Upanyasa - VNU363

ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವೀಸ್ತೋತ್ರಮ್

30/10/2016

ಮಾದನೂರಿನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ರಮಾದೇವಿಸ್ತೋತ್ರದ ಪಠಣೆ. 

ಯಯೈವೇದಂ ಸಚ್ಚಿನ್ನಿರುಪಮನಿಜಾನಂದನಿರತಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಪಾದೌ ಗುಣಸಮತನೂರಾಪ್ಯ ಸೃಜತಿ|
ಅವತ್ಯತ್ತಿ ಪ್ರೇಷ್ಟಾನ್ ಪದಮಪಿನಯತ್ಯಸ್ತವಿಪದಃ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧||

ಭವಾನೀ ವಾಣೀ ವಾ ಜಲಧಿತನಯಾ ವಾ ಸ್ವಹೃದಯೇ-
ಷ್ವಚಿಂತ್ಯಾಂ ಯನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಸತತಮನುಚಿಂತ್ಯಾಪುರಧಿಕಮ್|
ಸುರಸ್ತ್ರೀಷು ಶ್ಲಾಘ್ಯಂ ದಿವಿ ಭುವಿ ಚ ಸೌಂದರ್ಯಸುಫಲಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೨||

ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಯಾಽಪ್ಯಖಿಲನಿಗಮಸ್ಥೈಃ ಶ್ರು(ಸ್ಮೃ)ತಿಗತೈ-
ರ್ವಚೋಭಿಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯಾತ್ಸಹ ಸದಿತಿಹಾಸಂ ಪುನರಪಿ|
ಅನುಲ್ಲಂಘ್ಯಾ ಲಂಘ್ಯಾಪ್ಯಥ ನಿಜಮುದಾ ಯಾ ಸುಮನಸಾಂ|
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೩||

ಯಯಾಽಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಪ್ರೇಯೋ ಪ್ರೇಯೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ|
ಯಯಾಽಹೇಯಂ ಹೇಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೪||

ಯಯಾ ಮಾತಾ ಮಾತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽತಾತಸ್ತಾತೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ|
ಯಯಾಽಭ್ರಾತಾ ಭ್ರಾತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೫||

ಯಯಾಽಜಾಯಾ ಜಾಯಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽನಪ್ತಾ ನಪ್ತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೬||

ಯಯಾಽರಾಜಾ ರಾಜಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಭೃತ್ಯೋ ಭೃತ್ಯೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಕಾರ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೭||

ಯಯಾಽಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽವಂದ್ಯೋ ವಂದ್ಯೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ|
ಯಯಾಽವಕ್ತಾ ವಕ್ತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ|
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೮||

ಯಯಾಽವಿಪ್ರೋ ವಿಪ್ರೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಜಾಪ್ಯಂ ಜಾಪ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೯||

ಯಯಾಽಪಥ್ಯಂ ಪಥ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಜ್ಞಾತಂ ಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽರಕ್ಷ್ಯಂ ರಕ್ಷ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧೦||

ಯಯಾಽಬಂಧುರ್ಬಂಧುರ್ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಹಂತಾ ಹಂತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧೧||

ಜನೋ ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯೂಹೇ ಜನನಸಮಯೇಽಥಾಪಿ ವಿಪದಿ
ಸ್ಮರತ್ಯದ್ಧಾ ನಾಶೇ ನನು ಖಲು ತತೋಽನ್ಯತ್ರ ಸಮಯೇ|
ಸ್ಮೃತಾ ಯಾ ಸಂತಾಪಂ ಹರತಿ ಚ ಮುದೈವಾಶು ಪರಯಾ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧೨||

ಬಹೂಕ್ತ್ಯಾ ಕಿಂ ಸ್ಯಾದ್ಯಾಽಘಟಿತಘಟನಾಯಾಂ ಪಟುತರಾ
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೋಹಿನ್ಯಖಿಲಜನತಾಸ್ತ್ರಿಜಗತಿ
ನಿಮೇಷೋನ್ಮೇಷಾದ್ಯಂ ಭವತಿ ಚ ಯಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಯಾ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧೩||

ಅಟತು ವಿವಿಧದೇಶಂ ಸರ್ವದಾ ಸಪ್ರಯಾಸಂ
ಪಠತು ನಿಖಿಲವೇದಾನ್ ಸಾಂಗಕಾನ್ನಿತ್ಯಮೇವ|
ಲುಠತು ಸಕಲದೇವಾನಾಂ ಪುರಃಪಾಂಸುಮಧ್ಯೇ
ಪಟಲವಿಘಟನಂ ಸ್ಯಾತ್ತಾಂ ವಿನಾ ನೈವ ಜಂತೋಃ||೧೪||

ಇತಿ ದೇವೀಸ್ತವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್|
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶ್ರುಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಮುಕ್ತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ||೧೫||

Play Time: 06:09

Size: 5.87 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7300 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Shamrao Kulakarni,Bangalore

  6:56 PM , 26/03/2020

  U
 • Sudha,Bangalore

  11:26 PM, 07/01/2019

  Namaste achare tumba chennagide.
 • Vadiraj,Bangalore

  12:39 PM, 23/07/2017

  Acharyare, please give script for the above stotram. It is easy to learn and practice.
 • Bhanu Patil,Bengaluru

  8:30 PM , 14/05/2017

  Acharyare, download option not available for this stotra