Upanyasa - VNU705

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 155 — ಲಯಚಿಂತನೆ

ಪುಷ್ಕರನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರವರೆಗೆ ಸಕಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ-ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರೀಹರಿಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ತಿಳಿಸಿರುವ ದಿವ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವಿಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ. 

ಉತ್ತರಾಯಣಲ್ಲಿ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮರಣವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ದೊರೆಯುತ್ತಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವಾದರೆ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

ಸ್ಥಿರಂ ಸುಖಂ ಚಾಽಸನಮಾಸ್ಥಿತೋ ಯತಿರ್ಯದಾ ಜಿಹಾಸುರಿಮಮಂಗ ಲೋಕಮ್ ।
ಕಾಲೇ ಚ ದೇಶೇ ಚ ಮನೋ ನ ಸಜ್ಜೇತ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಿಯಚ್ಛೇನ್ಮನಸಾ ಜಿತಾಸುಃ ।। ೧೬ ।।

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ — “ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಂ ವಶಂ ನೀತ್ವಾ ಜಿತಪ್ರಾಣೋ ಭವತ್ಯುತ” ಇತಿ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯೇ ।

ಮನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾಽಮಲಯಾ ನಿಯಮ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾಂ ನಿನಯೇತ್ ತಮಾತ್ಮನಿ ।
ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವರುಧ್ಯ ಧೀರೋ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿರ್ವಿರಮೇತ ಕೃತ್ಯಾತ್ ।। ೧೭ ।।

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ ।

“ಜೀವಸ್ಥೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ಗೀಯತೇ । 
ದೇಹಸ್ಥೋಪಿ ಸ ಏವಾತ್ಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತೋಪ್ಯಾತ್ಮೇತಿ ಭಣ್ಯತೇ” ಇತಿ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯೇ ।

“ಹರೌ ಹರೇರ್ಭವೇನ್ನೀತಿಸ್ತದೇಕತ್ವಸ್ಯ ಚಿಂತನಮ್ । 
ಅನ್ಯತ್ರ ತನ್ನಿಯಮ್ಯಾದಿಚಿಂತನಂ ನೀತಿರುಚ್ಯತೇ” ಇತಿ ಪ್ರಕಾಶಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ।

ನ ಯತ್ರ ಕಾಲೋಽನಿಮಿಷಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಭುಃ ಕುತೋ ನು ದೇವಾ ಜಗತಾಂ ಯ ಈಶಿರೇ ।
ನ ಯತ್ರ ಸತ್ತ್ವಂ ನ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚ ನವೈ ವಿಕಾರೋ ನ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮ್
 ।। ೧೮ ।।

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ — ಕಾಲೋ ವಾಯುಃ ।

“ಹರಿಶ್ಚ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೂ ತಥೈವ ಚ । 
ಸುಪರ್ಣಶೇಷರುದ್ರಾಶ್ಚ ಶಕ್ರಃ ಸೂರ್ಯಯಮಾವಪಿ ।।

ಅಗ್ನಿರ್ಯಮಾನುಜಶ್ಚೈವ ಕಾಲಶಬ್ದೇರಿತಾಃ ಕ್ರಮಾತ್ । 
ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾಸ್ತ್ವಪರೋಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಭವಃ ಸರ್ವಶೋ ಮತಾಃ” ಇತ್ಯುದ್ದಾಮಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ।
Play Time: 53:48

Size: 5.97 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6339 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  2:41 PM , 21/04/2020

  ಗುರುಗಳೆ
  
  ಎಂತಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ..
  ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ವಿಷಯ...
  ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು...ಅಂತಹ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಾಗ೯ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣ ...
  ಪ್ರತೀ ದಿನ.. ...
  ಪ್ರತೀ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ  ...
  ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಶ್ರವಣದ ಸುಖವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆಯಲಿ...🙏
  ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂದರೆ....ಮನಸ್ಸು ತವಕಿಸುತ್ತಿದೆ...ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಪಾಲಿಗೆ ಅಂತಹ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ....ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆಯೊ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ...
  ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ರಸಾಸ್ವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲು ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ....ಕೇವಲ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಆನಂದಿಸಬೇಕು.....
  ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ
   ಹೃದಯದ ಮಾತು..
  ಅದಕ್ಕೇ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ....
 • Vijaya bharathi k b,Bangalore

  6:21 PM , 02/09/2019

  🙏🙏
 • Madhusudan Gururajarao Chandragutti,Belagavi

  2:28 PM , 24/05/2019

  ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಂಬ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಆಚಾರ್ಯರೇ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಹೌದು 
 • Ananthapadmanabhan,Kokar

  9:08 AM , 26/10/2018

  Sir Namaskaragalu  first of all thank you  and we are waiting for last 3 months for the pravachana about Laya Chinthane.    We are in thirst of knowing about Ahankara, Mahath Thathvaas.  Are they Awareness of ourselves and Universal awareness as Sri.Bannanje aachaar.  We request your clarification.   Because we need this for SRI.Vadhirajars Pancheekarana Atta.

  Vishnudasa Nagendracharya

  By the end of Dwitiya skandha upanyasas you will understand these things in detail.