।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

25— 02— 2020
ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿಸಂವತ್ಸರೇ
ಉತ್ತರಾಯಣೇ
ಶಿಶಿರ- ಋತೌ    
ಫಾಲ್ಗುಣ-ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ-ಪಕ್ಷೇ
ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಂ ತಿಥೌ
ಬೌಮ-ವಾಸರೇ
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಸಿದ್ಧ-ಯೋಗೇ
ಬಾಲವ-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ದ್ವಿತೀಯಾ