Upanyasa - VNU601

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 88 — ನಾರದರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ

ಮಹಾನುಭಾವರ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಹಾಸತ್ಕರ್ಮ. ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲದ್ದು. ನಾರದರು ಶೂದ್ರಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಧಣಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯತಿವರೇಣ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ಅದ್ಭತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

ಅಹಂ ಪುರಾಽತೀತಭವೇಽಭವಂ ಮುನೇ 
ದಾಸ್ಯಾಸ್ತು ಕಸ್ಯಾಶ್ಚನ ವೇದವಾದಿನಾಮ್ ।
ನಿರೂಪಿತೋ ಬಾಲಕ ಏವ ಯೋಗಿನಾಂ 
ಶುಶ್ರೂಷಣೇ ಪ್ರಾವೃಷಿ ನಿರ್ವಿವಕ್ಷತಾಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ತೇ ಮಯ್ಯಪೇತಾಖಿಲಚಾಪಲೇಽರ್ಭಕೇ 
ದಾಂತೇ ಯತಕ್ರೀಡನಕೇಽನುವರ್ತಿನಿ ।
ಚಕ್ರುಃ ಕೃಪಾಂ ಯದ್ಯಪಿ ತುಲ್ಯದರ್ಶನಾಃ 
ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣೇ ಮುನಯೋಽಲ್ಪಧಾರಿಣಿ ॥ ೨೪ ॥

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಲೇಪಾನನುಮೋದಿತೋ ದ್ವಿಜೈಃ 
ಸಕೃಚ್ಚ ಭುಂಜೇ ತದಪಾಸ್ತಕಿಲ್ಬಿಷಃ ।
ಏವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ವಿಶುದ್ಧಚೇತಸಃ
ತದ್ಧರ್ಮ ಏವಾಭಿರುಚಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ ೨೫ ॥

ತತ್ರಾನ್ವಹಂ ಕೃಷ್ಣಕಥಾಃ ಪ್ರಗಾಯತಾ-
ಮನುಗ್ರಹೇಣಾಶೃಣವಂ ಮನೋಹರಾಃ ।
ತಾಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಮೇಽನುಸವಂ ವಿಶೃಣ್ವತಃ 
ಪ್ರಿಯಶ್ರವಸ್ಯಾಂಗ ತದಾಽಭವನ್ಮತಿಃ ॥ ೨೬ ॥

ತಸ್ಮಿಂಸ್ತದಾ ಲಬ್ಧರುಚೇರ್ಮಹಾಮತೇ 
ಪ್ರಿಯಶ್ರವಸ್ಯಸ್ಖಲಿತಾಽಭವನ್ಮತಿಃ ।
ಯಯಾಽಹಮೇತತ್ ಸದಸತ್ ಸ್ವಮಾಯಯಾ 
ಪಶ್ಯೇ ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕಲ್ಪಿತಂ ಪರೇ ॥ ೨೭ ॥

ಮಯಿ ಸ್ಥಿತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥೀಯತಾಮತ್ರೇತೀಶ್ವರೇಚ್ಛಯಾ ಕಲ್ಪಿತಮ್ ।। ೨೭ ।

ಇತ್ಥಂ ಶರತ್ಪ್ರಾವೃಷಿಕಾವೃತೂ ಹರೇ-
ರ್ವಿಶೃಣ್ವತೋ ಮೇಽನುಸವಂ ಯಶೋಽಮಲಮ್ ।
ಸಂಕೀರ್ತ್ಯಮಾನಂ ಮುನಿಭಿರ್ಮಹಾತ್ಮಭಿ-
ರ್ಭಕ್ತಿಃ ಪ್ರವೃತ್ತಾಽಽತ್ಮರಜಸ್ತಮೋಪಹಾ ॥ ೨೮ ॥

ತಸ್ಯೈವಂ ಮೇಽನುರಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ರಿತಸ್ಯ ಹತೈನಸಃ ।
ಶ್ರದ್ಧಧಾನಸ್ಯ ಬಾಲಸ್ಯ ದಾಂತಸ್ಯಾನುಚರಸ್ಯ ಚ ॥ ೨೯ ॥

ಜ್ಞಾನಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಯತ್ತತ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭಗವತೋದಿತಮ್ ।
ಅನ್ವವೋಚನ್ ಗಮಿಷ್ಯಂತಃ ಕೃಪಯಾ ದೀನವತ್ಸಲಾಃ ॥ ೩೦ ॥

ಯೇನೈವಾಹಂ ಭಗವತೋ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೇಧಸಃ ।
ಮಾಯಾನುಭಾವಮವಿದಂ ಯೇನ ಗಚ್ಛಂತಿ ತತ್ಪದಮ್ ॥ ೩೧ ॥
Play Time: 47:32

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3691 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Kiran Kumar,Kunigal

  11:34 AM, 03/01/2020

  Very good comment madam jayashree karunakar.... 
  
  Your way of narrations wow...! Superb...
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  3:33 PM , 30/12/2019

  ಗುರುಗಳೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸಾಕೆನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ....
  
  ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಿದೆ...
  
  ಆ ಆನಂದವನ್ನು ತೋಪ೯ಡಿಸಲು ಶಬ್ದಗಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ...
  
  ನೀವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ
  "ಎನು ಸುಖವೊ....
  ಎಂತಹ ಸುಖವೊ....
  ಹರಿಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಘ....."
  
  ಅನ್ನುವದು ಈಗ
  ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಲಿದೆ...
  
  ಎನು ಭಾಗ್ಯವೊ...
  ಅದೆಂತಹ ಭಾಗ್ಯವೊ...
  ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ....
  
  "ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸೌಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು....ಸೌಟಿಲ್ಲದೆ ಅಡಿಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ....
  ಒಬ್ಬ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ...
  ಒಬ್ಬ ನಡೆಯುತಿದ್ದಾನೆ
  ಒಬ್ಬ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..
  ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ...
  ನೋಡುತಿದ್ದಾನೆ....
  ಎಲ್ಲರದೂ ಅನಂತ ರೀತಿಯ ಕಮ೯ಗಳು....
  ಕಮ೯ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಸೌಟಿನಂತೆ....."
  
  ಅದೆಂತಹ ತತ್ವಗಳು....
  ಬಾಯಿಯ ಮಾತಿಗಿಂತ, ಮನದ ಮಾತೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಲಿದೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ.....
  
  ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ನೀಡುವ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು , ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂವ೯ಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು🙏🙏
 • Latha Ramesh,Coimbatore

  9:02 AM , 22/02/2018

  Namaskaragalu Gurugalige
 • Ramesh,Bangalore

  3:47 PM , 19/01/2018

  Namo namaha, enu helabeku gottaguttilla, namo namaha
 • Mrs laxmi laxman padaki,Pune

  12:39 PM, 02/01/2018

  👏👏👏👏👏
 • H. Suvarna Kulkarni,Bangalore

  10:10 AM, 02/01/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ದೊಡ್ಡವರ ಸಂಪರ್ಕ ವಾಗಲು ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವಿರಬೇಕು ಸದಾ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡು ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Srinath,Chikmagalur

  8:17 PM , 01/01/2018

  Greatest rendering GurugaLe. 
  
  The interpretation of the Devara nama ENU SUKHAVO ENTHA SUKHAVO is just mesmerising. 
  
  Have listened to that part more than ten times today itself. Cant explain through words.
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  11:54 AM, 01/01/2018

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.ಶ್ರವಣವು ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬಮಾತು ನಾರದರ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಯಿತು.ನಮೋನಮಃ.
 • P N Deshpanse,Bangalore

  10:25 AM, 01/01/2018

  S.Namaskargalu Bhagwantana seveaya bhaggya namguu dowreayali eandu anugrhisabeaku
 • ಗಂಗಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್,ಬೆಂಗಳೂರು

  9:49 AM , 01/01/2018

  ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಮಹಾಮಹಿಮರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರ,ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  8:36 AM , 01/01/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ನಾರದರ ಚರಿತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಮೃತಪಾನವಾಯಿತು. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  7:07 AM , 01/01/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಭೂಌನಮಃ
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  7:06 AM , 01/01/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಭೂಌನಮ