Upanyasa - VNU616

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 103 — ಧರ್ಮರಾಜರ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯ

“ದುರ್ಯೋಧನನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದ” ಎಂಬ ಬನ್ನಂಜೆ ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕರ ಮಾತಿಗೆ ಭಾಗವತ ನೀಡುವ ಉತ್ತರದ ವಿವರಣೆ, ಧರ್ಮರಾಜನ ಅದ್ಭುತ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜರ ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕಗಳು — 

ಅಥ ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ। 

ಶೌನಕ ಉವಾಚ — 

ಹತ್ವಾ ಸ್ವರಿಕ್ಥಸ್ಪೃಧ ಆತತಾಯಿನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಿಷ್ಠಃ।

ಸಹಾನುಜೈಃ ಪ್ರತ್ಯವರುದ್ಧಭೋಜನಃ ಕಥಂ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಕಿಮಕಾರಷೀತ್ ತತಃ ॥ ೧ ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ — 

ವಂಶಂ ಕುರೋರ್ವಂಶದವಾಗ್ನಿನಿರ್ಹೃತಂ ಸಂರೋಹಯಿತ್ವಾ ಭವತಾಪನೋ (ಭವಭಾವನೋ) ಹರಿಃ।

ನಿವೇಶಯಿತ್ವಾ ನಿಜರಾಜ್ಯ ಈಶ್ವರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂ ಪ್ರೀತಮನಾ ಬಭೂವ ಹ ॥ ೨ ॥

ಯಾಜಯಿತ್ವಾಽಶ್ವಮೇಧೈಸ್ತಂ ತ್ರಿಭಿರುತ್ತಮಕಲ್ಪಕೈಃ।

ತದ್ಯಶಃ ಪಾವನಂ ದಿಕ್ಷು ಶತಮನ್ಯೋರಿವಾತನೋತ್ ।। ೩ ।।


ನಿಶಮ್ಯ ಭೀಷ್ಮೋಕ್ತಮಥಾಚ್ಯುತೋಕ್ತಂ ಪ್ರವೃತ್ತವಿಜ್ಞಾನವಿಧೂತವಿಭ್ರಮಃ।

ಶಶಾಸ ಗಾಮಿಂದ್ರ ಇವಾಜಿತಾಶ್ರಯಃ ಪ್ರಣಿಧ್ಯುಪಾತ್ತಾಮನುಜಾನುವರ್ತಿತಃ ॥ ೪ ॥

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್।

“ಅಮಾತ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಣೋ ದೂತಾಃ ಶ್ರೇಣಯಶ್ಚ ಪುರೋಹಿತಾಃ ।
 
ಪುರಂ ಜನಪದಂ ಚೇತಿ ಸಪ್ತ ಪ್ರಣಿಧಯಃ ಸ್ಮೃತಾಃ” ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ।

ಕಾಮಂ ವವರ್ಷ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಸರ್ವಕಾಮದುಘಾ ಮಹೀ।

ಸಿಷಿಚುಃ ಸ್ಮ ವ್ರಜಂ ಗಾವಃ ಪಯಸಾಽತ್ಯೂಧಸೋ ಮುದಾ ॥೫॥ 

ನದ್ಯಃ ಸಮುದ್ರಾ ಗಿರಯಃ ಸವನಸ್ಪತಿವೀರುಧಃ।

ಫಲಂತ್ಯೋಷಧಯಃ ಸರ್ವಾಃ ಕಾಮಮನ್ವೃತು ತಸ್ಯ ವೈ ॥ ೬॥

ನಾಽಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಃ ಕ್ಲೇಶಾ ದೈವಭೂತಾತ್ಮಹೇತವಃ।

ಅಜಾತಶತ್ರಾವಭವನ್ ಜಂತೂನಾಂ ರಾಜ್ಞಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ॥ ೭ ॥

Play Time: 52:05

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4840 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  10:43 AM, 03/10/2022

  🙏🙏🙏
 • Latha Ramesh,Coimbatore

  9:20 AM , 14/03/2018

  Namaskaragalu Gurugalige 🙏🙏🙏🙏
 • Rama halgeri,Pune

  12:22 PM, 22/01/2018

  Hi Tracy ft
 • Varun bemmatti,Bangalore

  7:30 AM , 19/01/2018

  Namage Bhagavata CV Shravanada madhuranubhutiyannu Karunaratne a gurugala padakamalagalalli ananta vandanegalu.
 • Raghoottam Rao,Bangalore

  12:06 AM, 19/01/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೆಗಡಿಯಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
  
  ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು.
 • Shantha raghothamachar,Bengaluru

  11:22 PM, 18/01/2018

  ನಮಸ್ಕಾರಗಳ.ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ, ಧರ್ಮರಾಜರ ಆಡಳಿತದ ಸೊಬಗು ವೈಭವ ದ ವಿವರಣೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮೋನಮಃ
 • P N Deshpanse,Bangalore

  12:00 PM, 18/01/2018

  S.Namaskargalu.Dharmrajana rajjyawaalida kala punnyamayawaadaddu. SriHariya purnaanugrahdind kuudiruwadu. Malea belea baruwa udaaharne saaku. Adu onandu parvakaala. Punnywantaraad paandwar kaal.Dhanywaadagalu
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  10:07 AM, 18/01/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ . ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ತುರವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಸೆಯೇ ತಪ್ಪು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ದವನು ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  9:07 AM , 18/01/2018

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು .ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ 🙏🙏🙏🙏🙏
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  8:25 AM , 18/01/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು.