।।ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

22— 10 — 2018

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ಶರದೃತೌ
ಆಶ್ವೀನ ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೇ
ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ-ತಿಥೌ
ಇಂದು- ವಾಸರೇ 
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಧೃವ-ಯೋಗೇ
ಕೌಲವ-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧತಿಥಿ —ತ್ರಯೋದಶೀ