।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

19— 01— 2020
ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿಸಂವತ್ಸರೇ
ಉತ್ತರಾಯಣೇ
ಹೇಮಂತ- ಋತೌ    
ಪುಷ್ಯ-ಮಾಸೇ
ಕೃಷ್ಣ-ಪಕ್ಷೇ
ನವಮ್ಯಾಂ ತಿಥೌ
ಭಾನು-ವಾಸರೇ
ವಿಶಾಖಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಶೂಲ-ಯೋಗೇ
ಗರ-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ದಶಮಿ