Upanyasa - VNU580

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯ

02/12/2017

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

अथ श्रीमद्भागवते द्वितीयोध्यायः
इति सम्प्रश्नसम्पृष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः ।
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ १ ॥
सूत उवाच — 
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥ २ ॥
यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् ।
संसारिणां करुणयाह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् ॥ ३ ॥
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रन्थमुदीरये ॥ ४ ॥
मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् ।
यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्माऽशु प्रसीदति ॥ ५ ॥ 
स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।
अहैतुक्यव्यव्यहिता ययाऽत्माऽशु प्रसीदति ॥ ६ ॥
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ।
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम् ॥ ७ ॥
धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथाश्रयाम्।
नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् ॥ ८ ॥
धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायेह कल्पते ।
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ ९ ॥
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवति यावता ।
जीवस्यातत्त्वजिज्ञासोर्नार्थो यश्चेह कर्मभिः ॥ १० ॥
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ ११ ॥
सत्तामात्रं तु यत्किञ्चित् सदसच्चाविशेषणम्। 
उभाभ्यां भाष्यते साक्षाद् भगवान् केवलः स्मृतः ॥ १२ ॥ 
तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया ।
पश्यन्त्यात्मनि चाऽत्मानं भक्त्या श्रुतिगृहीतया ॥ १३ ॥
अतः पुम्भिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः ।
स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् ॥ १४ ॥
तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः ।
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ १५ ॥
यदनुध्यायिनो युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् ।
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् ॥ १६ ॥
शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारतिः। ।
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात् ॥ १७ ॥
शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः ।
हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम् ॥ १८ ॥
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया ।
भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॥ १९ ॥
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये ।
चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति ॥ २० ॥
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः ।
भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥ २१ ॥
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवाऽत्मनीश्वरे ॥ २२ ॥
अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा
वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम् ॥ २३ ॥
सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते ।
स्थित्यादये हरिविरिञ्चहरेति सञ्ज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनौ नृणां स्युः ॥ २४ ॥
पार्थिवाद् दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः
तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनम् ॥ २५ ॥
भेजिरे मुनयोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्
सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पते नेतराविह ॥ २६ ॥
मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतीनथ ।
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ॥ २७ ॥
रजस्तमःप्रकृतयः समशीलान् भजन्ति वै
पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः ॥ २८ ॥
वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ २९ ॥
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥ ३० ॥
स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया
सदसद्रूपया चासौ गुणमय्याऽगुणो विभुः ॥ ३१ ॥
तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव
अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः ॥ ३२ ॥
यथा व्यवहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् ॥ ३३ ॥
असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियादिभिः
स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् ॥ ३४॥
भावयन्नेष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः
लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृते श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। 

Play Time: 05:58

Size: 5.54 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4748 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Lakshmi,Pune

  8:38 PM , 15/01/2022

  Gurugalige namaskargalu
 • Mrs laxmi padaki,Pune

  10:57 AM, 26/05/2018

  👏👏👏👏👏
 • Ushasri,Chennai

  4:39 PM , 22/05/2018

  Achare dhanyavadagalu
 • K Laxmisha Rao,Udupi

  7:09 AM , 27/03/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ
  
  ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  4:36 PM , 05/12/2017

  ಗುರುಗಳೆ
  
  ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಹನಿಹನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ರಸಾಸ್ವಾದವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುತ್ತಿರವುದರಿಂದ, ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥ೯ಸಹಿತ ಶ್ರವಣಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
  
  ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ತತ್ತ್ವಗಳಿಂದ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
  
  ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
  
  ಭಗವಂತನ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
  
  ತಾವು ಹೇಳಿದ "ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಪದುಮನಾಭನ ಮೂತಿ೯" ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಜಲವು ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.
  
  ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂವ೯ಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಗುರುಗಳೆ.
 • P N Deshpande,Bangalore

  1:49 PM , 04/12/2017

  S.Namaskarhalu This is most helpful for day todate practicing & to go through each & every shloka
 • prema raghavendra,coimbatore

  12:19 PM, 04/12/2017

  Anantha namaskara! Dantavada! Namma pappa karamagranthigala gantu nimma karunaiyinda nasahvayiddu nishchaya acharyare! Maththomme  namaskara!danyavada!na
 • Khrao,Chennai

  7:29 AM , 04/12/2017

  Namaskara Acharyarige
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  11:11 AM, 03/12/2017

  ನಮೋನಮಃ
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  11:11 AM, 03/12/2017

  ನಮೋನಮಃ