Prashnottara - VNP045

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪಂಚಕಮ್ — 5


					  	

ಜಾನುಪ್ರಸಕ್ತಕರಯುಗ್ಮ ತದನ್ಯಹಸ್ತ-
 ಪ್ರೋಲ್ಲಾಸಿಚಕ್ರದರ ಸೇಂದಿರ ಸಾರಶಕ್ತೇ ಸೂರ್ಯೋರುತೇಜ ಉರುವೃತ್ತರವಿತ್ರಿನೇತ್ರ ಶ್ರೀಮನ್ ನೃಸಿಂಹ ಭಗವಂಸ್ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ।। ೪ ।।


Watch Video Share to facebook View Comments
2407 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment