Upanyasa - VNU818

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 236 — ಸುಪ್ತಶಕ್ತಿಃ

ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ “ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರು. ಹಾಗಾದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರು ಎಬ್ಬಿಸಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಹೊರತು ನಾರಾಯಣನಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾಗವತ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರಗಳ ಸಂಕಲನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದ ದೇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ದೇವರನ್ನು ಸುಪ್ತಶಕ್ತಿಃ, ಅಸುಪ್ತದೃಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾದ ತತ್ವ, ಕಾರಣ ದೇವರು ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಗವತದ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಮಾಣ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಮೇಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅಪೂರ್ವ ಅರ್ಥ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರ ಕುರಿತ ಮಹತ್ತ್ವದ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ವಚನಗಳು — 

स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद् विश्वमेकराट्। 
मेनेऽसन्तमिवाऽत्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् ॥२॥

भागवततात्पर्यम्।

“परमात्मा यतो जीवं मेनेऽसन्तमशक्तितः। 
असन्नसौ ततो नित्यं सत्यज्ञानो यतो हरिः” इत्याग्नेये। 

“शक्यत्वाच्छक्तयो भार्याः शक्तिः समयमुच्यते” इति ब्रह्मतर्के।

“सुप्तिस्तु प्रकृतेः प्रोक्ता अतीव भगवद्रतिः। 
अनास्थाऽन्यत्र च प्रोक्ता विष्णोश्चक्षुर्निमीलनम्” इति व्योमसंहितायाम् ॥


Play Time: 47:28

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7759 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  8:40 AM , 30/10/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • madhura,Bangalore

  9:28 PM , 25/09/2019

  ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿವರಣೆ,ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  11:58 AM, 19/09/2019

  S.Namaskargalu. Srastti prakana jatila aadarea tamma margdarshnadalli ellawu sulalita. Anugrahvirali
 • prema raghavendra,coimbatore

  11:06 AM, 11/09/2019

  Anantha namaskara! Danyavada!
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  9:15 PM , 10/09/2019

  ಗುರುಗಳೆ
  ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಜಲ, ತುಂಬಿದ ಕತ್ತಲು, ವಟಪತ್ರಶಾಯಿಯಾದ ಭಗವಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರು....
  ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥ್ಯ೯ವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ....ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥ೯ವಾಗುವಂತೆ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣಗಳಿಂದಾಗಿ , ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತಿರುವದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ....
  
   ಅಂಭೃಣೀಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಚಿಂತನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಾಯಿತು....
  
  ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಭಗವಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು
   "ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಥ೯ನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು" ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು..
  
  ಭಗವಂತನ ಸವ೯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಧಾನ ಕೈಂಕಯ೯ವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರು ಮಾತ್ರ "ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗೆ" ಪ್ರಧಾನವಿಷಯಕವಾಗಿರುವದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕರುವಿನ ಗುಣಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಅಥ೯ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಯಿತು. 
  
  ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉದರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಗೂ , ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ, ಲೋಕದ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ತೊರೆದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರ ನಿದ್ರೆಗೂ ಇರುವ ವೆತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು...