ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ

2 ಲೇಖನಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್

105 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಚರ್ಚಾಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಏಕಾದಶೀ

1 ಲೇಖನ5ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

14 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,43ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಹನುಮದವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ರಾಮಾವತಾರ

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ

3 ಲೇಖನಗಳು

ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಯುಗಾದಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಬನ್ನಂಜೆ ವಿಮರ್ಶ

4 ಲೇಖನಗಳು,30 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಪರ್ವಕಾಲಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ

2 ಲೇಖನಗಳು,148 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ರಥಸಪ್ತಮಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆ

22 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ

4 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,10ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಧನುರ್ಮಾಸ

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತುಳಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ವಿಜಯ ಕವಚ

12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ದೀಪಾವಳೀ

8 ಲೇಖನಗಳು

ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತ

3 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ನವರಾತ್ರಿ

3 ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

9 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,15ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಿತೃಪಕ್ಷ

8 ಲೇಖನಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 03

35 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಗೌರೀಗಣಪತಿವ್ರತ

8 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀವ್ರತ

4 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು