Prashnottara - VNP224

ಹಸಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬಹುದೇ?


					  	

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಯದ್ಯಥಾ ಭಕ್ಷ್ಯತೇ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ತತ್ ತಥೈವ ಪ್ರದಾಪಯೇತ್ ಅನ್ಯಥಾ ತತ್ಪ್ರದಾನೇನ ನ ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ — ಹಲಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧೃತ ಸ್ಮೃತಿವಚನ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಣ್ಣುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು, ನಾವು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಾರದು. ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ ನೈವೇದ್ಯದ ಫಲ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್, ಅದನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೈವೇದ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.


Watch Video Share to facebook View Comments
1830 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment