Upanyasa - VNU720

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 168 — ಶುಕಗೀತೆ-04

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಒರತೆ ಬತ್ತುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾಗ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಸೋತ್ರ ಈ ಶುಕಗೀತೆ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ತುತಿಯ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಕಡೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವತದ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರವಚನ ಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

स एष आत्माऽऽत्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः ।
गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् ।। १९ ।।

 भागवततात्पर्यम्

“वेदानुसारिवशगः स्वेच्छया तु हरिर्यतः ।
 अतः स्वतन्त्रमप्याहुः प्राज्ञा वेदमयेति ह” इत्यध्यात्मे ।

श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः ।
पतिर्गतिश्चाऽन्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः ।। २० ।।

यदङ्घ्र्यभिध्यानसमाधिधौतया धियाऽनुपश्यन्ति हि तत्वमात्मनः 
वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् ।। २१ ।।

प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताऽजस्य सतीं स्थितिं हृदि ।
स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलाऽस्यतः स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम् ।। २२ ।।

भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः ।
भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे ।। २३ ।।

नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे ।
पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् ।। २४ ।।

एतदेवाऽत्मभू राजन् नारदायेति पृच्छते ।
वेदगर्भोऽभ्यधात् सर्वं यदाह हरिरात्मनः ।। २५ ।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितेन श्रीमद्भागवततात्पर्यनिर्णयेन संयुक्ते श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृते श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ।

Play Time: 47:28

Size: 5.97 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
10769 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • भारद्वाज. के,Bengaluru

    6:34 PM , 16/04/2019

    ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
    
    ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಿವ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀಡಿ🙏