ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ

1 ಲೇಖನ,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,18ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಅಪಮೃತ್ಯು

2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ

2 ಲೇಖನಗಳು,147 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ

1 ಲೇಖನ4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ರಥಸಪ್ತಮಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ನಾಮಸ್ಮರಣೆ

2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

13 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,35ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ದ್ರೌಪದೀನಿರ್ಣಯ

10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಧನುರ್ಮಾಸ

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಜೀವನಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಂಚಾಮೃತ

50 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

8 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,12ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ-ನಿರ್ಣಯ

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,9ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಹಸ್ತೋದಕ ಪಾದೋದಕ

2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ

14 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,13ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,20 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ

3 ಲೇಖನಗಳು,6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಗ್ರಹಣ

4 ಲೇಖನಗಳು5ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮಧ್ವಚರಿತಾಮೃತಮ್

36 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪೂಜಾ ನಿರ್ಣಯ

11 ಲೇಖನಗಳು,13 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,12ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತುಳಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

10 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ವಿಜಯ ಕವಚ

11 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣ

1 ಲೇಖನ,7 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ದೀಪಾವಳೀ

7 ಲೇಖನಗಳು

ಋಣಮೋಚನಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ