ಗ್ರಹಣ

7 ಲೇಖನಗಳು

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

10 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಂಚಾಮೃತ

43 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಆಚಮನ

3 ಲೇಖನಗಳು

ಕ್ಷೌರ

5 ಲೇಖನಗಳು

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,15ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಆಹಲ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯ

6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

1 ಲೇಖನ,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥರು

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ

39 ಲೇಖನಗಳು,51 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನರಸಿಂಹಾವತಾರ

7 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ವೇದವ್ಯಾಸಾವತಾರ

2 ಲೇಖನಗಳು,9 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

69 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ

1 ಲೇಖನ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು