।। ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।।

18— 08 — 2018

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ವರ್ಷರ್ತೌ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ-ತಿಥೌ    
ಸ್ಥಿರ- ವಾಸರೇ 
ವಿಶಾಖಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಬ್ರಹ್ಮ-ಯೋಗೇ
ಭದ್ರಾ-ಕರಣೇ