Upanyasa - VNU603

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 90 — ಕುಟುಂಬವೋ ಸಾಧನೆಯೋ?

ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ — ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವದೋ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದೋ? ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಾರದರಿಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷದ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿಗೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತ ಹರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅದಮ್ಯ ಬಯಕೆಯಿದೆ. ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ, ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂಡದೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಂತೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಆದರೆ, ವೃದ್ಧಳಾದ ತಾಯಿ. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನಗಿಲ್ಲೇ ಇರಲು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅದಮ್ಯ ಬಯಕೆಯನ್ನೂ ದಮಿಸಿ ನಾರದರು ತಾಯಿ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇರೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನಷ್ಟೇ ಪೋಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಭಾಗವತ ನಿಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವದೂ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವೇ ಎನ್ನುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ವವನ್ನು ನಾರದರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. 

ಸಾವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರಣ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉಪದೇಶದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ, ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಡೆದು ತೋರಿದ ದಾರಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತದ ವಚನಗಳು — 

ಅಥ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।

ಸೂತ ಉವಾಚ — 

ಏವಂ ನಿಶಮ್ಯ ಭಗವಾನ್ ದೇವರ್ಷೇರ್ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ।
ಭೂಯಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವ್ಯಾಸಃ ಸತ್ಯವತೀಸುತಃ ।। ೧ ।। 

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ — 

ಭಿಕ್ಷುಭಿರ್ವಿಪ್ರವಸಿತೇ ವಿಜ್ಞಾನಾದೇಷ್ಟೃಭಿಸ್ತವ ।
ವರ್ತಮಾನೋ ವಯಸ್ಯಾದ್ಯೇ ತತಃ ಕಿಮಕರೋದ್ ಭವಾನ್ ।। ೨ ।।

ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಕಯಾ ವೃತ್ತ್ಯಾ ವರ್ತಿತಂ ತೇ ಪರಂ ವಯಃ ।
ಕಥಂ ಚೇದಮುದಸ್ರಾಕ್ಷೀಃ ಕಾಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಲೇವರಮ್ ।। ೩ ।।

ಪ್ರಾಕ್ಕಲ್ಪವಿಷಯಾಮೇತಾಂ ಸ್ಮೃತಿಂ ತೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ ।
ನ ಹ್ಯೇಷ ವ್ಯವಧಾತ್ ಕಾಲ ಏಷ ಸರ್ವನಿರಾಕೃತಿಃ ।। ೪ ।।

ನಾರದ ಉವಾಚ — 

ಭಿಕ್ಷುಭಿರ್ವಿಪ್ರವಸಿತೇ ವಿಜ್ಞಾನಾದೇಷ್ಟೃಭಿರ್ಮಮ ।
ವರ್ತಮಾನೋ ವಯಸ್ಯಾದ್ಯೇ ತತ ಏತದಕಾರಷಮ್ ।। ೫ ।।

ಏಕಾತ್ಮಜಾ ಮೇ ಜನನೀ ಯೋಷಿನ್ಮೂಢಾ ಚ ಕಿಂಕರೀ ।
ಮಯ್ಯಾತ್ಮಜೇಽನನ್ಯಗತೌ ಚಕ್ರೇ ಸ್ನೇಹಾನುಬನ್ಧನಮ್ ।। ೬ ।।

ಸಾಸ್ವತಂತ್ರಾ ನ ಕಲ್ಯಾಽಸೀದ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ಮಮೇಚ್ಛತೀ ।
ಈಶಸ್ಯ ಹಿ ವಶೇ ಲೋಕೋ ಯೋಷಾ ದಾರುಮಯೀ ಯಥಾ ।। ೭ ।।

ಅಹಂ ಚ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಕುಲೇ ಊಷಿವಾಂಸ್ತದಪೇಕ್ಷಯಾ ।
ದಿಗ್ದೇಶಕಾಲಾವ್ಯುತ್ಪನ್ನೋ ಬಾಲಕಃ ಪಂಚಹಾಯನಃ ।। ೮ ।।

ಏಕದಾ ನಿರ್ಗತಾಂ ಗೇಹಾದ್ ದುಹಂತೀಂ ನಿಶಿ ಗಾಂ ಪಥಿ ।
ಸರ್ಪೋಽದಶತ್ ಪದಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಕೃಪಣಾಂ ಕಾಲಚೋದಿತಃ ।। ೯ ।।

ತದಾ ತದಹಮೀಶಸ್ಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶಮಭೀಪ್ಸತಃ ।
ಅನುಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಪ್ರಾತಿಷ್ಠಂ ದಿಶಮುತ್ತರಾಮ್ ।। ೧೦ ।।

Play Time: 46:52

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3936 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  12:36 PM, 06/09/2022

  🙏🙏🙏
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  8:51 PM , 03/01/2018

  ಗುರುಗಳೆ 
  
  ನನ್ನ ದಿನ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅದೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಜನರ ಸಂಪಕ೯ವಾಗುತ್ತದೆ,
  ಆದರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು, ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು , ಆಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೇ ಆಶ್ಚಯ೯ವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೆ .
  ಮತ್ತು ಜಡವಾಗಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸಾಮಿಪ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುದೆ. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೆ..
  ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣವು ತಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ.. 
  
  
  ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗುರುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂವ೯ಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು 🙏
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  12:28 PM, 03/01/2018

  ನಮೋನಮಃ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಹೊಂದಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸದ ಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಯೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅವಶ್ಯವಾಗಿ. 
  
  ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
  
  ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವರ್ಣನೆ ಯಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ತೆಗೆದು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. 
  
  ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆ ಎಂದರೆ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥಗುರುರಾಜರ (ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಗುರುಗಳು) ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ. ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪಯೋನಿಧಿತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರ ತಾತನವರೂ ಸಹ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. 
  
  ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಮಪವಿತ್ರ ಸೋಸಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿದು. 
 • P N Deshpanse,Bangalore

  12:41 PM, 03/01/2018

  S.Namaskargalu Anugrahavirali
 • Mrs laxmi laxman padaki,Pune

  11:46 AM, 03/01/2018

  👏👏👏👏👏
 • H. Suvarna Kulkarni,Bangalore

  9:18 AM , 03/01/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರವಚನ ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳುತ್ತ ಕೇಳುತ್ತ ನಮ್ಮಬದುಕು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Srinath,Chikmagalur

  9:13 AM , 03/01/2018

  ದೇವರು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. 
  
  ನಾರದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆಚಾರ್ಯರೇ. 
  
  ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಛಾರಣೆಯ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ. 
  
  ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. 
  
  ಭಾಗವತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.
 • Srikanth Bhat,Honnavara

  9:04 AM , 03/01/2018

  Todays upanyasa is an eye opener to many. 
  
  Naradara charitre adbhutavagi moodibaruttide.
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  9:00 AM , 03/01/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  8:19 AM , 03/01/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರದ, ಪುರಂದರ ದಾಸರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸಾಸ್ಟಾಂಗ ನಮನಗಳು. ಸಂಸಾರ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆ ತಿಳಿಯಿತು.. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Raghoottam Rao,Bangalore

  8:03 AM , 03/01/2018

  ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಈ ದಿವಸ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಿತು. 
  
  ನಿರೂಪಣೆ ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ.
  
  ಧನುರ್ಮಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನಜಾವದ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 
  
  ಎಂದಿಗೂ ಇದು ಮುಗಿಯುವದು ಬೇಡ. 
  
  ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ 
  
  ರಘೂತ್ತಮರಾವ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು.