Prashnottara - VNP143

ತುಳಸೀಸ್ತೋತ್ರ


					  	

ಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ನಿಖಿಲಾಘಸಂಘಶಮನೀ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ವಪುಃಪಾವನೀ ರೋಗಾಣಾಮಭಿವಂದಿತಾ ನಿರಸನೀ ಸಿಕ್ತಾಂತಕತ್ರಾಸಿನೀ I ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ತಿವಿಧಾಯಿನೀ ಭಗವತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಂರೋಪಿತಾ ನ್ಯಸ್ತಾ ತಚ್ಚರಣೇ ವಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾ ತಸ್ಯೈ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ II ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ.


Play Time: 05:55, Size: 5.50 MB


Watch Video Download Article Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4547 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • B Krishnamurthy,Bengaluru

    12:08 PM, 20/10/2020

    Can non btahmins do sandyavandane.