Upanyasa - VNU807

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 226 — ಯಾದವರ ನಾಶ

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಗ್ರ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ, ಯಾದವರ ಮರಣವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭೂಭಾರ ಇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾದವರು ಭೂಭಾರವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ವೃದ್ಧರು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾಗವತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 

कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो 
यद् द्रोणभीष्मार्जुनभीमशल्यैः। 
अष्टादशाक्षौहिणिको 
मदंशैरास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम् ॥१४॥

मिथो यदैषां भविता विवादो 
माध्व्या मदात् ताम्रविलोचनानाम्। 
नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो 
मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म ॥१५॥

“न देवानामाशतं पूरुषा हि 
सन्तानजाः प्रायशः पापयोग्याः ।
नाकारणात्‌ सन्ततेरप्यभावो 
योग्यः सुराणां सदमोघरेतसाम्‌।

अव्युच्छिन्ने सकलानां सुराणां 
तन्तौ कलिर्नो भविता कथञ्चित्‌ ।
तस्मादुत्साद्याः सर्व एते सुरांशा 
एतेन साकं तनयेन वीराः”  

इति श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये। 

एवं सञ्चिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम्। 
नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन् ॥१६॥

उत्तरायां धृतः पूरोर्वंशः साध्वभिमन्युना। 
स वै द्रौण्यस्त्रसम्प्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः ॥१७॥

अयाजयद् धर्मसुतमश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः। 
सोऽपि क्ष्मामनुजै रक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः ॥१८॥

अयाजयद् धर्मसुतमश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः। 
सोऽपि क्ष्मामनुजै रक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः ॥१८॥

भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः। 
कामं सिषेवे द्वार्वत्यामसक्तः साङ्ख्यमास्थितः ॥१९॥

भागवततात्पर्यम्।

“केवलं भगवज्ज्ञानं साङ्ख्यमित्यभिधीयते” इत्यध्यात्मे ॥

स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया। 
चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥२०॥

इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदून्। 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणः स्त्रीक्षणसौहृदः ॥२१॥

तस्येत्थं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। 
गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत ॥२२॥

भागवततात्पर्यम्। 

“सर्वदाऽपि विरक्तः सन् भासयीत विरागिवत्।
 कादाचित्कः कुतस्तस्य लोकशिक्षार्थमिष्यते” इति पाद्मे ॥

दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्। 
को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः ॥२३॥

भागवततात्पर्यम् — तेनापि विरागः प्रदर्शितः। अतः कोऽन्यो विस्रम्भं कुर्यात् ॥

पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्यदुभोजकुमारकैः। 
कोपिता मुनयः शेपुर्भगवन्मतकोविदाः ॥२४॥

ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः। 
ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देवविमोहिताः ॥२५॥

भागवततात्पर्यम्। 

“एष्यत्तु निश्चितं यत् तदतीतत्वेन भण्यते।
 चक्रवत् परिवृत्तेर्वा दुष्टानां मोहनाय च” इति नारदीये ॥

तत्र स्नात्वा पितृन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा। 
तर्पयित्वाऽथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः ॥२६॥

हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्बलान्। 
यानं रथानिभान् कन्यां धरां वृत्तिकरीमपि ॥२७॥

अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम्। 
गोविप्रार्थासवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः ॥२८॥

श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृते श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः।

चतुर्थोऽध्यायः

उद्धव उवाच —

अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्। 
तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्म पस्पृशुः ॥१॥

तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम्। 
निम्लोचति रवावासीद् वेणूनामिव मर्दनम् ॥२॥

भगवानात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः। 
सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूल उपाविशत् ॥३॥

Play Time: 57:11

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8489 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  7:45 PM , 21/08/2019

  S.Namaskargalu. Avana Sankalpwannu yaaruu tiliyallararu
 • Sreekanth S,Bangalore

  5:50 PM , 20/08/2019

  Dhanyavadagalu gurugale.
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  2:04 PM , 20/08/2019

  ಗುರುಗಳೆ
  
  ವಿದುರರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ
  ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಮುನೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ಉದ್ಧವರ ಒಂದು ಮೂಹತ೯ ಕಾಲದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ....
  
  ಸಮಗ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ......ಯಾದವರು ಯಾಕಾಗಿ ಭೂಭಾರ, ಅನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.....ನಂತರ ಅವರ ನಾಶ....
  
  ಅಬ್ಭಾ !!!
  ಭಗವಂತನ ಪ್ರತೀಕಾಯ೯ಗಳಲ್ಲೂ
  ನಮಗೆ ತತ್ವಗಳರಾಶಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ.....
  ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಭಗವನ್ಮಯವಾಗುತ್ತಿದೆ...
  
  ನೀವು ನೀಡುವ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು,
  ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ....
  ಸಾಥ೯ಕವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ನಾವು ಪಡೆದ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ...🙏🙏
 • Sreekanth S,Bangalore

  9:18 AM , 20/08/2019

  Namaskara Gurugale. Pravachana tumba chennagittu. Ondu Prashne. Mahabharat yuddhadalli, Yadava sene bhagiyagalillave? Arjuna Sti krishnanannu kelalikke bandaga, Duryodananige sinya sikkitu allave? Aadaru Yaadava sinya bhagiyagalillave? Dayavittu tilisikodi. 🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾರಾಯಣೀ ಸೈನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. (ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು). ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃತವರ್ಮ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಯಾವ ಯಾದವರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಭೀಮ, ದುರ್ಯೋಧನ ಇಬ್ಬರೂ ಬಲರಾಮದೇವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಬಲರಾಮದೇವರು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಇಚ್ಚಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಲರಾಮರಂತೆ ಉಳಿದ ಯಾದವರೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುವದಿಲ್ಲ.