।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

23— 9— 2021
ಶ್ರೀ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ವರ್ಷ- ಋತೌ    
ಭಾದ್ರಪದ-ಮಾಸೇ
ಕೃಷ್ಣ-ಪಕ್ಷೇ
ತೃತೀಯಾಯಾಂ ತಿಥೌ
ಬೃಹಸ್ಪತಿ-ವಾಸರೇ
ರೇವತೀ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಧ್ರುವ-ಯೋಗೇ
ವಣಿಕ್-ಕರಣೇ

 ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ತೃತೀಯಾ