ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ 02

54 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ನವರಾತ್ರಿ

4 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

10 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,15ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಿತೃಪಕ್ಷ

9 ಲೇಖನಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಏಕಾದಶೀ

1 ಲೇಖನ6ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗೌರೀಗಣಪತಿವ್ರತ

8 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀವ್ರತ

4 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,5ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತ

3 ಲೇಖನಗಳು,13 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್

113 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪರ್ವಕಾಲಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗುರುಕಥಾಸುರಭಿ

11 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,6ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

12 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸುರಭಿ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗಂಗಾ

3 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

1 ಲೇಖನ,10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಚರ್ಚಾಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ವಿಮರ್ಶೆ

10ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

70 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ

4 ಲೇಖನಗಳು,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,17 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ

1 ಲೇಖನ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು