Upanyasa - VNU651

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 134 — ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

02/05/2018

ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಂತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಭೀತಿ. ಹರಿಭಕ್ತನಾದ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಭೀತನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡಿಸುವ ಸಾವೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸಾವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜರು ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

ಶ್ರೀಮದ್ ಹೃಷೀಕೇಶತೀರ್ಥಸಂಸ್ಥಾನದ ಭೂಷಾಮಣಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾದ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

ಅಥ ಅಷ್ಟಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ। 
ಸೂತ ಉವಾಚ — 
ಯೋ ವೈ ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತ್ರವಿಪ್ಲುಷ್ಟೋ ನ ಮಾತುರುದರೇ ಮೃತಃ।
ಅನುಗ್ರಹಾದ್ ಭಗವತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾದ್ಭುತಕರ್ಮಣಃ ।। ೧ ।।
ಬ್ರಹ್ಮಕೋಪೋತ್ಥಿತಾದ್ ಯಸ್ತು ತಕ್ಷಕಾತ್ ಪ್ರಾಣವಿಪ್ಲವಾತ್।
ನ ಸಮ್ಮುಮೋಹೋರುಭಯಾದ್ ಭಗವತ್ಯರ್ಪಿತಾಶಯಃ ।। ೨ ।।
ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ಸರ್ವತಃ ಸಙ್ಗಂ ವಿಜ್ಞಾತಾರ್ಜಿತಸಂಸ್ಥಿತಿಃ।
ವೈಯಾಸಕೇರ್ಜಹೌ ಶಿಷ್ಯೋ ಗಙ್ಗಾಯಾಂ ಸ್ವಂ ಕಲೇವರಮ್ ।। ೩ ।।
ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ — “ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮಯೋಗ್ಯಂ ಸ್ಯಾಜ್ಜ್ಞಾನಂ ಸಾಧಾರಣಂ ಸ್ಮೃತಮ್” ಇತಿ ಭಾಗವತತನ್ತ್ರೇ ।
ನೋತ್ತಮಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಾನಾಂ ಜುಷತಾಂ ತತ್ಕಥಾಮೃತಮ್।
ಸ್ಯಾತ್ ಸಮ್ಭ್ರಮೋಽನ್ತಕಾಲೇಽಪಿ ಸ್ಮರತಾಂ ತತ್ಪದಾಮ್ಬುಜಮ್ ।। ೪ ।।
ತಾವತ್ಕಲಿರ್ನ ಪ್ರಭವೇತ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋಽಪೀಹ ಸರ್ವತಃ।
ಯಾವದೀಶೋ ಮಹಾನುರ್ವ್ಯಾಮಾಭಿಮನ್ಯವ ಏಕರಾಟ್ ।। ೫ ।।
ಯಸ್ಮಿನ್ನಹನಿ ಯರ್ಹ್ಯೇವ ಭಗವಾನುತ್ಸಸರ್ಜ ಗಾಮ್।
ತದೈವೇಹಾನುವೃತ್ತೋಽಸಾವಧರ್ಮಪ್ರಭವಃ ಕಲಿಃ ।। ೬ ।।
ನಾನುದ್ವೇಷ್ಟಿ ಕಲಿಂ ಸಮ್ರಾಟ್ ಸಾರಙ್ಗ ಇವ ಸಾರಭುಕ್।
ಕುಶಲಾನ್ಯಾಶು ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ನೇತರಾಣಿ ಕೃತಾನಿ ಯತ್ ।। ೭ ।।
ಕಿಂ ನು ಬಾಲೇಷು ಶೂರೇಣ ಕಲಿನಾ ಧೀರಭೀರುಣಾ।
ಅಪ್ರಮತ್ತಃ ಪ್ರಮತ್ತೇಷು ಯೋ ವೃಕೋ ನೃಷು ವರ್ತತೇ ।। ೮ ।।
ಉಪವರ್ಣಿತಮೇತದ್ವಃ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾರೀಕ್ಷಿತಂ ಮಯಾ।
ವಾಸುದೇವಕಥೋಪೇತಮಾಖ್ಯಾನಂ ಯದಪೃಚ್ಛತ ।। ೯ ।।
ಯಾಯಾಃ ಕಥಾ ಭಗವತಃ ಕಥನೀಯೋರುಕರ್ಮಣಃ।
ಗುಣಕರ್ಮಾಶ್ರಯಾಃ ಪುಮ್ಭಿಃ ಸಂಸೇವ್ಯಾಸ್ತಾ ಬುಭೂಷುಭಿಃ ।। ೧೦ ।।

Play Time: 41:56

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6350 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Vijaya bharathi k b,Bangalore

  11:17 AM, 19/07/2019

  ರಘೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ 🙏🙏🙏
 • Ushasri,Chennai

  6:31 PM , 17/05/2018

  Achare tumba channagide. Achare nimminda rukninisa Vijaya kelbekunta apekshi. Dayamadi anugraha maadi.
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  9:26 AM , 03/05/2018

  ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Krishnaa,Bangalore

  9:13 AM , 03/05/2018

  Namaskaragalu.
  What a beautiful start to the day, gurugala katheyannu , maahaatmyavannu nimminda kelabeku acharyare.
  Namaskaragalu.