Upanyasa - VNu577

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 73 — ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದವೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳ ವಚನಗಳಿಂದಲೇ ಭೇದವೇ ಅವುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಅಭೇದ ತೋರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾಕಾಗಿ ಇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ — 

ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಃ
ಛಿದ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಸಂಶಯಾಃ। 
ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ
ದೃಷ್ಟ ಏವಾऽತ್ಮನೀಶ್ವರೇ ।। 

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

“ಬಹವಃ ಪುರುಷಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನುತಾಹೋ ಏಕ ಏವ ತು।
ನೈತದಿಚ್ಛಂತಿ ಪುರುಷಮೇಕಂ ಕುರುಕುಲೋದ್ವಹ” ಇತ್ಯಾದಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮೇ।

“ಭೇದದೃಷ್ಟ್ಯಾಽಭಿಮಾನೇನ ಪಶ್ಯಂತೋ ಯಾಂತಿ ತತ್ ಪದಮ್” ಇತಿ ವಾಯುಪ್ರೋಕ್ತೇ।

“ಅನುಪಪತ್ತೇಸ್ತು ನ ಶಾರೀರಃ”

“ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ”

“ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ”

“ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಚ


ಸತ್ಯತ್ವಂ ಚ ಭೇದಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಭಾಲ್ಲವೇಯಶ್ರುತೌ — 

“ಸ್ಥಾಣುರ್ಹೋಚ್ಚಕ್ರಾಮ ಸ ಪ್ರಜಾಪತಿಮುವಾಚ ಕೋಽಸಿ ಕೇ ಸ್ಮ ಕಃ ಸ ಇತಿ। 
ಸ ಹೋವಾಚ। ಯೋಽಸ್ಮಿ ಯೇ ಸ್ಥ ಯಃ ಸ ಇತಿ। 
ಅಥ ಹೈನಮುಪಾಕ್ರೋಶತ್। 
ಸತ್ಯಂ ಭಿದಾ ಸತ್ಯಂ ಭಿದಾ ಸತ್ಯಂಭಿದೇತಿ। 
ಮೈವಾರುವಣ್ಯೋ ಮೈವಾರುವಣ್ಯೋ ಮೈವಾರುವಣ್ಯ ಇತಿ” ಇತಿ।

“ಸತ್ಯಮೇನಮ್”

“ಸತ್ಯಃ ಸೋ ಅಸ್ಯ” ಇತಿ ಚೋಕ್ತಮ್। 

 ಮಹಾಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಚ —

“ತ್ರಿವಿಧಂ ಜೀವಸಙ್ಘಂ ಚ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಮ್।
ತೇಷಾಂ ಭೇದಂ ಚ ಯೇ ಸಾಮ್ಯಂ ವಿದುರ್ಮೋಹವಿವರ್ಜಿತಾಃ।
ತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ವಿಷ್ಣೋರೇವಾಚಲಂ ಧ್ರುವಮ್।

ಜೀವೇಶ್ವರಭಿದಾಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಂ ಕೇಚಿದಾಹುರಪಂಡಿತಾಃ।
ಅನಾರತಂ ತಮೋ ಯಾಂತಿ ಪರಮಾತ್ಮವಿನಿಂದನಾತ್।

ಪರಾಧೀನಶ್ಚ ಬದ್ಧಶ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪಜ್ಞಾನಸುಖೇಹಿತಃ।
ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಃ ಸದೋಷಶ್ಚ ಜೀವಾತ್ಮಾಽನೀದೃಶಃ ಪರಃ।
ವದತಾ ತು ತಯೋರೈಕ್ಯಂ ಕಿಂ ತೇನಾದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಮ್।

ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯೈಕ್ಯವಾಚೀನಿ ವಚನಾನೀಹ ಯಾನಿ ತು।
ತಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭ್ರಮನ್ತೀಹ ದುರಾತ್ಮಾನೋಽಲ್ಪಚೇಸಃ।

ಅಸ್ಯಸ್ಮಿ ತ್ವಮಹಂ ಸ್ವಾತ್ಮೇತ್ಯಭಿಧಾಗೋಚರೋ ಯತಃ।
ಸರ್ವಾಂತರತ್ವಾತ್ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಂತರ್ಯಾಮೀ ನಿಯಾಮಯನ್।

ಅತೋ ಭ್ರಮಂತಿ ವಚನೈರಾಸುರಾ ಮೋಹತತ್ಪರೈಃ।
ತನ್ಮೋಹನೇ ಪರಾ ಪ್ರೀತಿರ್ದೇವಾನಾಂ ಪರಮಸ್ಯ ಚ।
ಅತೋ ಮಹಾಂಧಕಾರೇಷು ಪತಂತ್ಯಜ್ಞಾನಮೋಹಿತಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ॥

-----------------------------

ಈ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧದ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. 
ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ. 

ಸಮರ್ಪಣೆ

ಕಲಿಯುಗದ ಈ ಘೋರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ 
ಉದ್ಧಾರವಾಗಲು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖಾಂತರವೇ ತೋರಿ ಕೊಟ್ಟ
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಗುರುಗಳಾದ

ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, 
ಯಾರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲದಿಂದ
ಯಾರ ಹಸ್ತೋದಕ ಪಾದೋದಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ 
ಈ ಭಾಗವತದ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ

ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಣಾಟಕಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರಾದ
ಪದ-ವಾಕ್ಯ-ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞರಾದ
ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರರಾದ
ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿಗಳಾದ

ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ

ಗೀತಾಜಯಂತಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

Play Time: 55:12

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3649 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  11:26 AM, 25/07/2022

  🙏🙏🙏
 • Latha Ramesh,Coimbatore

  8:53 AM , 30/01/2018

  Satya Jagathidhu, Pancha Bedhavu Nithya
  Excellent Nirupane, Namaskaragalu Gurugalige 🙏🙏
 • Suraj Sudheendra,Bengaluru

  9:54 PM , 01/12/2017

  2. vedaadi shaastragalalli-madhwashastradalli-namma samasta yativarenyara udgranthagallalli allalli paraspara melnotakke viroda tiruvantaha vakhyagalu iruvudu asura mohanaarthakkaagi yendu tilisidiri. . modalaneya prashneyanthe sajjanru aneka janmagala samsiddiyinda aa udgranthagala adhyayana padeyabekinduruvaaga aa dushtarige aa shaastragala avalokanada yogyate hege iru saadya?
  3. haagu vedaadi shastragallalli, srimadacharyaru haagu samasta gurugalu tamma granthagallalli viruddha toruvantaha vaakyagalige sajjanara olitigaagi allalle adakke sariyaada arthatilisuvaru yendare.  ee vaakhyagalannu saha dushtajanaru veekshisuvudillve. . avarigoo adarinda tatvanirnayavagutadeyalla. . andamele modale asura mohananaarthavaagi vakhyavannu rachisi alle sajjanarigaagi tattva nirnaya maaduvudu hege samanjasa?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯತಿವರೇಣ್ಯರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಸುರಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ವಚನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 
  
  ಅಸುರಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ವಚನಗಳಿರುವದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇರುವದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. 
  
  ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕಲುಷಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲು ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಪವಿರಬೇಕು. ತಿರುಪತಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲು ಪುಣ್ಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮುಂತಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನಾಶವಾಗಲು ಪಾಪವೇ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು (ವೇದ ಓದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಮುಂತಾದವು) ಅವರು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುವ “ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ” ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದವರು, ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆಯೇ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ತತ್ವ ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಸುಯುಕ್ತಯಃ ತಮೋ ಹನ್ಯುಃ ಈಶಾನುಗ್ರಹಯೋಗಿನಾಮ್” ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತತ್ವ ತಿಳಿಯುವದು, ತಿಳಿದ ತತ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವದು. ಉಳಿದವರು ತಪ್ಪಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. 
  
  
 • P N Deshpande,Bangalore

  8:29 PM , 30/11/2017

  S.Namaskargalu Dhannywaadgalu
 • ಭಾರದ್ವಾಜ,ಬೆಂಗಳೂರು

  7:24 PM , 30/11/2017

  ತೇ ನಮಃ ಕೌಶಲಾಯ🙏
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  12:55 PM, 30/11/2017

  ಗುರುಗಳೆ
  
  ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಥ೯ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿರುವುದು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವರನ್ನು ಮೋಹನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಂದಿರಿ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಜ್ಞನರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೆ 
  
  ವೇದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥ೯ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಥ೯ಮಾಡಿಕೊಳುತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥ೯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ. ದುಜ೯ನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೇದಗಳೆ ಯಾಕೆಬೇಕು ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ. 
  
  ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವತರಿಸಿ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
  
  ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೇದಗಳೇ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಇಂತಹ ಘೋರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಯುದೇವರು, ಇಂದ್ರದೇವರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಮುನಿತ್ರಯರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲವೇ 
  
  ನಾರದರು, ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ಪುರಂದರದಾಸರಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲವೇ. 
  
  ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಗವಂತ ಸದಾ ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಶಯವೇ ಬೇಡ. 
  
  ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನನೂ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 
  
  
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  1:58 PM , 30/11/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು
 • PRASANNA KUMAR N S,Bangalore

  11:23 AM, 30/11/2017

  🙏🙏🙏
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  9:42 AM , 30/11/2017

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಬೇಧ ಸೂತ್ರಗಳು ಪರಮ ಮಂಗಲ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ, ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ.