Upanyasa - VNU777

ಗೌತಮರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಹಲ್ಯೆ ಏಕೆ ಬಲಿಪಶು?

ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ತಪ್ಪು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕ ತಪಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯುವದು ದೇವತೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯೆ ಏಕೆ ಬಲಿಪಶು ಆಗಬೇಕು. 

ಅಹಲ್ಯೆಯೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೇ ಆಗಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದದ್ದು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶು ಆದದ್ದು ದ್ರೌಪದಿ. 

ರಾವಣನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದದ್ದು ರಾಮನ ಮೇಲೆ. ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಖರ ದೂಷಣರನ್ನು ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ರಾಮದೇವರು ಕೊಂದರು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶು ಆದದ್ದು ಸೀತೆ. 

ಈ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

ಇದು ಬಲಾತ್ಕಾರವೋ ವ್ಯಭಿಚಾರವೋ?

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೈಥುನಕ್ಕೆ ವಾಮದೇವ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾರೂಪವಾದ ಸತ್ಕರ್ಮ. 

ಹೆಣ್ಣು ತಾನಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟ್ಟು ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ. 

ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಭೋಗ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ. 

ಆಹಲ್ಯಾದೇವಿಯರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರೂ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯೆಯ ವಚನವೂ ಇದೆ — ಅಜ್ಞಾನಾದ್ ಧರ್ಷಿತಾ ನಾಥ ತ್ವದ್ರೂಪೇಣ ದಿವೌಕಸಾ ಎಂದು. 

ಆದರೆ ಗೌತಮರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವದು ಇಂದ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದೂ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯರು ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಮೈಥುನ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಹೇಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ?

ಹಾಗಾದರೆ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೇನು? ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಇದನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧರ್ಷಣಾದಿಂದ್ರಕೃತಾತ್ ಎಂದು. 

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಭಾಗ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

Play Time: 34:37

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7910 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Vijay Kulkarni,Bengaluru

  8:45 AM , 29/06/2019

  ಶಿಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ವೇಕೆ ?
  
  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು..
  ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅಹಲ್ಯಾ ದೇವಿಯರ ನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಯಂತೆ ಗೌತಮ ರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಲು ಅಹಲ್ಯಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಯಿತು.
  ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
  ರಾವಣ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಯಿತು.
  ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಏಕೆ? 
  ಇಬ್ಬರದೂ ತಪ್ಪೇ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
  ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ...

  Vishnudasa Nagendracharya

  ರಾವಣ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಕುರಿತು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯರ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 
  
  ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಹಲ್ಯೆಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಲ್ಯೆಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಗೌತಮರ, ಅಹಲ್ಯೆಯ ಕುರಿತ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ. 
  
  ರಾವಣನಿಗೆ ರಾಮದೇವರ ಕುರಿತ ದ್ವೇಷವಿದೆ. ಆ ದ್ವೇಷದಿಂದಲೇ ಸೀತಾದೇವಿಯರ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಡಕಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸುವ ದುಷ್ಟಕಾಮದಿಂದ ಸೀತಾದೇವಿಯರನ್ನೂ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. 
  
  ಭಗವಂತನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮವಿದೆ. ನಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ನಾವು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪಾಪ ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಹೊಡೆಯುವದಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಂತೆ. 
  
  ಗೌತಮ, ಅಹಲ್ಯಾ ಇಬ್ಬರೂ ಇಂದ್ರದೇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಹಲ್ಯಾಸಂಗದಿಂದ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ದುಷ್ಫಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. 
  
  ರಾಮದೇವರು ಸೀತಾದೇವಿಯರು ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದ್ರೋಹ ಅನಂತ ದುಷ್ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 
  
  ರಾವಣನಿಗೆ ಕೇವಲ ಮರಣದಂಡನೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನೊಳಗಿದ್ದ ಅಸುರನಿಗೆ ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗಿನ ತಮಸ್ಸೇ ಉಂಟಾಯಿತು. 
  
  
 • Santosh Patil,Gulbarga

  9:26 AM , 01/07/2019

  Gurugalige thumba dhanyavaad... 🙏🙏
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  3:03 PM , 28/06/2019

  ಗುರುಗಳೆ
  
  ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಗೆ ಇಂದ್ರದೇವರು,
  
   ಇಂದ್ರದೇವರೇ ಗೌತಮರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.....
  
  ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ....
  
  ಗೌತಮರಿಗೂ ಬಂದದ್ದು ಇಂದ್ರದೇವರೇ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವಿದೆ...
  
  ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಗೌತಮರರೂಪವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ?
  ತಮ್ಮ ಸಹಜ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೆ ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. 
  
  ಮೊದಲ ಉತ್ತರ — 
  
  ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯರಿಗೆ ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನು ಕೂಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. 
  
  ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ನಿಜರೂಪದಿಂದಲೇ ಬಂದು ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೌತಮರ ವೇಷವನ್ನು ತೊಡುವ ಕಾರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. 
  
  ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದೇ, ಇಂದ್ರದೇವರು, ಗೌತಮರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಅಹಲ್ಯೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಸಾಕ್ಷಾದಿಂದ್ರನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಹಲ್ಯೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಹಲ್ಯೆಯ ಸಮೀಪ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಇಂದ್ರದೇವರು ಗೌತಮರ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು. 
  
  ಎರಡನೆಯ ಉತ್ತರ — 
  
  ಇಂದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಗೌತಮರು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಶಾಪ ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. 
  
  ಕಾರಣ, ಹೆಣ್ಣು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಎಂದಿಗೂ ಅವಳ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ). ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಅವಳ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ, ಅವಳಾಗಿಯೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರ್ಥ. 
  
  ಆಗ, ಗೌತಮರು ಕೇವಲ ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ತಾವು ಶಾಪ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವದನ್ನು ಗೌತಮರು ಕಂಡಾಗ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲೇ ಇವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೂ ಶಾಪ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಷಧಾರಣೆ. 
  
  
  
 • Chandrika prasad,Bangalore

  12:18 PM, 28/06/2019

  Magu ge arthavaguvante tilisikottiddeera .Acharyarige pranamagalu