Upanyasa - VNU753

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 190 — ದೇವರ ಅವತಾರಗಳು — 3

ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಧನ್ವಂತರಿ, ಪರಶುರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವತಾರಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು —

द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः । 

चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो
मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति ।
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधत् स्वकीर्तिं
सत्ये निविष्ट उशतीं प्रथयंश्चरित्रैः ।। २० ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“मन्वन्तरेषु भगवांश्चक्रवर्तिषु संस्थितः ।
 चतुर्भुजो जुगोपैतद् दुष्टराजन्यनाशकः ।।
राजराजेश्वरेत्याहुर्मुनयश्चक्रवर्तिनाम् । 
वीर्यदं परमात्मानं शङ्खचक्रगदाधरम्” इति सत्यसंहितायाम् ।

धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमास देवो
नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति ।
यज्ञे च भागममृतायुरवाप चाद्धा
आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके ।। २१ ।।

क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा
ब्रह्मध्रुगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु ।
उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्यः
त्रिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन ।। २२ ।।

कृत्स्नप्रसादसुमुखः कलया कलेश
इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे ।
तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश
यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् ।। २३ ।।

भागवततात्पर्यम् — प्राणादिकलेशः । 

यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो
मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद् दिधक्षोः ।
दूरेसुहृन्मथितरोषसुशोषदृष्ट्या
तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ।। २४ ।।

भागवततात्पर्यम् — दूरस्था सुहृद् यस्य भगवतः स दूरेसुहृत् । सुशोषोऽग्निः । 

“अग्निः सुशोषः कक्षघ्नस्तिमिरारिर्हिरण्यदः” इति ह्यभिधाने ।

वक्षःस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह-
दन्तैर्विलम्बितककुब्जयरूढहासः ।
सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तु-
र्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरितैः ससैन्यः ।। २५ ।।

भागवततात्पर्यम् — विनेष्यति विनाशं प्राप्नोति । दारहर्तुः भगवतः । 

“धनुर्विस्फूर्जितैर्नष्टो रावणः पूर्वमेव तु । 
पुनः शरै राममुक्तैः सानुबन्धो विनेश्यति” इति स्कान्दे ।

Play Time: 33:34

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7249 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • prema raghavendra,coimbatore

  10:51 AM, 26/08/2019

  Anantha namaskara! Danyavada!
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  11:22 AM, 16/04/2019

  S.Namaskargalu. Rajarajeshwar roopdinda SriRamchandra avtardawareagea maadida pravachanwu tumba sogasaagi alhadwannu koduttadea. Bhagwanta ella avatar katheagalu kallusakkarea haagea. Anugrahvirali.
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  11:23 AM, 15/04/2019

  ಅಂದು ಹಲವರಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡಿತ್ತು ಮನ....ಆದರೇನು ? ಮಾತು ಸಮಯವೆರಡೂ ಜಾರುತಲಿತ್ತು ಕದನದಲಿ !... ಕಾಲ ಸರಿದು ಪೊಗತಲಿತ್ತು ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ಕಾಣದ ಸುಖವನರಸುತ್ತಾ...
  ಮನವೆಂಬೀಮಕ೯ಟವು ಪಾರಮಾಥಿ೯ಕದೆಡೆಗೆಸಾಗದೆ, ಲೌಖಿಕ ಸುಖವನುಣದೆ... ಅಥ೯ವಾಗದ ಕಮ೯ಬಂಧನದಲಿ ನಲುಗಿತ್ತು....ಕಾಲಾಧೀನನ ಕೖಗೊಂಬೆಯೆಂಬುದನುಮರೆತು...
  ಭವದ ಬವಣೆಯಲಿ ಬೆಂದು ಹೋದದ್ದು, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿಹೋದದ್ದು ತನುವಲ್ಲ....ಈ ಮನ...
  ಸೊಜಿಗವಿದು ಮುಪ್ಪುಬಂದಪ್ಪುವ ಮುನ್ನವೆ ಕಮ೯ದ ನಿಯಮವನ್ನಥೖ೯ಸಿ ಜ್ಞಾನಗುರುವು ಅಂತಯಾ೯ಮಿಯ ತೋರಿದಾಗ....
  ಪಟ್ಟನೋವು ಹರಿದು,ಮನವು ತುಂಬಿ....ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆದರೆ....ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ....ಸೃಷ್ಟೀಶನ ಇರುವಿಕೆಯ ಅರಿವು ತೋರಿದ ಗುರುವಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ನಮನ ......