Upanyasa - VNU722

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 170 — ನಾರದರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕ್ರಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಾರದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ “ನೀವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮರು” ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅರ್ಥವಾದಾಗ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರ್ಥವಾದಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು, ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ಅನುಸಿರಿಸಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಪಾಪಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವದನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಬಹಳ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

नारद उवाच —

देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज ।
तद् विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्वनिदर्शनम् ।। १ ।।

भागवततात्पर्यम् — विजानीहि विज्ञापय । “व्यत्ययो भेदस्वातन्त्र्यकरणेषु” इति वचनात् ।

यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं विभो ।
यत्संस्थं यत्परं यच्च तत् तत्वं वद तत्वतः ।। २ ।।

भागवततात्पर्यम् — “तद्वशत्वादिदं रूपं हरेर्नैव स्वरूपतः” इति मानसंहितायाम् ।

“अधिष्ठानमिति प्रोक्तं मूलाधारं विचक्षणैः । 
यत्स्थितं दृश्यते वस्तु संस्थानं तदुदीरितम् ।।
उभयं हरिरेवास्य जगतो मुनिपुङ्गव” इति वामने ।

“हरिः परोऽस्य जगतो ह्यव्यक्तादेश्च कृत्स्नशः । 
अतस्तत्परमेवेदं वदन्ति मुनयोऽमलाः” इति सात्वतसंहितायाम् ।।

“यदधीना यस्य सत्ता तत् तदित्येव भण्यते । 
विद्यमाने विभेदेऽपि मिथो नित्यं स्वरूपतः” इति भविष्यत्पर्वणि ।

सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः ।
करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव 
यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः ।। ३ ।।

एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवाऽत्ममायया ।
आत्मन् भावयसे तानि न पराग् भावयेः स्वयम् ।
आत्मशक्तिमवष्टभ्य सूत्रनाभिरिवाक्लमः ।। ४ ।।

भागवततात्पर्यम् — तदधिकं ज्ञातुं पूर्वपक्षं दर्शयति । एकः सृजसीत्यादिना ।

नाहं वेद परं त्वस्मान्नावरं न समं विभो ।
नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः ।। ५ ।।
स भवानचरद् घोरं यत् तपः सुसमाहितः ।
तेन खेदयसे नस्त्वं परां शङ्कां च यच्छसि ।। ६ ।।
एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर ।
विजानीहि यथैवेदमहं बुध्येऽनुशासितः ।। ७ ।।
ब्रह्मोवाच —
सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम् ।
यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने ।। ८ ।।
नानृतं बत तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो ।
अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे ।। ९ ।।

भागवततात्पर्यम् — नानृतमित्याक्षेपः ।

येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् ।
यथाऽर्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः ।। १० ।।

नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि ।
यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् ।। ११ ।।

Play Time: 44:46

Size: 5.97 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7196 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment