Upanyasa - VNU589

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 84 — ಭಾಗವತದ ಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಪ್ರೀತಿ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ರಚನೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂಬ ಶೌನಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ವೇದಗಳ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಜ್ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಭಾಗವತವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಾಗವತದ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತವನ್ನು ಗ್ರಂಥಪುರಸ್ಸರವಾಗಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ವಚನವಿರುವದು ಇದೇ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಮಾತಿನ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಸೂತ ಉವಾಚ —

ದ್ವಾಪರೇ ಸಮನುಪ್ರಾಪ್ತೇ 
ತೃತೀಯೇ ಯುಗಪರ್ಯಯೇ। 
ಜಾತಃ ಪರಾಶರಾದ್ ಯೋಗೀ 
ವಾಸವ್ಯಾಂ ಕಲಯಾ ಹರೇಃ ॥ 13॥

ತೃತೀಯೇ ದ್ವಾಪರೇ ಯುಗೇ ಪರ್ಯವಸಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸತಿ ।

ಸ ಕದಾಚಿತ್ ಸರಸ್ವತ್ಯಾ 
ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಲಂ ಶುಚಿಃ।
ವಿವಿಕ್ತ ಏಕ ಆಸೀನ 
ಉದಿತೇ ರವಿಮಂಡಲೇ ॥ 14॥

ಪರಾವರಜ್ಞಃ ಸ ಋಷಿಃ 
ಕಾಲೇನಾವ್ಯಕ್ತರಂಹಸಾ।
ಯುಗಧರ್ಮವ್ಯತಿಕರಂ 
ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಭುವಿ ಯುಗೇಯುಗೇ ॥ 15॥

ಭೌತಿಕಾನಾಂ ಚ ಭಾವಾನಾಂ 
ಶಕ್ತಿಹ್ರಾಸಂ ಚ ತತ್ಕೃತಮ್।
ಅಶ್ರದ್ದಧಾನಾನ್ ನಿಃಸತ್ವಾನ್ 
ದುರ್ಮೇಧಾನ್ ಹ್ರಸಿತಾಯುಷಃ ॥ 16॥

ದುರ್ಭಗಾಂಶ್ಚ ಜನಾನ್ ವೀಕ್ಷ್ಯ 
ಮುನಿರ್ದಿವ್ಯೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ।
ಸರ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ಯದ್ 
ದಧ್ಯೌ ಚಿರಮಮೋಘದೃಕ್ ॥ 17॥

ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚಿರದೃಷ್ಟಿರ್ಲೋಕದೃಷ್ಟ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ।

“ಸರ್ವಜ್ಞೋಪ್ಯಜ್ಞವದ್ ದೇವಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿರಶಕ್ತಿವತ್ । 
ಪ್ರತ್ಯಾಯಯತಿ ಲೋಕಾನಾಮಜ್ಞಾನಾಂ ಮೋಹನಾಯ ಚ” । ಇತಿ ಕೌರ್ಮೇ ।

ಚಾತುರ್ಹೋತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧಂ 
ಪ್ರಜಾನಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವೈದಿಕಮ್।
ವ್ಯದಧಾದ್ ಯಜ್ಞಸಂತತ್ಯೈ 
ವೇದಮೇಕಂ ಚತುರ್ವಿಧಮ್ ॥ 18॥

ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಾಥರ್ವಾಖ್ಯಾ 
ವೇದಾಶ್ಚತ್ವಾರ ಉದ್ಧೃತಾಃ।
ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಂ ಚ 
ಪಂಚಮೋ ವೇದ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 19॥

ತತ್ರರ್ಗ್ವೇದಧರಃ ಪೈಲಃ 
ಸಾಮಗೋ ಜೈಮಿನಿಃ ಕವಿಃ।
ವೈಶಮ್ಪಾಯನ ಏವೈಕೋ 
ನಿಷ್ಣಾತೋ ಯಜುಷಾಂ ತತಃ ॥ 20॥

ಅಥರ್ವಾಂಗೀರಸಾಮಾಸೀತ್ 
ಸುಮನ್ತುರ್ವಾರುಣೋ ಮುನಿಃ।
ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಾನಾಂ 
ಪಿತಾ ಮೇ ರೋಮಹರ್ಷಣಃ ॥ 21॥

ತ ಏವ ಋಷಯೋ ವೇದಂ 
ಸ್ವಂಸ್ವಂ ವ್ಯಸ್ಯನ್ನನೇಕಧಾ।
ಶಿಷ್ಯೈಃಪ್ರಶಿಷ್ಯೈಸ್ತಚ್ಛಿಷ್ಯೈರ್-
ವೇದಾಸ್ತೇ ಶಾಖಿನೋಽಭವನ್ ॥ 22॥

ತ ಏವ ವೇದಾ ದುರ್ಮೇಧೈರ್-
ಧಾರ್ಯಂತೇ ಪುರುಷೈರ್ಯಥಾ।
ಏವಂ ಚಕಾರ ಭಗವಾನ್ 
ವ್ಯಾಸಃ ಕೃಪಣವತ್ಸಲಃ ॥ 23॥

ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರದ್ವಿಜಬಂಧೂನಾಂ 
ತ್ರಯೀ ನ ಶ್ರುತಿಗೋಚರಾ।
ಕರ್ಮಶ್ರೇಯಸಿ ಮೂಢಾನಾಂ 
ಶ್ರೇಯ ಏವಂ ಭವೇದಿಹ।
ಇತಿ ಭಾರತಮಾಖ್ಯಾನಂ 
ಕೃಪಯಾ ಮುನಿನಾ ಕೃತಮ್ ॥ 24॥

“ಭಾರತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದೀನಾಂ 
ವೇದಾರ್ಥಪರಿವಿತ್ತಯೇ । 
ತ ಏವ ವೇದಾಸ್ತ್ವನ್ಯೇಷಾಂ 
ನರ್ತೇ ತತ್ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಸುಖಮ್” ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದೇ ।।24।।

ಏವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಸದಾ 
ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರೇಯಸಿ ದ್ವಿಜಾಃ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಕೇನಾಪಿ ಯದಾ 
ನಾತುಷ್ಯದ್ ಹೃದಯಂ ತತಃ ॥ 25॥

ಅತೋಷೋನಲಂಬುದ್ಧಿಃ ।
 
“ಶ್ರುತ್ವಾ ಕಥಾಂ ನ ತುಷ್ಯಾಮಿ 
ಹರೇರದ್ಭುತಕರ್ಮಣಃ” ಇತಿ ಮಾತ್ಸ್ಯೇ ।।25।।

ನಾತಿಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಃ 
ಸರಸ್ವತ್ಯಾಸ್ತಟೇ ಶುಚೌ।
ವಿತರ್ಕಯನ್ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥ 
ಇದಂ ಚೋವಾಚ ಧರ್ಮವಿತ್ ॥ 26॥

ಅಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಸ ಏವ । 

“ಕಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವೇದ್ ದಿವ್ಯಾಂ 
ಕಥಾಂ ಶೃಣ್ವನ್ ಹರೇಃ ಪರಾಮ್” ಇತಿ ಚ ।।26।।

ಧೃತವ್ರತೇನ ಹಿ ಮಯಾ 
ಛಂದಾಂಸಿ ಗುರವೋಽಗ್ನಯಃ।
ಮಾನಿತಾ ನಿರ್ವ್ಯಲೀಕೇನ 
ಗೃಹೀತಂ ಚಾನುಶಾಸನಮ್ ॥ 27॥

ಆಚಾರಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಧೃತವ್ರತತ್ವಾದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಸ್ಯ ।।27-28।।

ಭಾರತವ್ಯಪದೇಶೇನ 
ಹ್ಯಾಮ್ನಾಯಾರ್ಥಃ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ।
ದೃಶ್ಯತೇ ಯತ್ರ ಧರ್ಮೋ ಹಿ
 ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರಾದಿಭಿರಪ್ಯುತ ॥ 28॥

ಅಥಾಪಿ ಬತ ಮೇ ದೈಹ್ಯೋ 
ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಚೈವಾಽತ್ಮನಾ ವಿಭುಃ।
ಅಸಂಪನ್ನ ಇವಾಽಭಾತಿ 
ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿಸತ್ತಮಃ ॥ 29॥

ದೈಹ್ಯಃ ದೇಹರೂಪಃ । 
ಆತ್ಮನಾ ವಿಭುಃ ಸ್ವತ ಏವ ವ್ಯಾಪ್ತಃ ।

“ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾವತಾರೇಷು 
ನ ವಿಶೇಷೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ । 
ದೇಹದೇಹಿವಿಭೇದಶ್ಚ 
ನ ಪರೇ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।।

ಸರ್ವೇವತಾರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾಶ್ಚ 
ಸರ್ವೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಶ್ಚ ತತ್ತ್ವತಃ । 
ಐಶ್ವರ್ಯಯೋಗಾದ್ ಭಗವಾನ್ 
ಕ್ರೀಡತ್ಯೇವಂ ಜನಾರ್ದನಃ” ಇತಿ ಮಹಾಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ।

ಅವತಾರಪ್ರಯೋಜನಾಸಂಪತ್ತ್ಯಾಸಂಪನ್ನ ಇವ । 
ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಯುಕ್ತಾನಾಮುತ್ತಮಃ ।।29।।

ಕಿಂ ವಾ ಭಾಗವತಾ ಧರ್ಮಾ 
ನ ಪ್ರಾಯೇಣ ನಿರೂಪಿತಾಃ।
ಪ್ರಿಯಾಃ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ 
ತ ಏವ ಹ್ಯಚ್ಯುತಪ್ರಿಯಾಃ ॥ 30॥

ಪುನರಪೇಕ್ಷಿತತ್ವಾನ್ನ ಪ್ರಾಯೇಣ ನಿರೂಪಿತಾಃ । 

“ಯಥಾ ತು ಭಾರತೇ ದೇವೋ 
ನ ತಥಾನ್ಯೇಷು ಕೇಷುಚಿತ್ । 
ಉಚ್ಯತೇ ನ ತಥಾಪೀಶಂ 
ಜಾನಂತ್ಯಜ್ಞಾ ಜನಾರ್ದನಮ್” ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದೇ ।।30।।

ತಸ್ಯೈವಂ ಖಿನ್ನಮಾತ್ಮಾನಂ 
ಮನ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಖಿದ್ಯತಃ।
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾರದೋಽಭ್ಯಾಗಾ-
ದಾಶ್ರಮಂ ಪ್ರಾಗುದಾಹೃತಮ್ ॥ 31॥

ಖೇದಃ ಅನಲಂಬುದ್ಧಿಃ ।

Play Time: 51:37

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3699 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  11:30 AM, 29/08/2022

  🙏🙏🙏
 • Sowmya,Bangalore

  11:31 AM, 25/08/2022

  🙏🙏🙏
 • Latha Ramesh,Coimbatore

  8:19 AM , 16/02/2018

  Namaskaragalu
 • Ramesh,Bangalore

  5:04 PM , 17/01/2018

  Namo namaha
 • P N Deshpande,Bangalore

  8:04 PM , 13/12/2017

  S.Namadkargalu Anugrahavirali
 • ಪದ್ಮ ಶಿರೀಷ,ಮೈಸೂರು

  7:24 PM , 13/12/2017

  The best comment Shri Raghottuma Rao ji🙇‍♀️
 • Raghoottam Rao,Bangalore

  7:00 PM , 13/12/2017

  ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಥೆಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು. ಎಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ. ಭಾಗವತದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅದೆಷ್ಟು ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಾವು ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಹತ್ತಾರು ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ. ಪ್ರತೀ ದಿವಸ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತೀ ದಿವಸವೂ ಭಾಗವತದ ಮಂಗಳಪ್ರವಚನ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಧ್ವಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ನಮೋನಮಃ. 
  
  ರಘೂತ್ತಮರಾವ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು. ಬೆಂಗಳೂರು.
 • Meera jayasimha,Bengaluru

  3:34 PM , 13/12/2017

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರು ಗಳಿಗೆ. ಅಧ್ಭುತವಾದ ಪ್ರವಚನಮಾಲಿಕೆ.ಎಷ್ಟು ಜನುಮದ ಪುಣ್ಯ ದ ಫಲವನ್ನು ಈಗ ಪಡೆಯುತಿದೇವೆಯೋ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಬ ಲ್ಲ.
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  12:34 PM, 13/12/2017

  ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದಿಂದ 3+1=4, 31 ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದವರೆಗೆ 3+1=4, ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮೋನಮಃ
 • ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬೆಣಕಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು.

  11:30 AM, 13/12/2017

  ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮ:
 • H. Suvarna kulkarni,Bangalore

  10:57 AM, 13/12/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರವಚನ ದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಯರು ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • ಗಂಗಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್,ಬೆಂಗಳೂರು

  10:17 AM, 13/12/2017

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನದ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು,ಪರಮಾದ್ಭುತ.ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಮರರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತವನ್ನು ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು.ನಿಮ್ಮಂಥಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು.ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ.ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು.
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  9:42 AM , 13/12/2017

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಮೃತಪಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಗಲಿ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Krishnaa,Bangalore

  8:46 AM , 13/12/2017

  Sri gurubhyo namah.
  A beautiful recollection of Sri vedavyasa avatara upanyasa, as always the flow is just wonderful. A beautiful start to the day.
  Namaskaragalu