।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

29— 5— 2020
ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರೀನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ
ಉತ್ತರಾಯಣೇ
ಗ್ರೀಷ್ಮ- ಋತೌ    
ಜ್ಯೇಷ್ಠ-ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ-ಪಕ್ಷೇ
ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ತಿಥೌ
ಭಾರ್ಗವ-ವಾಸರೇ
ಮಘಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ವ್ಯಾಘಾತ-ಯೋಗೇ
ಗರ-ಕರಣೇ

 ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ಸಪ್ತಮಿ