।। ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।।

23— 07 — 2018

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ಗ್ರೀಷ್ಮರ್ತೌ
ಆಷಾಢಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ
ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ತಿಥೌ 
ಇಂದು- ವಾಸರೇ 
ಅನೂರಾಧಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಶುಕ್ಲ-ಯೋಗೇ
ಭದ್ರಾ-ಕರಣೇ