Upanyasa - VNU519

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 26 — ದೇವರ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ

23/09/2017

“ಅರ್ಥೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಃ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ವಚನದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಆ ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಭಾಗ. 

ದೇವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲವಿರುವ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ — ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಮಡಿಕೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕುಂಬಾರನಂತಾದರೆ ಅವನೂ ಸಹ ಕುಂಬಾರನಂತೆ ಅಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ನೀಡುವ ಉತ್ತರದ ಅನುಸಂಧಾನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ. 

ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತದ ಪದ್ಯ — 

ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋsನ್ವಯಾದಿತರತಃ ಚ “ಅರ್ಥೇಷ್ವಭಿಜ್ಞಃ” ಸ್ವರಾಟ್
ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಾ ಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯಃ ।
ತೇಜೋವಾರಿಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ
ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ।। 

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯ  — 

ಅಭಿಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ । ಅತೋ ಯುಜ್ಯತೇ ।

“ಕರ್ತಾ ವಿಷ್ಣುರಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾತ್” 

Play Time: 51:12

Size: 6.50 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2884 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Pallavi,Bangalore

    8:34 AM , 11/08/2018

    Very nice explaination🙏🙏🙏
  • P.R.SUBBA RAO,BANGALORE

    10:00 PM, 16/10/2017

    ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ
    SB026 - ದೇವರ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಗಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. 
    ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು
    ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಧೇಯ ಶಿಷ್ಯ
  • Anand Goutam,Hyderabad

    10:40 AM, 24/09/2017

    Mind blowing series. 
    
    You have the capacity of changing lives of people acharyare. 
    
    No one is equal to you in using technology and Shasta for the welfare of the society

    Vishnudasa Nagendracharya

    GurugaLu nintu maaDisuttiddare. 
  • H. Suvarna kulkarni,Bangalore

    9:46 PM , 25/09/2017

    ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಥೈ೯ಸಿದ್ದೀರಿ ನಮೋ ನಮಃ
  • Niranjan Kamath,Koteshwar

    11:38 PM, 24/09/2017

    Gurugala charanarvind galige namo namaha.  Paramadbhuta vagi varnane needidiri. Nimma vidvthannu varnidalasadhya ....mathe baruthilla. Parama mangalavagi asheervadisiddiri. Kritajnathegalu.
  • Raghoottam Rao,Bangalore

    11:10 PM, 24/09/2017

    Devara parichaya maadisuttiddiri.  Nimma padagalige namo namaha.
  • prema raghavendra,coimbatore

    6:52 PM , 24/09/2017

    Brahma  meemamsashasthra embo akanda deepavannu  hasthadalli ittukondu namma aghyana embo kathalaiyannu kaladu namage yetha mathi ghyanavannu kottu dhyanakke avakasha maadi kodutheeri. Anantha namaskara!! Idu raghavendra .!
  • gk gururaj,bangalore

    3:58 PM , 24/09/2017

    This part is very good we are waiting for your dhyna pataa I am trying to comment in Kannada still learning many many thanks .
  • Mrs laxmi laxman padaki,Pune

    3:08 PM , 24/09/2017

    Koti koti namaskaragalu Gurujige.from laxmi padaki, pune.
  • ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಷ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್,ಧರ್ಮಪುರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು

    1:09 PM , 24/09/2017

    ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನೇಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿತ್ತದೆ.
  • P N Deshpande,Bangalore

    10:20 AM, 24/09/2017

    Repeated listing will help for next step of Dheemahee which will be commencing shortly as informed by you. We all listeners are lucky to have a Guru like you. No doubt all will be blessed if they make little extra efforts as said by you
  • P N Deshpande,Bangalore

    10:13 AM, 24/09/2017

    S.Namadkargalu.Bhagwanta sarwajanttwanuu elea eleayagi bidisi with many examples you have described his soul purnata. Upanasagalannu ondu sal kealidare saaladu. Contnued
  • Jayateertha B,Davanagere

    9:53 AM , 24/09/2017

    Namo namaha
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    9:26 AM , 24/09/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. ಭಗವಂತ ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ವಿಷಯ ವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.