Upanyasa - VNU706

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 156 — ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ

ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ತಲೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಕಮಲಗಳು, ಆ ಕಮಲಗಳ ಬಣ್ಣ, ಅವುಗಳ ದಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯವಾದ ಸುಳಾದಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

ಇತ್ಥಂ ಮುನಿಸ್ತೂಪರಮೇದ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ವಿಜ್ಞಾನದೃಗ್ವೀರ್ಯಸುರಂಧಿತಾಶಯಃ ।
ಸ್ವಪಾರ್ಷ್ಣಿನಾಽಽಪೀಡ್ಯ ಗುದಂ ತತೋಽನಿಲಂ ಸ್ಥಾನೇಷು ಷಟ್ಸೂನ್ನಮಯೇಜ್ಜಿತಕ್ಲಮಃ ।। ೨೦ ।।

ನಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತಂ ಹೃದ್ಯವರೋಪ್ಯ ತಸ್ಮಾದುದಾನಗತ್ಯೋರಸಿ ತಂ ನಯೇನ್ಮುನಿಃ ।
ತತೋಽನುಸನ್ಧಾಯ ಧಿಯಾ ಮನಸ್ವೀ ಸ್ವತಾಲುಮೂಲಂ ಶನಕೈರ್ನಯೇತ ।। ೨೧ ।।

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ — ಉದಾನಗತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡ್ಯಾ । “ಅಥೈಕಯೋರ್ಧ್ವಂ ಉದಾನಃ” ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ।

“ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾವಿಡಾಯಾಂ ಚ ಪಿಙ್ಗಲಾಯಾಂ ಚ ವರ್ತತಃ । 
ವ್ಯಾನಃ ಸನ್ಧಿಷು ಸರ್ವತ್ರ ಉದಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಗಃ ।
ಸರ್ವತ್ರೈವ ಸಮಾನಸ್ತು ಸಮಂ ಚರತಿ ಸರ್ವಗಃ” ಇತಿ ಭಾರತೇ ।

ತಸ್ಮಾದ್ ಭ್ರುವೋರನ್ತರಮುನ್ನಯೇತ ನಿರುದ್ಧಸಪ್ತಾಶ್ವರಥೋಽನಪೇಕ್ಷಃ ।
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮುಹೂರ್ತಾರ್ಧಮಕುಂಠದೃಷ್ಟಿರ್ನಿರ್ಭಿದ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ ವಿಸೃಜೇತ್ ಪರಂ ಗತಃ ।। ೨೨ ।।

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ — ಪರಂ ಚಿಂತಯನ್ ।
“ಈಯುಸ್ತ್ರೀನ್ ಕರ್ಮಣಾ ಲೋಕಾನ್ ಜ್ಞಾನೇನೈವ ತದುತ್ತರಾನ್ । 
ತತ್ರ ಮುಖ್ಯಾ ಹರಿಂ ಯಾನ್ತಿ ತದನ್ಯೇ ವಾಯುಮೇವ ತು। 

ಅಪಕ್ವಾ ಯೇ ನ ತೇ ಯಾನ್ತಿ ವಾಯುಂ ವಾ ಹರಿಮೇವ ವಾ । 
ಸ್ಥಾನಮಾತ್ರಾಶ್ರಿತಾಸ್ತೇ ತು ಪುನರ್ಜನಿವಿವರ್ಜಿತಾಃ” ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇ ।


Play Time: 44:54

Size: 5.97 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8088 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Shreesha Vitthala,Bangalore

  5:57 PM , 22/03/2022

  Where are the chakra and their devata information quoted from? Also for 3rd lotus and the 1000 petal lotus the devata is not mentioned. Can you pls mention?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಕಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಬೃಹಸತೀಸಹಸ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. 
 • Vijaya bharathi k b,Bangalore

  6:54 PM , 02/09/2019

  ಸಾಯುವಾಗ ಅಷ್ಟೇಲ್ಲ ನೆನಪು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರೆ... 🙏🙏 ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರಿಗೆ 🙏🙏
 • Ananthapadmanabhan,Kokar

  1:37 PM , 28/10/2018

  Sir Namaskaragalu  First thanks a lot  Anirudha black colour Shankarshana is haladhi colour Narayana is red colour  We request you to let us know the colours of Prathyumna and Mayapathi Vasudeva