Upanyasa - VNU747

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 185 — ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ

07/04/2019

ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಭಾಗ

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವನಿಕಾಯದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮರು, ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಭಾಗವತಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಆ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ।

तस्मादण्डाद् विराड् जज्ञे भूतेन्द्रियगुणाश्रयः ।
तद्द्रव्यमत्यगाद् विश्वं गोभिः सूर्य इवाऽश्रयम् [यः] ।। २१ ।।

यदाऽस्य नाभ्यां नलिनादहमासं महात्मनः ।
नाविन्दं [विदं] यज्ञसम्भारान् पुरुषावयवानृते ।। २२ ।।

भागवततात्पर्यम् ।
“तस्माद्धरेरण्डमभूदण्डादपि चतुर्मुखः ।
स विराण्नामकस्तस्मादधिको हरिरेव तु ।
अण्डाज्जातस्य तस्यान्यद् रूपं पद्मादभूद् हरेः ।। 

यदोभयात्मको जज्ञे ब्रह्मा लोकपितामहः ।
तदैव सोऽतिरिक्तोऽभूत् शर्वपूर्वापरात् जनात् ।।

त्रिलोकस्थानगं विष्णुमयजत् च समाहितः ।
तद्रूपभूतांस्त्रीन् लोकान् पशून् कृत्वा महामनाः” इति गारुडे ।।

तेषु यज्ञाश्च पशवः सवनस्पतयः कुशाः ।
इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः ।। २३ ।।

वसून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदो जलम् ।
ऋचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम ।। २४ ।।

नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च ।
देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पः सूत्रमेव च ।। २५ ।।

भागवततात्पर्यम् — सूत्रं मीमांसासूत्रम् ।

गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् ।
पुरुषावयवैरेतैः सम्भाराः सम्भृता मया ।। २६ ।।

इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवैरहम् ।
तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् ।। २७ ।।

ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव ।
अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ।। २८ ।।

ततश्च मनवः काल ईजिरे ऋषयोऽपरे ।
पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ।। २९ ।।

नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम् ।
गृहीतमायोरुगुणे सर्गादावगुणे स्वतः ।। ३० ।।

भागवततात्पर्यम् ।
यस्मात् तमेवायजन् तस्मादिदं तस्मिन्नेवाऽहितम् ।
“नित्यं गृहीताः सत्वाद्याः जीववत् जडवत् न तु । 
मिथ्यामानात् स्वरूपत्वात् स्वातन्त्र्याद् बहिरेव तु” इति ब्रह्मतर्के ।

सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः ।
विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् ।। ३१ ।।

इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि ।
नान्यद् भगवतः किञ्चिद् भाव्यं सदसदात्मकम् ।। ३२ ।।

Play Time: 54:13

Size: 1.88 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7368 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  8:39 AM , 17/09/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • PremaRaghavendra,Coimbatore

  12:43 PM, 14/08/2019

  anantha namaskara!Danyavada!chadurmukka bbrahmandargsth sriman Narayananige anantha kodi kodi namaskara!
 • Sudha R Managuli,Bijapur

  12:04 PM, 08/04/2019

  🙏🙏 no words to say . Bhal kusi atu . Adan helik agal .