।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

26— 1— 2022
ಶ್ರೀ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ
ಉತ್ತರಾಯಣೇ
ಹೇಮಂತೌ- ಋತೌ    
ಪುಷ್ಯ-ಮಾಸೇ
ಕೃಷ್ಣ-ಪಕ್ಷೇ
ನವಮ್ಯಾಂ ತಿಥೌ
ಸೌಮ್ಯ-ವಾಸರೇ
ಸ್ವಾತಿ ತದುಪರಿ ವಿಶಾಖಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಗಂಡ-ಯೋಗೇ
ತೈತಿಲ-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ನವಮಿ