।। ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।।

23 — 05 — 2018

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿಸಂವತ್ಸರೇ
ಉತ್ತರಾಯಣೇ
ಗ್ರೀಷ್ಮರ್ತೌ
ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ
ನವಮ್ಯಾಂ ತಿಥೌ
ಸೌಮ್ಯ-ವಾಸರೇ 
ಪೂರ್ವಾಫಲ್ಗುನೀ ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಹರ್ಷ-ಯೋಗೇ
ಬಾಲವ-ಕರಣೇ