।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 21
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಉಪದೇಶ

9 — 4— 2020

ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರೀ ಸಂವತ್ಸರೇ
ಉತ್ತರಾಯಣೇ
ವಸಂತ- ಋತೌ    
ಚೈತ್ರ-ಮಾಸೇ
ಕೃಷ್ಣ-ಪಕ್ಷೇ
ಪ್ರತಿಪದಿ ತಿಥೌ ತದುಪರಿ ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಂ ತಿಥೌ
ಬೃಹಸ್ಪತಿ-ವಾಸರೇ
ಸ್ವಾತೀ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಹರ್ಷ-ಯೋಗೇ
ಕೌಲವ-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ