।।ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

10— 12 — 2018

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ಹೇಮಂತ-ಋತೌ    
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ-ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ
ತೃತೀಯಾಯಾಂ-ತಿಥೌ
ಇಂದು - ವಾಸರೇ 
ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ವೃದ್ಧಿ-ಯೋಗೇ
ಗರ-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧತಿಥಿ — ತೃತೀಯಾ