Upanyasa - VNU728

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 176 — ಅಹಂಕಾರತತ್ವ-ಇಂದ್ರಿಯತತ್ವಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ

ಮಹತ್ ತತ್ವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಕ್ರಮ, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ. 

ದೇವತೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

महतस्तु विकुर्वाणाद् रजःसत्वोपबृंहितात् ।

तमःप्रधानस्त्वभवद् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ।। २२ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“भूतानि द्रव्यनामानि ज्ञानं ज्ञानेन्द्रियाण्यपि ।
 
क्रिया कर्मेन्द्रियाण्याहुः तन्मूलत्वादहं त्रिधा” इति गारुडे ।

सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत् त्रिधा ।

वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा ।

द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभोः ।। २३ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“विशिष्टकार्यशक्तित्वाद् देवा वैकारिकाः स्मृताः । 

अतिजाज्वल्यमानत्वात् तैजसानीन्द्रियाण्यपि ।।

तामसानि तु भूतानि यतस्तावन्न तूभयम्” इति पाद्मे ।

“ज्ञानेन्द्रियाणां देवानां ज्ञानशक्तिरुदीरिता ।

क्रिया कर्मेन्द्रियाणां च भूतानां द्रव्यशक्तिता” इति स्कान्दे ।

“द्रव्यं तु द्रवणप्राप्यं द्वयोर्विवदमानयोः । 

पूर्वं वेगाभिसम्बन्धादाकाशश्च प्रदेशतः” इति प्रकाशसंहितायाम् ।

वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश । 

दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः ।। २९ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“अनाद्यनन्तोऽपि हरिर्वैकारिकगणेष्वजः । 

अवतीर्णः पदाङ्गुष्ठमध्यास्ते विश्वभुग् विभुः ।।

पाददेवस्तु यज्ञोऽन्यस्तं प्रविश्य हरिः स्वयम् । 

सर्वं विधारयन् देहे वर्ततेऽनन्तशक्तिधृक्” इति वह्निपुराणे ।Play Time: 46:28

Size: 5.54 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8867 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Sudha R Managuli,Bijapur

    8:01 PM , 03/04/2019

    🙏🙏🙏🙏🙏
  • prema raghavendra,coimbatore

    5:43 PM , 07/12/2018

    Anantha namaskara! Danyavada!