ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ 02

5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಏಕಾದಶೀ

1 ಲೇಖನ8ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸುರಭಿ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್

112 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಗಂಗಾ

3 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

1 ಲೇಖನ,10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಚರ್ಚಾಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,6 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ವಿಮರ್ಶೆ

10ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

70 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ

4 ಲೇಖನಗಳು,8 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,7ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು

1 ಲೇಖನ,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

4 ಲೇಖನಗಳು,17 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ

1 ಲೇಖನ2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

14 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,43ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಹನುಮದವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ರಾಮಾವತಾರ

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ

3 ಲೇಖನಗಳು

ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ

2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಯುಗಾದಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,5 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು