Bhagavata ParayanamUpanyasas - VNU719

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ನವಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

2262 Views
Upanyasas - VNU718

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

1554 Views
Upanyasas - VNU674

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

1737 Views
Upanyasas - VNU673

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ.

3156 Views
Upanyasas - VNU672

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ.

1413 Views
Upanyasas - VNU671

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

1383 Views
Upanyasas - VNU670

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ

1644 Views
Upanyasas - VNU580

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

4515 Views
Upanyasas - VNU552

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

8810 Views