।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

9— 12— 2019
ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ಹೇಮಂತ- ಋತೌ    
ಮಾರ್ಗಶಿರ-ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ-ಪಕ್ಷೇ
ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ತಿಥೌ
ಇಂದು-ವಾಸರೇ
ಭರಣೀ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಪರಿಘ-ಯೋಗೇ
ಬಾಲವ-ಕರಣೇ

 ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ದ್ವಾದಶಿ ಮತ್ತು ತ್ರಯೋದಶಿ