।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

18— 08 — 2019
ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ವರ್ಷ- ಋತೌ    
ಶ್ರಾವಣ-ಮಾಸೇ
ಕೃಷ್ಣ-ಪಕ್ಷೇ
ತೃತೀಯಾಯಾಂ ತಿಥೌ
ಭಾನು-ವಾಸರೇ
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಸುಕರ್ಮ-ಯೋಗೇ
ವಣಿಕ್-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ತೃತೀಯಾ