।।ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

25— 09 — 2018

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ವರ್ಷರ್ತೌ
ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೇ
ಪೌರ್ಣಿಮಾಯಾಂ-ತಿಥೌ
ಬೌಮ- ವಾಸರೇ 
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ವೃದ್ಧಿ-ಯೋಗೇ
ಬವ-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧತಿಥಿ — ಪ್ರತಿಪದಾ