Upanyasa - VNU401

ನವಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರ

25/02/2017

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯಪಾದ ವಿರಚಿತಮ್
ಶ್ರೀನವಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮೇ ಭಾಸಯೇತ್ ತತ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಶ್ಚಾಹ್ಲಾದಕೃದ್ಭವೇತ್ |
ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲಂ ದದ್ಯಾತ್ 
ಬುಧಶ್ಚ ಬುಧತಾಂ ದಿಶೇತ್ || ೧ ||

ಗುರುರ್ಮೇ ಗುರುತಾಂ ದದ್ಯಾತ್ 
ಕವಿಶ್ಚ ಕವಿತಾಂ ದಿಶೇತ್ |
ಶನಿಶ್ಚ ಶಂ ಪ್ರಾಪಯತು ಕೇತುಃ ಕೇತುಂ ಜಯೇಽರ್ಪಯೇತ್ || ೨ ||

ರಾಹುರ್ಮೇ ರಹಯೇದ್ರೋಗಂ 
ಗ್ರಹಾಃ ಸಂತು ಕರಗ್ರಹಾಃ |
ನವಂ ನವಂ ಮಮೈಶ್ವರ್ಯಂ 
ದಿಶಂತ್ವೇತೇ ನವಗ್ರಹಾಃ || ೩ ||

ಶನೇ ದಿನಮಣೇಃ ಸೂನೋ 
ಹ್ಯನೇಕಗುಣಸನ್ಮಣೇ |
ಅರಿಷ್ಟಂ ಹರ ಮೇಽಭೀಷ್ಟಂ 
ಕುರು ಮಾ ಕುರು ಸಂಕಟಮ್ || ೪ ||

ಹರೇರನುಗ್ರಹಾರ್ಥಾಯ 
ಶತೄಣಾಂ ನಿಗ್ರಹಾಯ ಚ |
ವಾದಿರಾಜಯತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ 
ಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದಾ ಪಠೇತ್ || ೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯಪಾದವಿರಚಿತಂ ನವಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Play Time: 00:53

Size: 952.44 KB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
5677 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Soumya B,Bellary

  8:35 PM , 28/10/2019

  .
 • Vishwanath M Joshi,Bengaluru

  8:38 PM , 16/07/2018

  Gurugale can we have Kannada translation of navagraha stotra
 • B. Jayatheertha,Bangalore

  12:10 PM, 17/04/2017

  Excellent rendition.Thanks for sharing
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  6:48 PM , 22/04/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು .ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳ ಅಂದೊಹಮ್ಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಏಂಬಸ್ತೋತ್ರ ವ ನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. 
  
  YouTube ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ.