Upanyasa - VNU747

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 185 — ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ

ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಭಾಗ

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವನಿಕಾಯದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮರು, ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಭಾಗವತಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಆ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ।

तस्मादण्डाद् विराड् जज्ञे भूतेन्द्रियगुणाश्रयः ।
तद्द्रव्यमत्यगाद् विश्वं गोभिः सूर्य इवाऽश्रयम् [यः] ।। २१ ।।

यदाऽस्य नाभ्यां नलिनादहमासं महात्मनः ।
नाविन्दं [विदं] यज्ञसम्भारान् पुरुषावयवानृते ।। २२ ।।

भागवततात्पर्यम् ।
“तस्माद्धरेरण्डमभूदण्डादपि चतुर्मुखः ।
स विराण्नामकस्तस्मादधिको हरिरेव तु ।
अण्डाज्जातस्य तस्यान्यद् रूपं पद्मादभूद् हरेः ।। 

यदोभयात्मको जज्ञे ब्रह्मा लोकपितामहः ।
तदैव सोऽतिरिक्तोऽभूत् शर्वपूर्वापरात् जनात् ।।

त्रिलोकस्थानगं विष्णुमयजत् च समाहितः ।
तद्रूपभूतांस्त्रीन् लोकान् पशून् कृत्वा महामनाः” इति गारुडे ।।

तेषु यज्ञाश्च पशवः सवनस्पतयः कुशाः ।
इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः ।। २३ ।।

वसून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदो जलम् ।
ऋचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम ।। २४ ।।

नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च ।
देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पः सूत्रमेव च ।। २५ ।।

भागवततात्पर्यम् — सूत्रं मीमांसासूत्रम् ।

गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् ।
पुरुषावयवैरेतैः सम्भाराः सम्भृता मया ।। २६ ।।

इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवैरहम् ।
तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् ।। २७ ।।

ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव ।
अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ।। २८ ।।

ततश्च मनवः काल ईजिरे ऋषयोऽपरे ।
पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ।। २९ ।।

नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम् ।
गृहीतमायोरुगुणे सर्गादावगुणे स्वतः ।। ३० ।।

भागवततात्पर्यम् ।
यस्मात् तमेवायजन् तस्मादिदं तस्मिन्नेवाऽहितम् ।
“नित्यं गृहीताः सत्वाद्याः जीववत् जडवत् न तु । 
मिथ्यामानात् स्वरूपत्वात् स्वातन्त्र्याद् बहिरेव तु” इति ब्रह्मतर्के ।

सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः ।
विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् ।। ३१ ।।

इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि ।
नान्यद् भगवतः किञ्चिद् भाव्यं सदसदात्मकम् ।। ३२ ।।

Play Time: 54:13

Size: 1.88 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7453 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  8:39 AM , 17/09/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • PremaRaghavendra,Coimbatore

  12:43 PM, 14/08/2019

  anantha namaskara!Danyavada!chadurmukka bbrahmandargsth sriman Narayananige anantha kodi kodi namaskara!
 • Sudha R Managuli,Bijapur

  12:04 PM, 08/04/2019

  🙏🙏 no words to say . Bhal kusi atu . Adan helik agal .