Prashnottara - VNP046

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪಂಚಕಮ್ — 6


					  	

ನಾಕೀಶ ನಾಮಗಿರಿನಾಥ ನಿಜಾಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮ ದಾಸಾನುದಾಸ ವರದಾಸ್ಯಭೃದಿಷ್ಟದಾತಃ । ಶ್ರೀಸಾರಸದ್ಮಹೃದಯಾಂಬುರುಹಾಸನೇಶ ಶ್ರೀಮನ್ ನೃಸಿಂಹ ಭಗವಂಸ್ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ।। ೫ ।।


Watch Video Share to facebook View Comments
2576 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment