Upanyasa - VNU770

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 207 — ನವರಂಧ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

07/05/2019

ಪುರುಷಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮುಂತಾದ ನವರಂಧ್ರಗಳು, ನಾಭಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

ಕೈಗಳ ಮಹತ್ವ, ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಮಹತ್ತ್ವ ಹಾಗೂ ನಾಭಿಯ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಭಾಗವತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮನಗಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति ।
तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः ।। २० ।।

यदात्मनि निरालोक आत्मानं च दिदृक्षतः ।
निर्भिण्णे अक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः ।। २१ ।।

बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिघृक्षतः ।
कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः ।। २२ ।।
वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वुष्णशीतताम् ।
जिघृक्षतस्त्वङ् निर्भिण्णा तस्यां रोममहीरुहाः ।
तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणावृतः ।। २३ ।।

हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया ।
तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानमुभयाश्रयम् ।। २४ ।।

गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामतः ।
पद्भ्यां हव्यं स्वयं यज्ञः कर्म यत् क्रियते नृभिः ।। २५ ।।

निरभिद्यत शिश्नो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः ।
उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् ।। २६ ।।

उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वै गुदम् ।
ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः ।। २७ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“मलादिकं कदाचित् तु ब्रह्मा लोकाभिपत्तये ।
आत्मनो निर्ममे कामात् सर्वेषामभवत् ततः ।।
वशित्वात् तस्य दिव्यत्वादिच्छया भवति प्रभोः” इति च ।

आसिसृक्षोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपावृतम् ।
ततोऽपानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम् ।। २८ ।।

Play Time: 51:50

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7110 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • prema raghavendra,coimbatore

  12:12 PM, 15/10/2019

  Anantha namaskara! Danyavada!
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  8:13 AM , 14/05/2019

  Pramana pursswardinda kuudeeda pravachan attyanta shlaghaniyaagidea. Anugrahvirali
 • VENKATESH BABU V K,SARJAPURA 562125

  10:28 AM, 10/05/2019

  glad to hear the upanyasa but how come people get diseases
  like eye problems kidney stones
  piles heartattacl sugar
  what is reason for it?
 • SUDHEENDRA H,Bengalore

  9:10 AM , 09/05/2019

  साष्टांग नमस्कारगळु.
  उपन्यास अद्भुतवागिदे
 • Manukumara A,Anthanahalli

  7:38 PM , 08/05/2019

  🙏🙏🙏अद्बुत अद्बुत गुरुगले निम्मन्नु पडेद नावे धन्य भाग्यवंतरु
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  11:16 AM, 08/05/2019

  ಗುರುಗಳೆ ಮೖಯೆಲ್ಲಾ ಕಿವಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಕೇಳಿದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.....
  ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ🙏
  ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳೇಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೆ....
  ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ ಗುರುವೆ🙏