Prashnottara - VNP058

ಹಚ್ಚೆ, Tattoo ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ


					 	

ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯರೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಕೋಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಚಟವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವೇ ? ಸುಧಾ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಹೋರತಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ? — ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯರ ಬೆಣಕಲ್ ಆಚಾರ್ಯರೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳುಆಚಾರ್ಯರೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ದತಿ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಿದೆಯ ಕೆಲವರು ಇದೆ ಎಂದು ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ🙏 — ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಸರ್ವಥಾ ವೈದಿಕವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು, ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಯಾತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ Tattoo ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಬಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಏಕಾದಶೀ ಉಪವಾಸ, ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮೊದಲಾದ ದೇಹದಂಡನೆ (ಹಿಂಸೆ) ಗ್ರಾಹ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಬಾರದು. ಯಾವ ಹಿಂಸೆ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಳು. ನಾನು ಎಡತೋಳು, ಬಲತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ತಪ್ಪೇನು ಎಂದು. ಗೋಪೀಚಂದನದಿಂದ, ತಪ್ತಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳ ಧಾರಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಂತ್ರವಿದೆ, ಕ್ರಿಯೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೌಂಢ್ರಕ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬುವವನಿದ್ದ. ಅವನು ತಾನೇ ಶ್ರೀಹರಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನೆದೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾರ್ಥೆ ದಗ್ಧವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಚ. ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ತಪ್ತಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಶ್ರೀವತ್ಸದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ (ಅವತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಟೂ ಅದು) ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬಾರದಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನು ಸುಧಾಪಂಡಿತರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ಸುಧಾಪಂಡಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ಜೈನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತಾವು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂಸೆ ಅನರ್ಥಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಎಂಬ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಧಾಪಂಡಿತ ಹೇಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎರಡನೆಯ ಉತ್ತರ — ಸುಧಾಪಂಡಿತರಾಗಲಿ, ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಲೀ, ದೇವತೆಗಳಾಗಲೀ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಧರ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಅಧರ್ಮ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಡಿತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು, ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದೂ ಆಚರಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಿತನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕವನು ಆದರ್ಶವೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಚ್ಚೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲಿ ನೂರಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
7319 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • sowmya,bebgaluru

  10:09 PM, 22/06/2019

  Dhanyavadagalu🙏
 • T raghavendra,Mangalore

  10:04 PM, 22/06/2019

  Fine
 • Mohan P Katti.,

  5:44 PM , 30/10/2017

  Dhanyosmi.
 • mudigal sreenath,

  4:21 PM , 30/10/2017

  🙏🙏🙏
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  12:54 PM, 28/08/2017

  ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಲ.ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳು ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವೇ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಚುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಅಡಿಗೆ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. 
  
  ಆದರೆ, ವಿನಾಕಾರಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ. ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಂತೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಕಿಸಬಾರದು. 
 • Nagaraj Cochi,

  11:45 PM, 20/05/2017

  Dhanyavadagalu
 • Roopa,Bengaluru

  2:42 PM , 20/05/2017

  🙏🙏 ಧನ್ಯವಾದಗಳು...
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  11:46 AM, 20/05/2017

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೇಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು 🙏🙏
 • Manjunath,

  10:38 AM, 20/05/2017

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯರೆ
 • Badareenath A S,

  8:55 AM , 21/05/2017

  Aneka saadhwi hennu makkalu (haleya kaaladavaru) haneyalli mattu toru beralina mele ondu chukki hachche haakisikondiruvudannu nodiddene. Haneya mele haakikondare kumkumavillade khaali hane iruvudilla mattu muttaide saavu baruttade.. Beralina meliddare maadida aduge ruchi aagiruttade mattu bega keduvudilla.. Emba kaaranagalannu koduttare..

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ತೋರುಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ನಾನೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. 
  
  ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕಾರಣ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ, ಚಂದನ, ಗೋಪಿಗಳಲ್ಲಿದೇ ಬೇರೆಯ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ತಿಲಕ ಇರಬಾರದು. 
  
  ಮತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. 
 • Harsha bhat,Bangalore

  11:58 AM, 26/05/2017

  Hacche hakuskobardu anta pramana sahita heli gurugale

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಏನುತ್ತರವೋ, ಅದೇ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ. 
  
  ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. 
  
  ದೇಹಕ್ಕೆ ವೃಥಾ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎನ್ನುವದು ವೇದಗಳ ಆದೇಶ - ದೇಹಂ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಎಂದು. 
  
  ಹೀಗಾಗಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುವದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
  
  ಗೋಪೀಚಂದನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮನೆ, ಯಮದೂತರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಳಿಯುವದಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉದ್ದೇಶ, ಫಲ ಮುಂತಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ, 
  
  ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಹಚ್ಚೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಿಳಿಸಲಿ.