ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 
ಪಂಚಾಂಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 

- ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ