Upanyasa - VNU713

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 163 — ಶೌನಕರು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ

“ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಬಹುವಿಘ್ನಾನಿ” ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇರಕಾದರೂ ವಿಘ್ನಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಂತೂ ವಿಘ್ನಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಆ ವಿಘ್ನಗಳು ತಲೆದೋರಿದಾಗ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶೌನಕರು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆವರ ವಚನಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

(ಸಂಸ್ಕೃತಸುರಭಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಗಳ ವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ. ದೇವನಾಗರೀ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುವದು. ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯದವರು ಕಲಿತು ಓದಿ) 

एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः ।
भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः ।। ११ ।।

ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्र-
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः । 

कैवल्यससम्भृतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को निर्वृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात् ।। १२ ।।
शौनक उवाच —

इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः ।
किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिमृषिं कविम् ।। १३ ।।

एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूत नोऽर्हसि भाषितुम् ।
कथा हरिगुणोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् ।। १४ ।।

स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः ।
बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे ।। १५ ।।

वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः ।
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे ।। १६ ।।

आयुर्हरति वै पुंसामुद्यन्नस्तं च यन्नसौ ।
तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया ।। १७ ।।

आयुर्हरति वै पुंसामुद्यन्नस्तं च यन्नसौ ।
तस्यर्ते यः क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया ।। १७ ।।

भागवततात्पर्यम् — तस्याऽयुषो य उत्तमश्लोकवार्तया ऋते क्षणः स नीत एव। वृथा ।

तरवः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत ।
न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे ।। १८ ।।

श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः स तुल्यःपुरुषः पशुः ।
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ।। १९ ।।

बिले बतोरुक्रमविक्रमान् ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।
जिह्वाऽसती दार्दुरिकेव याऽसौ न चेत् प्रागायत्युरुगायगाथाम् ।। २० ।।

भारः परं पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम् ।
शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा ।। २१ ।।

बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये ।
पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ ।। २२ ।।

जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्योऽभिलषेत यस्तु ।
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसच्छवो यस्तु न वेद गन्धम् ।। २३ ।।

तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः ।
न विक्रियेताथ मुखे विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः ।। २४ ।।

अथाभिधेह्यङ्ग मनोनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः ।
यदाह वैयासकिरात्मविद्याविशारदो नृपतिं साधु पृष्टः ।। २५ ।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितेन श्रीमद्भागवततात्पर्यनिर्णयेन संयुक्ते श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृते श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ।


Play Time: 42:35

Size: 5.97 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7398 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • H.Suvarna kulkarni,Bangalore

    9:48 AM , 15/05/2019

    ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಭಾಗವತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೇಳುತ್ತ ಕೇಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಸಾಧನೆಯಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು