Upanyasa - VNU762

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 199 — ದೇವರ ದರ್ಶನ

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತ, ಆ ಅನಂದನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕಂಡು ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿದ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಕೇಳಿಯೇ ಆನಂದಿಸಬೇಕಾದ ಭಾಗ

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः ।
सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः ।। ११ ।।

प्रवालवैडूर्यमृणालवर्चसां परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनाम् ।
भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनाम् ।
विद्योतमानप्रमदोत्तमाभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः ।। १२ ।।

श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगायपादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः ।
प्रेङ्खश्रिता या कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायती ।। १३ ।।

भागवततात्पर्यम् — प्रेङ्खश्रिताः याः विभूतयः

ददर्श तत्राखिलसात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम् ।
सुनन्दनन्दप्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुखैः परिसेवितं विभुम् ।। १४ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“सत्वं तु शोभनत्वं स्यात् तद्युक्ताः सात्वता मताः” इत्यध्यात्मे ।

“मुक्तैः स्वपार्षदैः पूर्वैर्ब्रह्माद्यैश्चैव संयुतम् । 
ब्रह्मा ददर्श तपसा भगवन्तं हरिं प्रभुम्” इति गारुडे ।

भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवैः प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् ।
किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया ।। १५ ।।

अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः ।
युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम् ।। १६ ।।

भागवततात्पर्यम् ।

“इच्छाद्या मोचिकाद्याश्च अणिमाद्याश्च शक्तयः ।
प्रदिष्टा वासुदेवाद्या दामोदरपरास्तथा ।
 अङ्गानि विमलाद्यास्तु प्रह्व्याद्यात्मादिका मताः ।।

एवं षोडशभिश्चैव पञ्चभिश्च हरिः स्वयम् ।
 चतुर्भिश्च वृतो नित्यं तत्स्वरूपाश्च शक्तयः” इति भागवततन्त्रे ।

तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुतान्तरो हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः ।
ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत् पारहंस्येन पथाऽधिगम्यते ।। १७ ।।

तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणम् ।
बभाष ईषत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन् ।। १८ ।।

Play Time: 47:15

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8238 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  5:45 PM , 15/10/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • prema raghavendra,coimbatore

  11:23 AM, 20/09/2019

  Anantha Namaskara! Danyavada!
 • Vikram Shenoy,Doha

  4:48 PM , 28/04/2019

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  8:59 AM , 28/04/2019

  S.Namasjargalu. Moakshada darashan maadisida Gurugaligea ananta pranamagalu
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  6:06 PM , 26/04/2019

  ಗುರುಗಳೆ 
  
  ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ
   ಆನಂದ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ
   ಆ ಆನಂದದ ಅನುಭವವಾಯಿತು.....
  
  ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಆನಂದದ ಭಾವನೆಗಳ ನಾನದೆಂತು ಪೇಳಲಿ....
  
  ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಹ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲಾ ಆನಂದಾಶ್ರುವಾಗಿ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ....
  
  ಅಂತರಂಗದ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ಅಂತಯಾ೯ಮಿತ್ತಲೇ ಸಾಗುತಲಿದೆ...
  
  ಹೃದಯ ಚೖತನ್ಯವು ಮೌನದಲಿ ಆಸ್ವಾದಿಸುತಲಿದೆ....
  
  ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯ ಮಾತುಗಳು....?
  
  ಸವೋ೯ತ್ತಮ ಜೀವೋತ್ತಮರ ಮಿತಶಬ್ದ ಅಮಿತಾಥ೯ವಿರುವ ಸಂವಾದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ....
  
  ಆ ರಸಾಸ್ವಾದವನ್ನು ಗುರುವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಈ ಮನ ಕಾಯುತಲಿದೆ ಭಾವುಕದಲಿ...🙏🙏
 • Indira,canberra

  10:59 AM, 26/04/2019

  Most excellent episode. Koti namaskaragalu.