।। ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।।

12— 08 — 2022

ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ್ ಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ವರ್ಷ ಋತೌ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ-ಪಕ್ಷೇ
ಪೌರ್ಣಿಮಾಯಾಂ ತಿಥೌ
ಭಾರ್ಗವ-ವಾಸರೇ
ಧನಿಷ್ಠಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಸೌಭಾಗ್ಯ-ಯೋಗೇ
ಬವ-ಕರಣೇ
ಶ್ರಾದ್ಧತಿಥಿ - ಶ್ರಾವಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದಿ