।।ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

22— 11 — 2018

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ಶರದೃತೌ
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೇ
ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ-ತಿಥೌ
ಬೃಹಸ್ಪತಿ- ವಾಸರೇ 
ಭರಣೀ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ವರೀಯಾನ್-ಯೋಗೇ
ವಣಿಕ್-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧತಿಥಿ —ಪೌರ್ಣಿಮಾ