।। ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।।

04 — 12 — 2022

ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ್ ಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ಹೇಮಂತ ಋತೌ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ-ಪಕ್ಷೇ
ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ತಿಥೌ
ಭಾನು-ವಾಸರೇ
ರೇವತೀ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ವ್ಯತೀಪಾತ-ಯೋಗೇ
ಭದ್ರಾ-ಕರಣೇ
ಶ್ರಾದ್ಧತಿಥಿ -  ಇಂದು ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ಇಲ್ಲ