Upanyasa - VNU757

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 194— ದೇವರ ದಯೆಯ ಮಹತ್ತ್ವ

ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ?

ದೇವರು ದೊರೆತ ಬಳಿಕವೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದರೆ ಗತಿಯೇನು, ದೇವರು ಕೈಬಿಡುವದಿಲ್ಲವೇ?

ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೋ ದೇವರ ದಯೆ ಕಿಂಚಿತ್ ದೊರಕಿದೆ, ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ದೂರವಾದರೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ದೇವರ ದಯೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?

ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದೊಂದಿಗೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಗಳ ವಚನಗಳು — 

येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः
सर्वात्मनाऽऽश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ।
ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां
नैषां ममाहमिति धीः श्वसृगालभक्ष्ये ।। ४२ ।।

भागवततात्पर्यम् — देवमायां विदन्ति संसारमतितरन्ति च ।

वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायां
यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः ।
पत्नी मनोः स च मनुस्तदपत्यभूताः
प्राचीनबर्हिऋभुरङ्ग उत ध्रुवश्च ।। ४३ ।।

इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधि-
रघ्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्याः ।
मान्धात्रलर्कशतधन्वनरन्तिदेव 
देवव्रता बलिरमूर्तरयो दिलीपः ।। ४४ ।।

सौभर्युदङ्कशिबिदेवलपिप्पलादाः
सारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणाः ।
येऽन्ये विभीषणहनूमदुपेन्द्रदत्त-
पार्थार्ष्टिषेणविदुरश्रुतदेवमुख्याः ।। ४५ ।।

ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां
स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः ।
यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा-
स्तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये ।। ४६ ।

भागवततात्पर्यम् — तत्परायणास्तच्छीलास्तच्छिक्षाश्च ।

शश्वत् प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं
शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्वम् ।
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो
माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना ।। ४७ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“अव्यक्ताद्यनहंमानादात्मतत्त्वं हरिः स्मृतः । 
अशब्दश्चाप्रसिद्धत्वात् शान्तः पूर्णसुखत्वतः” इति ब्रह्मतर्के ।

तद् वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो
ब्रह्मेति यद् विदुरजस्रसुखं विशोकम् ।
सम्यङ् निशाम्य यतयो यमलोकहेतुं
जह्युः सुधामिव निपानखनित्रमिन्द्रः ।। ४८ ।।

स श्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य
भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धः ।
देहे स्वधातुविगमे तु विशीर्यमाणे
व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेऽजः ।। ४९ ।।

भागवततात्पर्यम् — भावस्वभावो भक्तिस्वभावः । तथा निर्मितस्य सत्पुरुषस्य प्रसिद्धः । 

“भावो भक्तिः प्रणामश्च प्रावण्यमपि चाऽदरः” इत्यभिधानात् ।

सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान् विश्वभावनः ।
समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्च यत् ।। ५० ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“सत्तादिर्यत् स्वतो विष्णोस्तस्मादन्यः स सर्वतः ।
 यत् सत्तादिरतोऽन्यस्य नान्यत्वं भेदिनोऽपि तु” इति ब्रह्माण्डे ।

इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम् ।
सङ्ग्रहोऽयं विभूतीनां तदेतद् विपुलीकुरु ।। ५१ ।।

यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति ।
सर्वात्मन्यखिलाधार इति सङ्कल्प्य वर्णय ।। ५२ ।।

नृजन्मनि न तुष्येत किं फलं यमनश्वरे।
कृष्णे यद्यपवर्गेशे भक्तिः स्यान्नानपायिनी ।। ५३ ।।

किं स्याद् वर्णाश्रमाचारैः किं दानैः किं तपः श्रुतैः 
सरवाघघ्नोत्तमश्लोके न चेद् भक्तिरधोक्षजे ।। ५४ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“आक्षिप्यते किमित्येतद् यत्राऽल्पफलता भवेत् । 
वस्तुनो यस्य चाल्पत्वं पुंसो वा नेति चोच्यते” इति प्रकाशसंहितायाम् ।

मायां वर्णयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः ।
शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययाऽऽत्मा न मुह्यति ।। ५५ ।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितेन श्रीमद्भागवततात्पर्यनिर्णयेन संयुक्ते श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृते श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ।


Play Time: 53:06

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8113 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • prema raghavendra,coimbatore

  6:09 PM , 27/08/2019

  Anantha namaskara! Danyavada! Devara daya namagu paripoornavagide.idakje srimanBhagavatha shravanave sakshi.
 • prema raghavendra,coimbatore

  6:05 PM , 27/08/2019

  Anantha namaskara! Danyavada! Devara daya namagu sathyavaagide.illadidare sriman baghavatha      shravanave namage sakshi.
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  10:11 AM, 21/04/2019

  S.Namaskaragalu. Every pravchan is covered with some specific materials along with Vishesh ganana we all listeners are blessed to have such gifted materials
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  2:36 PM , 20/04/2019

  ಗುರುಗಳೆ 
  ನಮ್ಮಂಥಹ ಮಂದಮತಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆ ಉದ್ದೇಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸುಭಾಶಷಿತದಂತಿದೆ....ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದ್ಭುತ....
  ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಇರುವ ಅನುಸಂಧಾನದ ಮಹತ್ವ , ಅದರ ಹಿಂದಿರವ ಭಕ್ತಿ....
  ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ.....ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಗವದಧೀನವಾದ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ......ಅಬ್ಬಾ.......🙏.ಒಬ್ಬರೆ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು
  ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.....ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬೇರೆಯ ಸಾಧನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ....ಗುರುಗಳೆ....