Upanyasa - VNU169

02/02 ಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ, ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವು ಶ್ರೀ ಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಂ ಶುಭತಮಚರಿತಂ ಸೇವಿತಶ್ರೀಸಮೇತಂ
ಶಾಂತಂ ದಾಂತಂ ಮಹಾಂತಂ ಗುರುಗುಣಭರಿತಂ ಯೋಗಿಸಂಘೈರುಪೇತಮ್।
ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದ್ಯತೀತಂ ಕುಮತಿಭಿರಜಿತಂ ಕಲ್ಮಷಾಂಭೋಧಿಪೋತಂ
ಧೀರಂ ಭೂದೇವಗೀತಂ ಶುಭಜನಮಹಿತಂ ಧನ್ಯಮಾನ್ಯಂ ವಿನೀತಮ್॥1॥

ಮಾದ್ಯನ್ಮಾಯಿಗಜೇಂದ್ರಪಂಚವದನಃ ಪ್ರಖ್ಯಾತಕೀರ್ತಿರ್ಮಹಾನ್
ಶ್ರೀಮದ್ವಿಟ್ಠಲಪಾದಪದ್ಮಮಧುಪಃ ಸರ್ವೇಷ್ಟಚಿಂತಾಮಣಿಃ।
ನಿರ್ವ್ಯಾಜೋರುದಯಾಕಟಾಕ್ಷಲಸಿತೋ ಜ್ಞಾನಾದಿಭಾಗ್ಯೋಜ್ಜ್ವಲಃ
ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯತೀಂದ್ರಮಸ್ತಕಮಣಿಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ ಸ ಮಾಮ್॥2॥

ಬಿಭ್ರತ್ಕಾಷಾಯಚೇಲಂ ವಿಲಸಿತತುಲಸೀಪಂಕಜಾಕ್ಷಾದಿಮಾಲಂ
ಧೂತಾಜ್ಞಾನಾಘಜಾಲಂ ಮೃದುವಚನಕಲಂ ಚಾರುಸೌಂದರ್ಯಶೀಲಮ್।
ಆರ್ತತ್ರಾಣೈಕಲೋಲಂ ಪ್ರಣತಮುನಿಕುಲಂ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರ್ಯಾನುಕೂಲಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾರ್ಯಂ ದಯಾಲುಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಕಮಲಂ ಸಾದರಂ ತೇ ಭಜೇಽಲಮ್॥3॥

ಯದ್ವೃಂದಾವನದರ್ಶನೇನ ನಿತರಾಂ ಪಾಪಾನಿ ಯಾಂತಿ ಕ್ಷಯಂ
ಯದ್ವೃಂದಾವನಮೃತ್ತಿಕಾ ಸುವಿಧೃತಾ ತಾಪತ್ರಯಧ್ವಂಸಿನೀ।
ಯದ್ವೃಂದಾವನಸೇವಯಾ ಭುವಿ ಜನಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಸುಖಂ
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಯೇಽಸ್ತು ಸ ಚ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥೋ ಗುರುಃ॥4॥

ಕುಷ್ಠಶ್ವೇತೋರುಗುಲ್ಮಕ್ಷಯಕಠಿಣತರವ್ಯಾಧಿವೈದ್ಯಾಧಿನಾಥೋ
ಭೂತಪ್ರೇತಗ್ರಹೋಚ್ಛಾಟನಕುಶಲಮಹಾಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮುನೀಂದ್ರಃ।
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತಾ ಸರಸಸುಹೃದಯಃ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರನಾಮಾ।
ಭೂಯಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥೋ ಗುರುಕುಲತಿಲಕೋ ಭೂಯಸೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಮೇ॥5॥

॥ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್॥

Play Time: 47 Minuts 57 Seconds

Size: 8.38 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8537 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Samana,Bangalore

  12:39 PM, 11/09/2022

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
 • Samana,Bangalore

  12:39 PM, 11/09/2022

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
 • Samana,Bangalore

  12:39 PM, 11/09/2022

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
 • Ahalya Bai H,Bengaluru

  7:03 PM , 09/06/2021

  vv v
 • Manjunath,Bangalore

  10:38 AM, 01/02/2021

  ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ
 • Vivekanand Kamath,Dombivili West

  4:33 PM , 11/05/2018

  Shri Hari Gurubhyonamaha.
  
  Gurugale datavittu shri Panchamalika stothravannu PDF format nalli publish maadiri.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ
  
  ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಂ ಶುಭತಮಚರಿತಂ ಸೇವಿತಶ್ರೀಸಮೇತಂ
  ಶಾಂತಂ ದಾಂತಂ ಮಹಾಂತಂ ಗುರುಗುಣಭರಿತಂ ಯೋಗಿಸಂಘೈರುಪೇತಮ್।
  ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದ್ಯತೀತಂ ಕುಮತಿಭಿರಜಿತಂ ಕಲ್ಮಷಾಂಭೋಧಿಪೋತಂ
  ಧೀರಂ ಭೂದೇವಗೀತಂ ಶುಭಜನಮಹಿತಂ ಧನ್ಯಮಾನ್ಯಂ ವಿನೀತಮ್॥1॥
  
  ಮಾದ್ಯನ್ಮಾಯಿಗಜೇಂದ್ರಪಂಚವದನಃ ಪ್ರಖ್ಯಾತಕೀರ್ತಿರ್ಮಹಾನ್
  ಶ್ರೀಮದ್ವಿಟ್ಠಲಪಾದಪದ್ಮಮಧುಪಃ ಸರ್ವೇಷ್ಟಚಿಂತಾಮಣಿಃ।
  ನಿರ್ವ್ಯಾಜೋರುದಯಾಕಟಾಕ್ಷಲಸಿತೋ ಜ್ಞಾನಾದಿಭಾಗ್ಯೋಜ್ಜ್ವಲಃ
  ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯತೀಂದ್ರಮಸ್ತಕಮಣಿಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ ಸ ಮಾಮ್॥2॥
  
  ಬಿಭ್ರತ್ಕಾಷಾಯಚೇಲಂ ವಿಲಸಿತತುಲಸೀಪಂಕಜಾಕ್ಷಾದಿಮಾಲಂ
  ಧೂತಾಜ್ಞಾನಾಘಜಾಲಂ ಮೃದುವಚನಕಲಂ ಚಾರುಸೌಂದರ್ಯಶೀಲಮ್।
  ಆರ್ತತ್ರಾಣೈಕಲೋಲಂ ಪ್ರಣತಮುನಿಕುಲಂ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರ್ಯಾನುಕೂಲಂ
  ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾರ್ಯಂ ದಯಾಲುಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಕಮಲಂ ಸಾದರಂ ತೇ ಭಜೇಽಲಮ್॥3॥
  
  ಯದ್ವೃಂದಾವನದರ್ಶನೇನ ನಿತರಾಂ ಪಾಪಾನಿ ಯಾಂತಿ ಕ್ಷಯಂ
  ಯದ್ವೃಂದಾವನಮೃತ್ತಿಕಾ ಸುವಿಧೃತಾ ತಾಪತ್ರಯಧ್ವಂಸಿನೀ।
  ಯದ್ವೃಂದಾವನಸೇವಯಾ ಭುವಿ ಜನಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಸುಖಂ
  ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಯೇಽಸ್ತು ಸ ಚ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥೋ ಗುರುಃ॥4॥
  
  ಕುಷ್ಠಶ್ವೇತೋರುಗುಲ್ಮಕ್ಷಯಕಠಿಣತರವ್ಯಾಧಿವೈದ್ಯಾಧಿನಾಥೋ
  ಭೂತಪ್ರೇತಗ್ರಹೋಚ್ಛಾಟನಕುಶಲಮಹಾಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮುನೀಂದ್ರಃ।
  ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತಾ ಸರಸಸುಹೃದಯಃ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರನಾಮಾ।
  ಭೂಯಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥೋ ಗುರುಕುಲತಿಲಕೋ ಭೂಯಸೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಮೇ॥5॥
  
  ॥ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್॥
 • Roopa,Bangalore

  12:51 PM, 17/05/2020

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
 • ವಿಶ್ವ ನಾ ಥ ಏಂ ಜೋಶಿ,ಬೆಂಗಳೂರು

  7:58 PM , 25/05/2018

  ಆಚಾರ್ಯ ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯತೀರಥರ ಪಂಚರತ್ನ ಮಾಲೀಕ ಸ್ತೋತ್ರ ವನ್ನೂ ದಯವಿಟ್ಟು PDF file ನಲ್ಲೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ,ತುಂಬಾ ಉಪ್ ಕಾರವಾಗುತೆ
 • Vivekanand Kamath,Dombivili West

  4:34 PM , 11/05/2018

  Shri Hari Gurubhyonamaha.
  
  Shri Panchratna malika Stothra.
 • Varuni B R,Bangalore

  5:46 PM , 21/04/2017

  Adhbutavada upanyasa Sudhe.upanyasa kelisida gurugala padakamalagalalli anantha vandanegalu.upanyasa keluvaga iruva bhakthi paravasjathegalu nammalli sadakala iruva the gurugala paramatmana anugraha Sada kalakku irali
  birali
 • Shamala R,Bangalore

  11:21 AM, 22/05/2017

  ಗುರುಗಳೇ..... ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೂ ... ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರದಂತೆ ಪಾಠ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ..

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸಮಯ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. 
 • nagaraj td,banglore

  4:51 PM , 24/05/2017

  Kshamisi vnu168comment ninda munduvaredide - indu yava chatavillade hendati makkalu mane elladara note samruddaragiddare