Upanyasa - VNU748

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 186 — ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೀಡಿದ ನಿರ್ಣಯ

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇನೋ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇಕೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿರಬಾರದು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಥವಾ ರುದ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದಲ್ಲ? ಇದ್ದರೂ ನಾರದರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದಲ್ಲ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ನೀಡಿದ, ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿತೋರುವಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಋಜುಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು —


द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ।

नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम् ।
गृहीतमायोरुगुणे सर्गादावगुणे स्वतः ।। ३० ।।

भागवततात्पर्यम् ।
यस्मात् तमेवायजन् तस्मादिदं तस्मिन्नेवाऽहितम् ।
“नित्यं गृहीताः सत्वाद्याः जीववत् जडवत् न तु । 
मिथ्यामानात् स्वरूपत्वात् स्वातन्त्र्याद् बहिरेव तु” इति ब्रह्मतर्के ।

सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः ।
विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् ।। ३१ ।।

इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि ।
नान्यद् भगवतः किञ्चिद् भाव्यं सदसदात्मकम् ।। ३२ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“सदिति व्यक्तमुद्दिष्टमसदव्यक्तमुच्यते । 
गम्यागम्यस्वरूपत्वात् तत्सत्तादिर्हरेर्यतः ।
अतस्तस्मादन्यदेव ह्यनन्यदिति भण्यते” इति च ।

न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते न कर्हिचिन्मे मनसो मृषा गतिः ।
न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः ।। ३३ ।।

सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः ।
आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः ।। ३४ ।।

नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् ।
यः स्वात्ममायाविभवं स्वयं गतो नाहं नभस्वांस्तमथापरे कुतः ।। ३५ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“सर्वजीवनिकायेषु ब्रह्मवायू हरेर्विदौ । 
नचान्यस्तादृशो वेत्ता यावद् वेत्ति हरिः स्वयम् ।।
तावत् तावपि नो विष्णुं जानीतो लोकवन्दितौ” इति ब्रह्माण्डे ।

नाहं न यूयं बत तद्गतिं विदुर्न वामदेवः किमुतापरे सुराः ।
यन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं स्वात्मसमं विचक्ष्महे ।। ३६ ।।

यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः ।

न यं विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः ।। ३७ ।।

स एष आद्यः पुरुषः कल्पेकल्पे सृजत्यजः ।
आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मानं स संयच्छति पाति च ।। ३८ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“स्वयमेव स्वरूपाणि मत्स्यकूर्मादिकान्यजः । 
स्वात्मन्येवेच्छया सृष्ट्वा तैर्देवादीन् प्रपात्यसौ ।।

संयच्छत्यसुरान् विष्णुः कल्पेकल्पे जगत्प्रभुः । 
तिरोहितं स्वरूपं तु प्रकाशयति शास्त्रतः” इति भागवततन्त्रे ।

विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितम् ।
सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ।। ३९ ।।

ऋतं विन्दन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः ।
यदा तदैवासत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम् ।। ४० ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“ऋतं तदात्मना ज्ञप्तेः सत्यं साधुत्वतः परम् । 
सम्यक् संस्थमदूष्यत्वात् शुद्धं दोषोज्झितत्वतः ।

केवलं तादृशाभावात् प्रत्यगन्तरवस्थितेः । 
एतदेतादृशं तत्त्वं यो वेद स विमुच्यते” इति ब्रह्मतर्के ।

Play Time: 47:31

Size: 1.88 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7071 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  7:19 PM , 25/09/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • GOPAL KRISHNA,Harihar

  7:18 PM , 25/09/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • PremaRaghavendra,Coimbatore

  1:33 PM , 14/08/2019

  anantha namaskara!danyavada!
 • Vishwanandini User,BANGALORE

  11:37 AM, 11/04/2019

  S.Namaskargalu
 • Manukumara A,Anthanahalli

  9:30 AM , 09/04/2019

  श्री गुरुभ्यौ नमः