೇಖನಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,17 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪಿತೃಪಕ್ಷ

4 ಲೇಖನಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

5 ಲೇಖನಗಳು9ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಏಕಾದಶೀ

1 ಲೇಖನ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

11 ಲೇಖನಗಳು

ಗೌರೀಗಣಪತಿವ್ರತ

6 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀವ್ರತ

4 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತ

2 ಲೇಖನಗಳು,10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು15ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

12 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,30ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗ್ರಹಣ

6 ಲೇಖನಗಳು

ಧಾರಣ ಪಾರಣ ವ್ರತ

1 ಲೇಖನ

ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ

9 ಲೇಖನಗಳು,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ

4 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಗೋದಾನ

1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅಪಮೃತ್ಯು

1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ತುಳಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಚರ್ಚಾಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

1 ಲೇಖನ,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ

4 ಲೇಖನಗಳು,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 01

3 ಲೇಖನಗಳು,140 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ದಾಸರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

3 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ