Upanyasa - VNU742

ಲಘುಶಿವಸ್ತುತಿಃ

04/03/2019

ಲಘುಶಿವಸ್ತುತಿಃ

ಲಲಿತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಸುಸ್ಮಿತಂ ಶಿವಪದಂ ಶಿವದಂ ಸ್ಮರತಾಂ ಶಿವಮ್ |
ವಿಶದಕೋಟಿತಟಿತ್ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಶಿವಜಯಾ ಶಿವಯಾ ಶಿವಯಾ ಯುತಮ್ || ೧ ||

ನಟನನಾಟ್ಯನಟಂ ನಟಗಾಯಕಂ ಜನಮುದಂ ಜಲಜಾಯತಲೋಚನಮ್ |
ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಂ ಪ್ರಣಮ ಹೇ ಜನತೇ ಜನವಲ್ಲಭಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರುತಿಶತಪ್ರಭಯಾ ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಹರಿಪದಾಬ್ಜಭವಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತಮ್ |
ಶಿವ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವೈ ಭವ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ವಾ |
ಮೃಡ ಮೃಡೇತಿ ಮೃಡೇತಿ ಮೃಡೇತಿ ವೈ ಭಜತಿ ಯಃ ಸತತಂ ಪ್ರಣತಾಮಿಯಾತ್ || ೩ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಯತಿಕೃತಾ ಲಘುಶಿವಸ್ತುತಿಃ ||

Play Time: 01:13

Size: 1.78 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1956 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Girish,BELLARY

    4:06 PM , 21/02/2020

    🙏🙏
  • Padma Sirisha,Mysore

    9:18 AM , 07/06/2019

    ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 🙏