Prashnottara - VNP201

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯರ ಸ್ಮರಣೆ


					  	

ಸ್ವರ್ಣಗೌರೀ, ಗಣಪತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ. ಜಲಜೇಷ್ಟನಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಯಮ್। ಜಗತೀತಲವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥಗುರುಂ ಭಜೇ।


Watch Video Share to facebook View Comments
1575 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment