ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ 02

79 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್

114 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಗ್ರಹಣ

3 ಲೇಖನಗಳು8ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತುಳಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ವಿಜಯ ಕವಚ

13 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 01

3 ಲೇಖನಗಳು,141 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ದೀಪಾವಳೀ

7 ಲೇಖನಗಳು

ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ವಿಮರ್ಶೆ

14ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ವ್ರತ ಸುರಭಿ

5 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ನವರಾತ್ರಿ

4 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

10 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,15ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಿತೃಪಕ್ಷ

9 ಲೇಖನಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಏಕಾದಶೀ

1 ಲೇಖನ6ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗೌರೀಗಣಪತಿವ್ರತ

8 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀವ್ರತ

4 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,5ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತ

3 ಲೇಖನಗಳು,13 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪರ್ವಕಾಲಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

11 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,6ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

12 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸುರಭಿ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗಂಗಾ

3 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

1 ಲೇಖನ,10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಚರ್ಚಾಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು