Upanyasa - VNU879

ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಕಳೆಯುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

ಶ್ರೀಮದ್ ಹೃಷೀಕೇಶತೀರ್ಥಸಂಸ್ಥಾನದ (ಶ್ರೀ ಪಲಿಮಾರು ಮಠ) ಭೂಷಾಮಣಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಧ್ವಾಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಚ್ಚರಿತಂ ಶೃಣೋತಿ ಮನುಜೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಿ ವಾ ತಸ್ಯ ಕಿಂ
ಕೃತ್ಯಂ ಸರ್ವಸವೈರ್ಜಪೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈಃ ಸ್ನಾನೈರ್ನದೀಷೂಚ್ಚಕೈಃ।
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಮಶೇಷಪಾತಕತತೇಃ ಯತ್ಸೇವನಂ ದೇಹಿನಾಂ
ಸ್ವರ್ಮೋಕ್ಷೈಹಿಕವರ್ಷಣೇ ಸುರತರುಂ ತಂ ಮಧ್ವನಾಥಂ ಭಜೇ

ಯಾರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ
ಯಾರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಗುರುವಿಗೆ
ಸಕಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ನಾನಗಳಿಂದ ಮಿಗಿಲಾದ ಪುಣ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಶ್ರವಣ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಕಳೆಯುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡುವ ಆ ಮಧ್ವಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇನೆ. 


Play Time: 4:25

Size: 1.75 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4002 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • ಫಣೀಂದ್ರಚಾರ್ಯ,Bangore

  6:08 PM , 02/02/2020

  ಹರೇಶ್ರೀನಿವಾಸ
  
  ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಮಧ್ವಾಷ್ಟಕದ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ
 • Jayasurya K,Williamsburg

  2:28 AM , 30/01/2020

  ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು,
  
  ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪಾಪ ನಾಶ ಮಾಡುಕೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಪಾರಾಯಣ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 
  
  - ಜಯಸೂರ್ಯ ಕಾಣುಕುರ್ತಿ
 • Vikram Shenoy,Doha

  7:25 PM , 05/01/2020

  🙏🙏🙏
 • Vittal Jeevaji,Bangalore

  5:24 PM , 01/01/2020

  ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
  
  ಆಚಾರ್ಯರೆ, ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ?
  
  ಕೊ0ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗುವುಡಿಲ್ಲವೆ?
  
  ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
  
  ವಿಠ್ಠಲ ಜೀವಾಜಿ
  ಬೆಂಗಳೂರು

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • T venkatesh,Hyderabad

  1:57 AM , 02/01/2020

  ಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಧ್ವರು ಹೃದಿಸ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ.
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  12:37 PM, 01/01/2020

  ಎನು ಹೇಳಲಿ ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯ ಗಮ್ಮತ್ತು...
  
  ತುಂಬಿತುಳುಕಿದೆ ಭಗವನ್ಮಹಿಮೆಯ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು...
  
  ಮುಂದೆ ಸಾಗುತಲಿದೆ
  ದೇಹಿ ಎಂದವರ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು...
  
  ಜನ್ಮಾಂತರದಿ ಮಾಡಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿತ್ತು...
  ಆಲಿಸಿದೆವು ಎಲ್ಲವನು ಆನಂದಭಾಷ್ಪಗಳ ಹೊತ್ತು..
  
  ಅರಿವಿಗೇ ಬಾರದು ದಿನ
   ದಿನವೂ ಜಾರಿದ ಹೊತ್ತು....
  
  ಅದಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು...
  
  ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಗುತಲಿರಲಿ ಎರಡುಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು...
  
  ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣೆನ್ನುವೆ,
  ಮನದಲಿ
  ಭಕ್ತಿಭಾವವ ಹೊತ್ತು...
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  10:25 AM, 01/01/2020

  ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವ ಪಾಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಕೂಡಾ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ತುಡಿತವಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ,ನೂರಾರು ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ .ಬೇಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ .ಅನಂತ ಅಪರಾಧಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಘಟಿಸುವ ಪರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷಾದವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ .ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಪಿಷ್ಠರನ್ನು ಶ್ರೀ ಹರಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೇ ?ಶ್ರೀ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 🙏🙏