Upanyasa - VNU606

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 93 — ಭಾಗವತದ ರಚನೆ

ನಾರದರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತದ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಪೂರ್ವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತ “ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತವನ್ನೇಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು” ಎಂಬ ಶೌನಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ತರದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವೆಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಮಹಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ. 

ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧದ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಅಥ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಃ

 ಶೌನಕ ಉವಾಚ — 

 ನಿರ್ಗತೇ ನಾರದೇ ಸೂತ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣಃ । 
 ಶ್ರುತವಾಂಸ್ತದಭಿಪ್ರೇತಂ ತತಃ ಕಿಮಕರೋದ್ ವಿಭುಃ ।। ೧ ।।
 
 ಸೂತ ಉವಾಚ —
 
 ಬ್ರಹ್ಮನದ್ಯಾಃ ಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ತಟೇ ।
 ಶಮ್ಯಾಪ್ರಾಸ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಋಷೀಣಾಂ ಸತ್ರವರ್ಧನಃ ।। ೨ ।। 

ಶಮ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ಯ ತತ್ರ ಶಾಲಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಯತ್ರ ಯಜ್ಞಃ ಕ್ರಿಯತೇ ಸ ಶಮ್ಯಾಪ್ರಾಸಃ ।। ೨ ।।
 
 ತಸ್ಮಿನ್ ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮೇ ವ್ಯಾಸೋ ಬದರೀಷಣ್ಡಮಣ್ಡಿತೇ
 ಆಸೀನೋಽಪ ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಪ್ರಣಿದಧ್ಯೌ ಮನಶ್ಚಿರಮ್ ।। ೩ ।। 

 ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಮನಸಿ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಣಿಹಿತೇಽಮಲೇ ।
ಅಪಶ್ಯತ್ ಪುರುಷಂ ಪೂರ್ಣಂ ಮಾಯಾಂ ಚ ತದಪಾಶ್ರಯಮ್ ।। ೪ ।।
 
ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಣಿಹಿತೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಮನಸಿ ।। ೪ ।।
 
 ಯಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತೋ ಜೀವ ಆತ್ಮಾನಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಮ್ । 
 ಪರೋಽಪಿ ಮನುತೇಽನರ್ಥಂ ತತ್ಕೃತಂ ಚಾಭಿಪದ್ಯತೇ ।। ೫ ।।
 
ಅನರ್ಥೋಪಶಮಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಭಕ್ತಿಯೋಗಮಧೋಕ್ಷಜೇ ।
ಲೋಕಸ್ಯಾಜಾನತೋ ವಿದ್ವಾಂಶ್ಚಕ್ರೇ ಸಾತ್ವತಸಂಹಿತಾಮ್ ।। ೬ ।।
 
ಯಸ್ಯಾಂ ವೈ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾಯಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಪರಮಪೂರುಷೇ ।
ಭಕ್ತಿರುತ್ಪದ್ಯತೇ ಪುಂಸಾಂ ಶೋಕಮೋಹಭಯಾಪಹಾ ।। ೭ ।।
 
ಸ ಸಂಹಿತಾಂ ಭಾಗವತೀಂ ಕೃತ್ವಾಽನುಕ್ರಮ್ಯ ಚಾಽತ್ಮಜಮ್
ಶುಕಮಧ್ಯಾಪಯಾಮಾಸ ನಿವೃತ್ತಿನಿರತಂ ಮುನಿಃ ।। ೮ ।। 

ಶೌನಕ ಉವಾಚ — 

ಸ ವೈ ನಿವೃತ್ತಿನಿರತಃ ಸರ್ವತ್ರೋಪೇಕ್ಷಕೋ ಮುನಿಃ ।
ಕಸ್ಯ ವಾ ಬೃಹತೀಮೇತಾಮಾತ್ಮಾರಾಮಃ ಸಮಭ್ಯಸತ್ ।। ೯ ।। 

ಸೂತ ಉವಾಚ —
 
ಆತ್ಮಾರಾಮಾಶ್ಚ ಮುನಯೋ ನಿರ್ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಅಪ್ಯುರುಕ್ರಮೇ । 
ಕುರ್ವನ್ತ್ಯಹೈತುಕೀಂ ಭಕ್ತಿಮಿತ್ಥಮ್ಭೂತಗುಣೋ ಹರಿಃ ।। ೧೦ ।।
 
ಹರೇರ್ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತಮತಿರ್ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣಿಃ ।
ಅಧ್ಯಗಾನ್ಮಹದಾಖ್ಯಾನಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಜನಪ್ರಿಯಮ್ ।। ೧೧ ।। 

ಪರೀಕ್ಷಿತೋಽಥ ರಾಜರ್ಷೇರ್ಜನ್ಮಕರ್ಮವಿಲಾಪನಮ್ । 
ಸಂಸ್ಥಾಂ ಚ ಪಾಣ್ಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಕೃಷ್ಣಕಥೋದಯಮ್ ।। ೧೨ ।। 

Play Time: 43:05

Size: 7.84 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4116 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  10:05 AM, 09/09/2022

  🙏🙏🙏
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  2:33 PM , 04/01/2020

  14 ಲೋಕವನ್ನೂ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವ ಸಾಮಥ್ಯ೯ವಿರುವ, ನಿವೃತ್ತ ನಿರತರಾದ ಶುಕಾಚಾಯ೯ರು, ಭಾಗವತಾಸ್ಕ್ತರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ....
  ಮುಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥ್ಯ೯ವಿರುವ, ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪದ ಭಗವಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತಿದ್ದಾನೆ..."
  
  ಆಹಾ...
  
  ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಧುಯ೯ದ ಹಬ್ಬವಾದರೆ....
  ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಬ್ಬ...
  ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿರಸವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುವ ಹಬ್ಬ.....
  
  ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲೀನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾವ....
 • Vijaya bharathi k b,Bangalore

  11:23 AM, 14/03/2019

  🙏🙏
 • Vijaya bharathi k b,Bangalore

  11:23 AM, 14/03/2019

  🙏🙏
 • Vijaya bharathi k b,Bangalore

  11:23 AM, 14/03/2019

  🙏🙏
 • Raghoottam Rao,Bangalore

  10:10 PM, 11/01/2018

  ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ.
 • P N Deshpanse,Bangalore

  11:20 PM, 06/01/2018

  S.Namaskargalu. Anugrahavirali
 • H. Suvarna Kulkarni,Bangalore

  10:55 AM, 06/01/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ನೀವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುಧ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
  ಟೀ. ವಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ.
  ಪೇಪರ್ ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ
  ಮಾತು ಆಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ
  ಅನವಶ್ಯಕ ಹರಟೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ
  ನನ್ನ ಪೋನ್ ಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ
  ಮನಸ್ಸಮನಸ್ಸು ನಿಮ೯ಲವಾಗುತ್ತಿಸಂಜೆಹೊತ್ತು ದೇವರಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕನಕದಾಸರ ರಚಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ
  ನಾಲ್ಕೈದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ
  ಈಬದಲಾವಣೆಗಳು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷತಂದಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 
  ಸಂ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ.
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  1:53 PM , 06/01/2018

  ನಮೋನಮಃ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನಮೋನಮಃ ನಮೋನಮಃ
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  9:27 AM , 06/01/2018

  ಶ್ರೀ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 👏👏👏👏👏
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  9:18 AM , 06/01/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಶ್ರೀ ನಾರದರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಕರುಣೆಗೆ ನಮೋ ನಮಃ.
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  8:45 AM , 06/01/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು