।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

21— 01 — 2019

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿಸಂವತ್ಸರೇ
ಉತ್ತರಾಯಣೇ
ಹೇಮಂತ - ಋತೌ    
ಪುಷ್ಯ- ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ - ಪಕ್ಷೇ
ಪೌರ್ಣಿಮಾಯಾಂ ತಿಥೌ
ಇಂದು-ವಾಸರೇ
ಪುಷ್ಯ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ವಿಷ್ಕಂಭ-ಯೋಗೇ
ಬವ-ಕರಣೇ
ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥೌ