Upanyasa - VNU609

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 96 — ಕುಂತೀಸ್ತೋತ್ರ_01

ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುಂತಿದೇವಿಯರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಮೊದಲ ಭಾಗವಿದು. 

ಕುಂತೀದೇವಿಯರ ಅನುಸಂಧಾನದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಪರಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೈರಾತ್ಮಜೈಃ ಸಹ ಕೃಷ್ಣಯಾ।
ಪ್ರಯಾಣಾಭಿಮುಖಂ ಕೃಷ್ಣಮಿದಮಾಹ ಪೃಥಾ ಸತೀ ।। ೨೦ ।।

ಪೃಥೋವಾಚ — 

ನಮಸ್ಯೇ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾದ್ಯಮೀಶ್ವರಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಮ್।
ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಂತರ್ಬಹಿರವಸ್ಥಿತಮ್ ।। ೨೧ ।।

ಮಾಯಾಜವನಿಕಾಚ್ಛನ್ನೋ ಮಯಾಽಧೋಕ್ಷಜ ಮರ್ತ್ಯಯಾ। 
ನ ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ ಮೂಢದೃಶಾ ನಟೋ ನಾಟ್ಯಧರೋ ಯಥಾ ।। ೨೨ ।।

ತಥಾ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ಮುನೀನಾಮಮಲಾತ್ಮನಾಮ್।
ಭಕ್ತಿಯೋಗವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇಮಹಿ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ।। ೨೩ ।।

ಭಕ್ತಿಯೋಗವಿಧಾನವಿಷಯಮ್ ।

ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ಚ।
ನನ್ದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।। ೨೪ ।।

ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ।
ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಯೇ ।। ೨೫ ।।

ಯಥಾ ಹೃಷೀಕೇಶ ಖಲೇನ ದೇವಕೀ ಕಂಸೇನ ರುದ್ಧಾsತಿಚಿರಂ ಶುಚಾssರ್ಪಿತಾ।
ವಿಮೋಚಿತಾsಹಂ ಚ ಸಹಾತ್ಮಜಾ ವಿಭೋ ತ್ವಯೈವ ನಾಥೇನ ಮುಹುರ್ವಿಪದ್ಗಣಾತ್ ।। ೨೬ ।।

ವಿಷಾನ್ಮಹಾಗ್ನೇಃ ಪುರುಷಾದದಂಶನಾದಸತ್ಸಭಾಯಾ ವನವಾಸಕೃಚ್ಛ್ರತಃ।
ಮೃಧೇಮೃಧೇಽನೇಕಮಹಾರಥಾಸ್ತ್ರತೋ ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತ್ರತಶ್ಚಾsಸ್ಮ ಹರೇಽಭಿರಕ್ಷಿತಾಃ ।। ೨೭ ।।

Play Time: 42:26

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3892 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  10:57 AM, 21/09/2022

  🙏🙏🙏
 • Sowmya,Bangalore

  1:07 PM , 14/09/2022

  🙏🙏🙏
 • Latha Ramesh,Coimbatore

  9:29 AM , 03/03/2018

  Namaskaragalu Gurugalige 🙏🙏🙏🙏
 • Ananda Teertha,Bangalore

  8:05 AM , 12/01/2018

  ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. 🙏🙏
 • Madhura,Bangalore

  8:21 PM , 11/01/2018

  Intha adhbutavada bhagavathavannu innellu kelalu saadhyaveilla
 • P N Deshpanse,Bangalore

  1:21 PM , 10/01/2018

  As.Namaskaegalu. Anugrahavirali
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  12:48 PM, 10/01/2018

  ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.ಕುಂತಿದೇವಿರರಸ್ತೋತ್ರದ ಶ್ರವಣ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.ಇದು ವರೆಗೂಭಾಗವತಕೇಳಿದಾಗ ತಿಳಿಯದ ಅದ್ಬುತ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಇಂದಿನ ಶ್ರವಣ ನಮೋನಮಃ.
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  10:10 AM, 10/01/2018

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ 🙏🙏🙏🙏🙏
 • H. Suvarna Kulkarni,Bangalore

  9:42 AM , 10/01/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಕುಂತೀದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯ ವಿವರಣೆಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  9:15 AM , 10/01/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಾಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಲಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಕುಂತಿ ದೇವಿಯ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Santosh,Gulbarga

  8:47 AM , 10/01/2018

  Nim Upanyasa Dina keltini
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  6:28 AM , 10/01/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು