Upanyasa - VNU665

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 141 — ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರ

ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅರಿಯಬೇಕಾದ್ದೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡುವ ರೀತಿಯೇ ಅದ್ಭುತ. ಹಾಳು ಹರಟೆಯಿಂದ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯಿಲ್ಲದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಆ ಬಾದರಾಯಣಪುತ್ರರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮನಗಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪವಿತ್ರ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮಹತ್ತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು — 

ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಸಾಧನೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಗಳದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು, ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಠ. 

ಚರಮದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜರಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳು. 

ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಡಿಯನ್ನು ತೆಗಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆಯ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? 

ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶುಕವಾಣಿಯನ್ನು ಕನಕದಾಸಾರ್ಯರು ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಬಗೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೇ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಕನ್ಧೇ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃ

ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ — 

ವರೀಯಾನೇಷ ತೇ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕೃತೋ ಲೋಕಹಿತಂ ನೃಪ।

ಆತ್ಮವಿತ್ಸಮ್ಮತಃ ಪುಂಸಾಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಾದಿಷು ಯಃ ಪರಃ ।। ೧ ।।

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ — 

ಯಃ ಪರ ಇತಿ ।

ಶ್ರೋತವ್ಯಾನೀಹ ರಾಜೇನ್ದ್ರ ನೃಣಾಂ ಸನ್ತಿ ಸಹಸ್ರಶಃ।

ಅಪಶ್ಯತಾಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಗೃಹೇಷು ಗೃಹಮೇಧಿನಾಮ್ ।। ೨ ।।

ನಿದ್ರಯಾ ಹ್ರಿಯತೇ ನಕ್ತಂ ವ್ಯವಾಯೇನ ನವಂ ವಯಃ।

ದಿವಾ ಚಾರ್ಥೇಹಯಾ ರಾಜನ್ ಕುಟುಮ್ಬಭರಣೇನ ವಾ ।। ೩ ।।

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ — 

ಅಪಶ್ಯತಾಂ ನಿದ್ರಯಾ ।

ದೇಹಾಪತ್ಯಕಲತ್ರಾದಿಷ್ವಾತ್ಮದೈನ್ಯೇಷ್ವಸತ್ಸ್ವಪಿ।

ತೇಷಾಂ ಪ್ರಸಕ್ತೋ ನಿಧನಂ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ ।। ೪ ।।

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ —
 
ಅಸತ್ಸು ಅಭದ್ರೇಷು ।
 “ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವೇ ಚ” ಇತಿ ವಚನಾತ್ ।

Play Time: 56:30

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
10340 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • T venkatesh,Hyderabad

  9:16 AM , 20/08/2019

  ಅನಿಶಂ ಮನನೀಯ ಹಾಗು ಆಚರಣೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಸರಳ ಪ್ರಪಂಚನ.
 • Gopinath,Bangalore

  2:34 PM , 17/04/2019

 • Meenakshi,Mangalore

  9:58 PM , 16/01/2019

  Very good speech Krishna Krishna Krishna
 • Laxmi laxman padaki,Gurgaon,Delhi

  12:44 PM, 26/10/2018

  ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
 • Ramesh,Hosur

  9:07 AM , 21/05/2018

  Namaskaragalu Gurugalige
 • Smitha v,Hubli

  8:51 PM , 18/05/2018

  Gurugala padagalige anantha namaskaragalu.
 • Shantha raghothamachar,Bengaluru

  9:33 PM , 17/05/2018

  ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು
 • Shantha raghothamachar,Bengaluru

  9:32 PM , 17/05/2018

  ಅನಂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು
 • Krishna vartma,Hyderabad

  3:12 PM , 17/05/2018

  Gurugale vaishnavarige matra muktina berejatiga ilwa innu shastra complesry odalebeka odidare muktina illa and are
  Ilwa
 • Krishna vartma,Hyderabad

  3:04 PM , 17/05/2018

  Gurugale ondu sanshaya shastra odidare matra I dehakke muktina
 • Krishnaa,Bangalore

  3:02 PM , 17/05/2018

  Shri gurubhyo namah.
  Beautiful upanyasa, matte matte kelabekada vicharagalu, difference between dharmikate and adhyatmikate ,details about pareekshikara prashne ,kanaka dasara pada, beautifully brought out.
  Namaskaragalu.
 • Deshpande.P.N.,Bangalore

  1:14 PM , 17/05/2018

  Fantastic no words to describe
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  8:48 AM , 17/05/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಆಹಾ , ಏನೊಂದು ಮನೋಹರ ವಿಚಾರಗಳು. ಶ್ರೀ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮ ತತ್ವ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳುತಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತಾ, ಕೊನೆಗಾಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತೇನೆ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • S SRIDHARA MURTHY,Bangalore

  8:33 AM , 17/05/2018

  Very nice
 • I.HULUGAPPA,Bellary

  8:27 AM , 17/05/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂಧ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರಿಸಿದಿರಿ ತಮಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು
 • I.HULUGAPPA,Bellary

  8:27 AM , 17/05/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂಧ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರಿಸಿದಿರಿ ತಮಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು
 • A Sreedhar Rao,Alur

  7:09 AM , 17/05/2018

  Super