Upanyasa - VNU714

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 164 — ಜಗತ್ತಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 164 — ಜಗತ್ತಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ

ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವದಕ್ಕೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತು. ಅ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಜಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೇಕೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆದರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

(ಸಂಸ್ಕೃತಸುರಭಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಗಳ ವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ. ದೇವನಾಗರೀ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುವದು. ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯದವರು ಕಲಿತು ಓದಿ) 

अथ चतुर्थोऽध्यायः । 

सूत उवाच —

वैयासकेरिति वचस्तत्वनिश्चयमात्मनः ।
उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात् ।। १ ।।

आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु ।
राज्ये चाविकले नित्यनिरूढां ममतां जहौ ।। २ ।।

भागवततात्पर्यम् — अन्येषां नित्यनिरूढाम् । तदा विशेषतो जहौ ।

पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः ।
कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महायशाः ।। ३ ।।

संस्थां विज्ञाय सन्न्य स्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् ।
वासुदेवे भगवति स्वात्मभावं दृढं गतः ।। ४ ।।

भागवततात्पर्यम्

“आप्तेः सर्वगुणानां य आत्मनामतया हरिम् । 
उपास्ते नित्यशो विद्वानाप्तकामस्तदा भवेत्” इति वामने ।

राजोवाच —

समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ ।
तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाः ।। ५ ।।

भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया ।
यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। 
यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः ।। ६ ।।

यांयां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान् 
आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च ।। ७ ।।

नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः। 
दुर्विभाव्यमिवाऽभाति कविभिश्च विचेष्टितम् ।। ८ ।।

यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत् क्रमशोऽपि वा 
बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः ।। ९ ।।

विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा ।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु ।। १० ।।Play Time: 55:09

Size: 5.97 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8665 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Jyothi Gayathri,Harihar

    11:25 PM, 19/08/2021

    🙏🙏🙏🙏🙏
  • ಮಹೇಶ್,ಯಳಂದೂರು

    11:13 AM, 07/11/2018

    ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು