Upanyasa - VNU761

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 198 — ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದ ವೈಭವ

ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, (ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು, ದೇವತೆಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 3.6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು) ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಿದ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ತೋರಗೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದ ವೈಭವ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಇರುವದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಪೃಥಿವೀತತ್ವದ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಯೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಗವತದ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಸುಧಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸುರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾಗವತ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಟ್ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು, ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ವಿಜಯಧ್ವಜಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಗಳ ವಚನಗಳು —

दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः ।
अतप्यत स्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ।। ८ ।।

तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत् पदम् ।
व्यपेतसङ्क्लेशविमोहसाध्वसं सन्दृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम् ।। ९ ।।

भागवततात्पर्यम् — यत् यतः।

“यत् तत्तदित्यादयः शब्दाः पञ्चम्यन्ताः प्रकीर्तिताः” इति च।

न वर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं नच कालविक्रमः ।
न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः ।। १० ।।

Play Time: 42:54

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8990 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  8:43 PM , 14/10/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • Srikar K,Bengaluru

  10:39 AM, 24/05/2020

  ಗುರುಗಳೇ, ಪ್ರವಚನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವ ತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವೇ? ಇದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವದು ಹೇಗೆ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಗುರುಗಳೂ, ಯಾವ ಜೀವರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ. 
  
  ಆದರೆ, ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. 
  
  ತಂತ್ರ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸರ್ವತಂತ್ರ ಎಂದರೆ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಲ್ಲವರನ್ನು ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ — 
  
  ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರೋಸೌ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ಧನಃ 
  
  ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು, ಶ್ರೀಮಚ್ಚದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಗುರುವರೇಣ್ಯರು, ಶ್ರೀಮದ್ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುರಾಜರು, ಮಂತ್ರಾಲಯಪ್ರಭುಗಳು, ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಮುಂತಾದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. 
  
  ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸರಾಜಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರನ್ನು ವಿದ್ವಚ್ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೌಡಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರು ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞರು, ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
  
  ಹೀಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 
 • prema raghavendra,coimbatore

  11:10 AM, 20/09/2019

  Anantha namaskara! Danyavada!
 • भारद्वाज. के,Bengaluru

  9:55 AM , 25/04/2019

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು🙏
  
  ಪರಮಾದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ 🙏
  ಗುರುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ "स्वलोकं" ಎಂದು ಇದೆ. ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಎಂದೇ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದಯಮಾಡಿ‌ ತಿಳಿಸಿ,🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ವಲೋಕ ಎಂದರೆ ಅನಂತಾಸನ, ವೈಕುಂಠ, ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಕ್ತಲೋಕ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಜಯಧ್ವಜಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಪುರಾಣಗಳ ಆಧಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪುರಾಣದ ವಚನಗಳು ದೊರೆತಾಗ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. 
 • Tirumal Mutalikdesai,Dharwad

  6:54 AM , 26/04/2019

  Prahlada rajaru endare moola roopadalli shanku karna allave ? 
  Amele prahlada roopa hege avara charama shareera aguttade ? Prahlada rajare munde vyasarayaraagi amele raghavendra tirtharaguvudillave ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ತಾನೆ? ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಚರಮದೇಹ. ಆದರೆ ಅವರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಬಲರಾಮದೇವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬರುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಹಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರೂಪವೇ ಚರಮದೇಹ. ಶ್ರೀ ಬಾಹ್ಲೀಕರಾಜರು, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎನ್ನುವ ರೂಪಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅವತಾರ ರೂಪ. ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಲರಾಮ ರೂಪ ಇದ್ದಂತೆ. 
  
  ಶಂಕುಕರ್ಣ ಎನ್ನುವದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಕರ್ಮಜದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. 
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  2:54 PM , 25/04/2019

  ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಶ್ವೇತಭಾಗದ ದಶ೯ನ ಮಾಡುವ ಸಂಧಭ೯ದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತತ್ವ ಪರಮಾದ್ಭುತ....
  
  ಮುಕ್ತರು ಪೃಥ್ವಿವಿಯಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬಂಧಕವಾಗದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳಂತೆ....
  
   ಮುಕ್ತಭಾಗಲ್ಲಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರುವ ತ್ರಿಗುಣಗಳು....
  
  ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ತತ್ವದಿಂದ.....ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ 
  
  ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ದೇಹವಿದ್ದರೂ , ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸುರ, ಚಂಡಾಲ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಅಚ್ಚಿನ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೆ ಬಾರದಂತೆ ಅಥ೯ಮಾಡಿಸಿದ ರೀತಿಯೆ ಚೆಂದ....
  
  ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವದು ಗುರುಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ....
  
  ಇಂತಹ ವೖಭವದ ಶ್ರವಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತೀಮುಂಜಾನೆಯೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ...
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  8:55 AM , 25/04/2019

  Shweatadda dweep embea mukktasthanda darushan maadisida namma Gurugaligea ananta pranmagalu
 • Indira,canberra

  7:08 AM , 25/04/2019

  Very nice pravachan we are lucky to hear your upanyasas.