Upanyasa - VNU797

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 221 — ದೇವರು ತನಗೆ ತಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ

ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಸ್ತುವೊಂದು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೊರೆತಾಗ ಅದರ ಕುರಿತ ಬೆರಗು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರಗು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. 

ದೇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತದೆ — “ವಿಸ್ಮಾಪನಂ ಸ್ವಸ್ಯ ಚ” ಎಂದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

 ಭಗವಂತ ಯಾವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರದ ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಮರಣದ ವಿಡಂಬನೆ. ಆ ವಿಡಂಬನೆ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವದರ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ .

ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಆದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳು ಅವನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಮೇಯದ ನಿರೂಪಣೆಯೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 


Play Time: 48:47

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7553 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • prema raghavendra,coimbatore

  1:46 PM , 08/11/2019

  Anantha namaskara! Danyavads!
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  1:56 PM , 08/08/2019

  S.Namaskargalu. Aschyryakku aschyynaad SriHari sulbhwaagi siguwa vasttu alla avana krapea beaku
 • Vinod Shirhatti,Mumbai

  7:56 PM , 06/08/2019

  Although Yadus, residents of Dwaraka could know Krsna as the Supersoul but not as original personality of Godhead. Yadus accepted Him as eko decay.. sarva bhutadivashah..antaryami..not more than that. avajananti mam mudha manushi Tatum asritah...just like minah iva udupam.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸರ್ವಥಾ ತಪ್ಪು. 
  
  ಯಾದವರು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅವಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೇ ಹೊರತು, ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. 
  
  ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಿಳಿದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
  
  ಈ ಮಾತು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧದ ಸ್ತ್ರೀಗೀತ, ಕುಂತೀಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. 
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  2:11 PM , 06/08/2019

  ಜೀವ ಚೖತನ್ಯದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಾಮಥ್ಯ೯ ಜಡವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗಿಲ್ಲ.....
  
  ಆದರೂ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯುವದೇ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ....🙏🙏
  
  ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, 
   ನಮ್ಮನ್ನು ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ...
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  1:41 PM , 06/08/2019

  ಗುರುಗಳೆ
  
  ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಆಗಿಲ್ಲ.... ಆದರೂ ....
  ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲಿನಂತೆ.....
  ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳು , ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಅನುಭವಾಗುತ್ತಿದೆ....
  
  ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಯಾ೯ಮಿಯಾಗಿರುವವನೇ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ., ಅನ್ನವದೇ ಆಶ್ಚಯ೯ !!!
  
  ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಶ್ಚಯ೯ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವ ವಿವರಣೆಯೇ ಪರಮಾದ್ಭುತ.....
  ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಲೇ ತಾನು ಆಶ್ಚಯ೯ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವದು.!!! ....
  
  ಅದೆಷ್ಟು ಸೊಗಸು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಪದ ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸವನ್ನೂ ಗುರುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿ....🙏
  
  
  ಅವನ ೩೨ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವನ ಗುಣ ಪರಿಪೂಣ೯ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದ "ಮಂದಹಾಸ" ಅನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಕ್ರಮ....
  
  ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಭೂಷಣ.....
  ಅಬ್ಬಾ !! 
  
  ನೀವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಾಗಿದೆ....
  ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ....
  
  ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಆಶ್ಚಯಾ೯ಂತ ತಿಳಿದರೆ ಗ್ರಾಹ್ಯ....ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದೇ ಅಹಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾಪಾ೯ಟು....ಎಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು....
  
  
  ಹೇಳಲು ಮಾತೇ ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ ...
  
  ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು🙏
 • Sathya,Mysuru

  5:51 AM , 06/08/2019

  ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲುಕಾಣೆ