Upanyasa - VNU641

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 124 — ದೇವರ ಗುಣಗಳು — 04

ದೇವರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಗುಣವಿದೆ ಎನ್ನುವದು ವೇದಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಡಲು ಜೀವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಆವಶ್ಯಕ, ದೇವರಲ್ಲೇಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಟ್ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು, ಧೈರ್ಯ ಎಂಬ ಗುಣಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ವಚನ —

ಸತ್ಯಂ ಶೌಚಂ ದಯಾ ದಾನಂ ತ್ಯಾಗಃ ಸಂತೋಷ ಆರ್ಜವಮ್।
ಶಮೋ ದಮಸ್ತಪಃ ಸಾಮ್ಯಂ ತಿತಿಕ್ಷೋಪರತಿಃ ಶ್ರುತಮ್ ।। ೨೬ ।।

ಜ್ಞಾನಂ ವಿರಕ್ತಿರೈಶ್ವರ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ।
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಕೌಶಲಂ ಕಾಂತಿಃ ಸೌಭಗಂ ಮಾರ್ದವಂ ಕ್ಷಮಾ ।। ೨೭ ।।

ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಂ ಪ್ರಶ್ರಯಃ ಶೀಲಂ ಸಹ ಓಜೋ ಬಲಂ ಭಗಃ।
ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿರ್ಮಾನೋಽನಹಂಕೃತಿಃ ।। ೨೮ ।।

ಏತೇ ಚಾನ್ಯೇ ಚ ಭಗವನ್ನಿತ್ಯಾ ಯತ್ರ ಮಹಾಗುಣಾಃ।
ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಾ ಮಹತ್ತ್ವಮಿಚ್ಛದ್ಭಿರ್ನ ವಿಯಂತಿ ಸ್ಮ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ।। ೨೯ ।।
ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ — ತ್ಯಾಗೋ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನವರ್ಜನಮ್। 

“ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನವಿರತಿಸ್ತ್ಯಾಗ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ” ಇತಿ ನಾರಾಯಣಾಧ್ಯಾತ್ಮೇ ।

ಏಕಾಂತತಃ ಶುಭಭಾಗಿತ್ವಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ । 

“ಶುಭೈಕಭಾಗೀ ಸುಭಗೋ ದುರ್ಭಗಸ್ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಃ” ಇತಿ ಗೀತಾಕಲ್ಪೇ ।

“ಶಮಃ ಪ್ರಿಯಾದಿಬುದ್ಧ್ಯುಜ್ಝಾ ಕ್ಷಮಾ ಕ್ರೋಧಾದ್ಯನುತ್ಥಿತಿಃ । 
ಮಹಾವಿರೋಧಕರ್ತುಶ್ಚ ಸಹನಂ ತು ತಿತಿಕ್ಷಣಮ್” ಇತಿ ಪಾದ್ಮೇ ।

“ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ ಕುತಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೇ” ಇತಿ ಚ ಪಾದ್ಮೇ ।

“ಪ್ರಿಯಮೇವ ಯತಃ ಸರ್ವಮಪ್ರಿಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಕುತ್ರಚಿತ್ । 
ಸ್ವಯಮೇವ ಯತಃ ಕರ್ತಾ ಶಾನ್ತೋತೋ ಹರಿರೀಶ್ವರಃ” ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇ ।।

ಮಾನಃ ಪರೇಷಾಮ್ ।

“ಗುಣೈಃ ಸ್ವರೂಪಭೂತೈಸ್ತು ಗುಣ್ಯಸೌ ಹರಿರೀಶ್ವರಃ । 
ನ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಕೋಪಿ ಭಿನ್ನೋ ಗುಣೋ ಮತಃ” ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇ ।

Play Time: 47:00

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
5419 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  12:37 PM, 23/11/2022

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 🙏🙏🙏 ಭೂದೇವಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಓದಿ ಅದು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುಬೇಕು..ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ ಬೇಕು.. 
   ಪ್ರಯತ್ನಸಿದರೆ ಫಲ ದೇವರು ಕೂಟ್ಟೆಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷೀಸು ನಮ್ಮನನವರತ🙏🙏🙏
 • Mrs laxmi padaki,Pune

  10:08 AM, 06/06/2018

  👏👏👏👏👏
 • H. Suvarna Kulkarni,Bangalore

  7:46 PM , 23/04/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಪುನಃ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀವೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸವ೯ ಸಮಥ೯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ, ತೇಜಃ ಪದಗಳಅಥ೯ ತಿಳಿದೆವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • H. Suvarna Kulkarni,Bangalore

  7:46 PM , 23/04/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಪುನಃ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀವೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸವ೯ ಸಮಥ೯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ, ತೇಜಃ ಪದಗಳಅಥ೯ ತಿಳಿದೆವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  9:25 AM , 23/04/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ನಿನ್ನೆಯ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣಗಳ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯೋ ಸ್ಮಿ . ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮದ್ ಭಾಗವತ ರಸಾಸ್ವಾದ ದೊರೆಯಿತು.