Upanyasa - VNU635

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 119 — ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೋಗುತಿದೆ ಆಯುಷ್ಯ

“ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜರು ಕಲಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಶೌನಕರು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಸೂತಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ, ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲದೇ ಅಸಜ್ಜನರ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಜ್ಞಾನಸತ್ರ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಿತ ಸಾವುಂಟಾಗದಂತೆ, ಯಮಧರ್ಮ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ, ನರಸಿಂಹರನ್ನು ಶೌನಕರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಸಜ್ಜನರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಶೌನಕರು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

ವಿಧವಿಧವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರಣವಿರುವ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸಾರ್ಯರ “ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೋಗುತಿದೆ ಆಯುಷ್ಯ” ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

अथ षोडशोध्यायः। 
सूत उवाच — 
ततः परीक्षिद् द्विजवर्यशिक्षया महीं महाभागवतः शशास ह।
यथा हि सूत्यामभिजातकोविदाः समादिशन् विप्र महद्गुणांस्तथा		।। १ ।।
स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम्।
जनमेजयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्			।। २ ।।
आजहाराश्वमेधांस्त्रीन् गङ्गायां भूरिदक्षिणान्।
शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः				।। ३ ।।
निजग्राहौजसा धीरः कलिं दिग्विजये क्वचित्।
नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा				।। ४ ।।
शौनक उवाच — 
कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः।
नृदेवचिह्नधृक् शूद्र कोऽसौ गां यः पदाऽहनत्			।। ५ ।।
भागवततात्पर्यम् — कोऽसावित्याक्षेपः। कलिमित्युक्तत्वात् ।
अनन्ततीर्थीयम् — यो गां पदाऽहनत् असौ नृपलिङ्गधरः शूद्रः कः कष्टः शूद्रादप्यतिकष्टो हि। अक्षेपार्थे द्वितीयः किंशब्दः। 
तत् कथ्यतां महाभाग यदि विष्णुकथाश्रयम्।
अथ वाऽस्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्।
किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसद्व्ययः।
भागवततात्पर्यम् — अथेति पक्षान्तरे । वा यदि । अन्यथा चेदायुषोऽसद्व्यय इत्यर्थः । “यद्यर्थे च विकल्पार्थे वाशब्दः समुदीर्यते” इति नाममहोदधौ । 

क्षुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानां मृतिमृच्छताम्।
इहोपहूतो भगवान् मृत्युः शामित्रकर्मणि।
न कश्चिन् म्रियते तावद् यावदास्त इहान्तकः			।। ६ ।।
एतदर्थं हि भगवानाहूतः परमर्षिभिः।
अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः				।। ७ ।।
भागवततात्पर्यम् — एतदर्थं हि मृत्युरुपहूतः । अहो नृलोके पीयेतेति ।
मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै।
निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः			।। ९ ।।


Play Time: 53:34

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7511 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  10:42 AM, 09/11/2022

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 🙏🙏🙏ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಅವರ ನಾಮ ಸಮ್ಮರಣೆಯೊಂದನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮಂಗಲವೇ.. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ಮಂಗಳ. ಅದು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲಿ ದೂರೆತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನುಮದ ಪುಣ್ಯ. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳುವವರು ಸಿಗುವುದು ಇಲ್ಲ.. ಇಂಥಾ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಕೂತರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾರದ ಮೂಡರು ನಾವು ಎನೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ... ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಿಂದಾ ನಮಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ 🙏🙏🙏
 • Vijaya bharathi k b,Bangalore

  12:28 PM, 17/05/2019

  😫😫🙏🙏😫😫 ನಿಜ ಆಚಾರ್ಯರೆ
 • Santosh,Gulbarga

  5:30 PM , 11/03/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.....
 • Sathyanarayana .HP.,Mysuru

  6:36 PM , 16/02/2018

  Ee bhagavannu kelidanantara nanna yochanegalu badalagive matugalilladiddaru sare aayassu kaleyuva matu mattu yochane beda. Nannageevada bhakthi yenda namaskaragalu
 • P N Deshpanse,Bangalore

  1:26 PM , 16/02/2018

  S.Namaskargalu.Anugravirli
 • Santosh,Gulbarga

  10:14 AM, 16/02/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.....
 • Shantha raghothamachar,Bengaluru

  10:46 AM, 15/02/2018

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.ಮನುಷ್ಯ ಜನುಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಇದೆ ನಮೋನಮಃ
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  8:01 AM , 15/02/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  6:55 AM , 15/02/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ , ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ನಿಕೃಷ್ಟ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆವೆ.ಯಾವುದೇ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ ಕಾರ್ಯ ವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿಯಾದರು ನಮ್ಮ ಮಂದಮತಿ ಹಳಿದು , ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.