Prashnottara - VNP049

ಬಸ್ಸು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಬಹುದೇ?


					 	

ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು🙏 ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗಳು ಕೇಳ ಬಹುದೆ ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ — ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕರಣಮ್. ಕೆಲವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಕೆಲವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುವದನ್ನು “ಶ್ರವಣ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣ ಎನ್ನುವದು ಒಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೇಳುವದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಓದುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವದು ಆ ರೀತಿಯ “ಶ್ರವಣ” ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತತ್ವಗಳ ಸರಳವಾದ ನಿರೂಪಣೆ. ಅಂದರೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಡಿನಂತೆ. ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ತ ದಾಸಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತರು ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ, ಮಹಾಪ್ರವಚನಕಾರನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಚನವೂ ಶ್ರೀಶನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ದಾಸಾರ್ಯರ ವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದರಂತೆ ಇರುವದು ಇದು ಎಂದು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಸಹಸ್ರಾಂಶಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯ ಮಹಾನುಭಾವರು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಟಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದೇ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿತೋ ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರವಚನಗಳು ತತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೆವೆ, ಎಂದರ್ಥ. ಈ ನೆಲೆಗೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕಾರು ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ವಿಧವಿದೆ. ಒಂದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ತಂತ್ರಸಾರಸಂಗ್ರಹ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪಾಠಗಳೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಕಾರು ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೈಲಿಗೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಯತ್ರೀ, ಅಂಭೃಣೀಸೂಕ್ತ, ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಮುಂತಾದ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪಾಠ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾದಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೈಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಮಹಾನುಭಾವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಧಾವಂತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ದೊರೆಯುವದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ದೇವರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಯ ವಾಸ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು. ಬಾವಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನದವರೆಗೆ ಶುದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದಷ್ಟನ್ನು ಬೇಗನೇ ಗಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಿರುಗುವದೊಳಿತು. ಆಲೋಚಿಸಿ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
5169 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Chandu,Kaiwara

  8:21 PM , 02/07/2021

  ಗುರುಗಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ
   ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು.. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಲೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಗುರುಗಳೆ .. ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಈ ದೇಹ ಬೆಂಬಲಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುರುಗಳೆ.
 • Rangavitala Purohit,

  7:05 PM , 13/11/2017

  ಆಚಾರ್ಯರೆ...ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಸಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.... ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು...🙏🙏🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವದು. 
  
  ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವಾಸ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಮಯ ಹಾಳಾಗುವದು. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ದಿವಸದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಕಳೆಯುವದು ಸಾಧನೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. 
  
  ಟೀವಿ, ಪತ್ರಿಕೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಈ ಮೂರರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಹತ್ತು ದಿವಸದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. 
 • Vani s rao,

  7:32 PM , 13/11/2017

  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರೆ
 • Krishnasushantha,

  6:02 PM , 13/11/2017

  Thank you gurugale..
 • PVSR MANOHAR,

  5:57 PM , 13/11/2017

  Thank you, Sir 
  for your kind advice
  on listening to recorded
  lectures.
 • Kamalakar,

  3:37 PM , 13/11/2017

  18
 • Bhavana Madhusudhana,Rayadurg, Ananthapur dist.

  11:21 PM, 07/07/2017

  Acharyarige vandanegalu. Kone salinalli neevu heliruva mathu thumba satya. Naanu Bangalore nalli oodi, 2 udyoga kuda maadi nanthara madve aagi bandiddu Rayadurg anno putta oorige. Prana devaru rayaru seeve maaduva bhagya nanage kottaddu illi. Bangalore nanthaha machine life bittu ega illi devara seeveyalli nemadi ide.
 • Pavan Gururaja Rao,Bengaluru

  6:09 PM , 05/07/2017

  ಗುರುಗಳೆ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಾತು. ವಂದನೆಗಳು.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೊರೆಯುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ರಿಮತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 
  
  ಮತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. 
 • Pavan Gururaja Rao,Bengaluru

  6:09 PM , 05/07/2017

  ಗುರುಗಳೆ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಾತು. ವಂದನೆಗಳು.
 • VENKATANARASHIMHA DESAI,

  2:52 PM , 12/06/2017

  Namaskaragalu
 • mangala gowri,Bangalore

  11:32 AM, 12/06/2017

  🙅
 • Madhusudhan Kandukur,Bangalore

  2:29 PM , 01/06/2017

  ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾರ್ಗವು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಹರಿ ವಾಯು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ "ಪ್ರಯತ್ನ" ದಲ್ಲಿ ಸಫಲೀಕ್ರತರಾಗಬಹುದೆಂಬ ಅಚಂಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. 
 • Pranesh ಪ್ರಾಣೇಶ,Bangalore

  4:53 PM , 17/05/2017

  ಮರಳುತ್ತೇವೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಯು ದೇವತಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. 
 • H V SREEDHARA,Bengaluru

  3:18 PM , 14/05/2017

  ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ನಿರೂಪಣೆ.ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.
 • P N Deshpande,Bangalore

  1:19 PM , 14/05/2017

  Some thing is better than nothing?
 • Varuni B R,Bangalore

  12:58 PM, 14/05/2017

  Gurugala mathugalannu anustanakke tharuvudu sadhyavadare namagintha dhanyarilla.
 • ಭಾರದ್ವಾಜ್,

  11:56 AM, 14/05/2017

  ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ 🙏