Upanyasa - VNU749

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 187 — ದೇವರ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳು

ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪುರುಷಾವತಾರದಿಂದ ಅರಂಭಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರಮಾದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಿರೂಪಗಳ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च ।
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः	।। ४१ ।।
अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च ।
स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपालाः		।। ४२ ।।
गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ।
ये वा ऋषीणां ऋषभाः पितृणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः।
अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूतकूष्माण्डयादोमृगपश्वधीशाः 			।। ४३ ।।
यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वदोजःसहस्वद् वलवत् क्षमावत् ।	
ह्रीश्रीविभूत्यात्मवदद्भुतार्णं तत्तत् परं [पदम्] रूपवदस्वरूपम्		।। ४४ ।।
भागवततात्पर्यम् ।
“यः शेते प्रलये विष्णुः शून्यनामा महाकृतिः । 
स तु नारायणो नाम नराणामयनत्वतः ।।
रूपं द्वितीयं भवति दीपाद् दीपान्तरं यथा । 
सिसृक्षोस्तस्य पुरुष इत्याहुस्तद्विदो जनाः ।।
स रमाया द्वितीये तु रूपे प्रकृतिसञ्ज्ञिते । 
वीर्यमाधत्त पुरुषो महांस्तस्मादजायत ।।
योऽसौ हिरण्यगर्भाख्यः पुरुषः सोऽपि भण्यते । 
श्रद्धेत्युक्ता तु तत्पत्नी साऽपि प्रकृतिरुच्यते ।।
प्रलये त्वशरीरौ तौ विभागेन व्यवस्थितौ । 
शरीरं प्राप्य पुरुषात् संयोगं तौ प्रचक्रतुः ।।
ततः पुनर्महत्तत्वं प्रजातं जगदङ्कुरम् । 
स्वस्यैव पुत्रतां यातमहङ्कारस्ततोऽजनि” इति व्योमसंहितायाम् ।
पुरुष एवाऽद्योऽवतारः । कालादयो रूपवत्, अस्वरूपमपि प्रियत्वात् । 
“पुरुषाद्या हरे रूपं ब्रह्माद्यास्तत्प्रियाः स्मृताः । 
स्वरूपभूता नैवैते तत्सन्निधियुता अपि” इति पाद्मे ।
“कालो वस्तुस्वभावश्च प्रकृतिः प्राण एव च । 
मनश्च पञ्चभूतानि विकारस्त्रिगुणा अपि ।।
न स्वरूपं हरेरेतत् तथाऽप्येषु हरिः स्थितः” इति ब्राह्मे ।
सत् प्राणः । “सदिति प्राणः” इति श्रुतेः ।
“द्रव्यं तु पञ्चभूतानि विकारोऽण्डमुदाहृतम् । 
विराजं गरुडं प्राहुः स्वराडिन्द्र उदाहृतः” इति षाड्गुण्ये ।
“सर्वे तु रूपवद् विष्णोर्विशेषेण विभूतिमत् । 
अतिप्रियत्वात् नैवैतत् स्वरूपमपि भण्यते” इति स्कान्दे ।
“यज्ञशब्दोदितौ द्वौ तु देवौ लोकपुरस्कृतौ।
एको नारायणस्तत्र रुद्रच्छिन्नस्तथाऽपरः।
स तु यज्ञाभिमानी स्यात् तत्पतिः केशवः स्मृतः” इति पाद्मे।
“स्वतो महत्वं तु महो विशेषप्राप्तिशक्तिता । 
विभूतिर्लक्षणोन्नाहो लक्ष्मीशब्देन भण्यते” इति ब्रह्मतर्के ।

Play Time: 33:40

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7379 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • PremaRaghavendra,Coimbatore

    2:08 PM , 14/08/2019

    anantha namaskara!danyavada!
  • Vishwanandini User,BANGALORE

    12:32 PM, 12/04/2019

    S.Namskargalu